Roma Sabaliauskaitė

1. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

1.1. užtikrina, kad ministerijos rengiami teisės aktų projektai ir (ar) dokumentai teikiami valstybės institucijoms ir įstaigoms atitiktų lietuvių kalbos,dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
1.2. konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, bendrinės lietuvių kalbos vartojimo ir dokumentų rengimo klausimais;
1.3. savo viza patvirtina, kad suredaguoti teisės aktų projektai ir dokumentai atitinka lietuvių kalbos ir dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
1.4. tvarko elektroninį dokumentų archyvą;
1.5. dirba su plačiajuosčio šifruotų duomenų ir balso perdavimo tinklo šifravimo įranga;
1.6. Skyriaus vedėjo nurodymu rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su skyriaus darbu;
1.7. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.8. Skyriaus vedėjo nurodymu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
1.9. vykdo kitus ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

2. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių mokslų studijų srities lietuvių filologijos studijų krypties;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisės aktų projektų redagavimo patirtį;
2.3. turėti kompiuterinio raštingumo pagrindus;
2.4. išmanyti administracinės, teisinės, ekonominės, mokslinės ir techninės kalbos specifiką;
2.5. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reguliuojančius valstybinės kalbos vartojimą, dokumentų rengimą ir įforminimą, archyvų sistemos darbą ir el. archyvavimą;
2.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“ ir asmens patikimumo pažymėjimą;
2.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „MS PowerPoint“, „Internet Explorer“;
2.8. mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27