Rita Šniukienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. formuoja nacionalinę inovacijų sistemą;
1.2. dalyvauja formuojant nacionalinę MTEP politiką;
1.3. rengia ir teikia pasiūlymus dėl valstybės MTEP ir inovacijų politikos formavimo ir jos veiklos efektyvumo didinimo;
1.4. koordinuoja inovacijų srities programų, finansuojamų tarptautinės paramos lėšomis, (toliau – tarptautinė parama) įgyvendinimą arba dalyvauja jas įgyvendinant; pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant tarptautinės paramos planavimui ir administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus dėl tarptautinės paramos lėšų planavimo ir administravimo, projektų atrankos kriterijų, dalyvauja projektų, kuriuos numatoma finansuoti tarptautinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis, atrenkamų konkurso būdu, vertinimo rezultatų bei skundų, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo, nagrinėjime, vykdo tarptautinės paramos viešinimą. Taip pat pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitus su tarptautinės paramos planavimu, administravimu ir įgyvendinimu susijusius darbus;
1.5. rengia medžiagą Lietuvos Respublikos atstovavimui arba ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų ar Ūkio ministerijos kanclerio (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikai ES institucijų ir kitų tarptautinių organizacijų darbo grupių ir komitetų posėdžiuose MTEP ir inovacijų srities klausimais;
1.6. rengia ir koordinuoja arba dalyvauja rengiant valstybės programas ir jų įgyvendinimo priemones MTEP ir inovacijų plėtros srityje;
1.7. kuria palankią aplinką inovacijoms ir skatina įmonių inovacinę veiklą;
1.8. dalyvauja organizuojant ūkio, pramonės mokslinės techninės pažangos valstybinį valdymą;
1.9. dalyvauja valstybės pagalbos schemų, skirtų MTEP ir inovacinei veiklai skatinti, kūrime;
1.10. pagal skyriaus kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant priemones skatinančias paklausą inovacijoms;
1.11. rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių su MTEP ir inovacijų politika susijusiose srityse, vykdo arba dalyvauja vykdant atskiras šios programos įgyvendinimo prioritetines priemones;
1.12. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos planavimui ir administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus, priemonių įgyvendinimo planus, teikia pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos lėšų planavimo ir administravimo, specialiųjų projektų atrankos kriterijų, teikia informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus ir ES struktūrinės paramos planavimo ir administravimo dokumentus ir teisės aktus; dalyvauja verslo ir mokslo bendradarbiavimo projektų, kuriuos numatoma finansuoti ES struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis, atrenkamų konkurso būdu, vertinimo rezultatų bei skundų, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo, nagrinėjime. Taip pat pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitus su ES struktūrinės paramos planavimu, administravimu ir įgyvendinimu susijusius darbus;
1.13. bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis MTEP ir inovacijų politikos klausimais, pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja šių institucijų ir organizacijų darbo grupėse, padeda rengti bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis MTEP ir inovacijų srityje sutarčių ir kitų su tuo susijusių dokumentų projektus;
1.14. organizuoja ar dalyvauja organizuojant seminarus ir konferencijas, pasitarimus MTEP ir inovacijų politikos klausimais;
1.15. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų teikiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia išvadas dėl šių projektų;
1.16. koordinuoja kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių darbą, rengiant teisės aktų projektų ir vykdant priemones, susijusias su nacionalinės MTEP ir inovacijų sistemos stiprinimu, teikiant pasiūlymus, kurie gali turėti įtaką inovacinei verslo aplinkai;
1.17. pagal skyriaus kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant įvairią informacinę medžiagą Ūkio ministerijos vadovybei ir Ūkio ministerijos administracijos padalinių vadovams;
1.18. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio ir Lietuvos asocijuotomis verslo struktūromis, valstybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Ūkio ministerijos komercijos atašė, renka iš jų informaciją, kurios reikia rengiant strategijas bei programas, skirtas inovacinei verslo aplinkai gerinti;
1.19. skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja darbo grupėse Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose skyriaus kompetencijos klausimais;
1.20. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.21. vykdo kitus su skyriaus kompetencija susijusius skyriaus vedėjo pavedimus.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo studijų krypties arba fizinių mokslų studijų srities fizikos, matematikos ar statistikos studijų krypties;
2.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, susijusius su šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijomis, būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos darbą;
2.3. turėti ne mažiau nei 1 metų darbo patirtį;
2.4. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Adobe Reader, Internet Explorer;
2.6. išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, strateginio planavimo metodus;
2.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27