Rita Armonienė

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. vadovauja departamentui, planuoja ir organizuoja departamento darbą, vykdo departamento veiklos įgyvendinimo nuolatinę stebėseną, kad būtų tinkamai vykdomi departamento uždaviniai, tinkamai atliekamos departamentui priskirtos funkcijos ir kad departamentui pavesti Lietuvos Respublikos ūkio ministro (toliau – ūkio ministras), Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) kanclerio ir Lietuvos Respublikos ūkio viceministro, kuruojančio departamento veiklą (toliau – ūkio viceministras), (toliau visi kartu – Ūkio ministerijos vadovybė) pavedimai būtų vykdomi kokybiškai ir laiku;
1.2. paskirsto darbus ir pavedimus departamento direktoriaus pavaduotojui, departamento skyriams, kontroliuoja jų vykdymą;
1.3. sprendžia klausimus, susijusius su departamento darbo organizavimo gerinimu, kontroliuoja departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), darbo kokybę; teikia Ūkio ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo arba drausminių nuobaudų jiems skyrimo, taip pat pasiūlymus dėl departamento struktūros tobulinimo; rūpinasi tinkamų darbo sąlygų sudarymu departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kvalifikacijos kėlimu, kad darbas departamente vyktų sklandžiai ir efektyviai;
1.4. vizuoja departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų parengtų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, raštų, pažymų ir kitų dokumentų projektus, teikiamus Ūkio ministerijos vadovybei pasirašyti; taip pat vizuoja kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių parengtus dokumentus, tiesiogiai susijusius su departamento kompetencija;
1.5. siūlo departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus į tarpžinybines ir Ūkio ministerijos darbo grupes ir komisijas, dalyvauja pasitarimuose, organizuojamuose Ūkio ministerijoje, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose (toliau – institucijos), svarstant su departamento kompetencija susijusius klausimus, taip pat Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai institucijose, kai sprendžiami departamento kompetencijai priskirti klausimai, kad būtų užtikrintas tinkamas Ūkio ministerijos atstovavimas ir bendradarbiavimas su kitomis institucijomis;
1.6. dalyvauja komitetų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su ES struktūrine parama, darbe;
1.7. teikia Ūkio ministerijos vadovybei informaciją apie departamento darbą;
1.8. dalyvauja konkursų komisijose priimant į tarnybą (darbą) departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus;
1.9. atlieka kitus su departamento veikla susijusius Ūkio ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių (ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, teisės, politikos mokslų arba viešojo administravimo studijų krypties), fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
2.2. turėti ne mažiau kaip 5 metų darbo ir ne mažiau kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirties, turėti darbo patirties su ES struktūrine parama;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Office“, „Internet Explorer“, „MS Outlook“; mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
2.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą, strateginį planavimą ir viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje reguliuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, reguliuojančiais ES struktūrinės paramos planavimą ir administravimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
2.6. būti susipažinęs su ES struktūrinės paramos administravimo institucine sistema Lietuvoje;
2.7. būti susipažinęs su teisės aktais, reguliuojančiais teisės aktų projektų rengimą;
2.8. išmanyti strateginio planavimo principus ir strateginio planavimo metodiką, ekonominių programų ir projektų rengimo principus;
2.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.9. mokėti apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus.


Einamųjų  metų užduotys

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-11-26