Romualdas Smelevičius

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. administruoja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų duomenų bazes, migruotas į ministerijos duomenų centrą, siekdamas užtikrinti jų nepertraukiamą darbą;
1.2. atlieka ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų kompiuterinių sistemų funkcionalumo palaikymą nutolusiame rėžime;
1.3. įgyvendina ministerijos duomenų centre funkcionuojančių duomenų bazių ir kompiuterinių sistemų sąveiką tarp visų ministerijos bei jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informacinių sistemų;
1.4. atlieka ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų tarnybinių stočių operacinių sistemų ir duomenų bazių archyvavimo ir atkūrimo procedūras, siekdamas užtikrinti ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų duomenų išsaugojimą ir atkūrimą;
1.5. sprendžia ministerijos duomenų centre funkcionuojančių duomenų bazių ir kompiuterinių sistemų kibernetinio saugumo problemas;
1.6. administruoja apsikeitimą duomenimis su kitų valstybės institucijų ir įstaigų duomenų bazėmis, naudojant interneto technologijas, siekdamas užtikrinti saugų ministerijos duomenų perdavimą;
1.7. instaliuoja ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų kompiuterizuotose darbo vietose operacinių sistemų ir tipinių taikomųjų programinių paketų programinę įrangą ir ją prižiūri;
1.8. konsultuoja ministerijos administracijos padalinius ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, operacinių sistemų, tipinių programinių paketų, duomenų bazių ir kompiuterizuotų sistemų naudojimosi klausimais, siekdamas sudaryti galimybę operatyviai ir kvalifikuotai naudotis ministerijos informacinių sistemų ir telekomunikacijų produktais;
1.9. vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Skyriaus patarėjo, Departamento direktoriaus, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, ministerijos kanclerio ir ūkio ministro su Skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.
 

2.  Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) fizinių mokslų studijų srities;
2.2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, informacinių technologijų ir telekomunikacijų eksploataciją ir plėtrą reguliuojančiais teisės aktais;
2.4. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo pagal išsilavinimą patirtį;
2.5. mokėti dirbti kompiuteriu: „MS-Office“, „MS-SQL Server“ programomis; serverių operacinėmis sistemomis: „MS Windows Server 2003 EE“, „MS Windows Server 2008 EE“, kitomis taikomosiomis programomis ir programų paketais, duomenų bazių valdymo sistemomis;
2.6. mokėti atlikti serverių ir kompiuterizuotų darbo vietų sisteminės ir taikomosios programinės įrangos, administravimo, instaliavimo ir priežiūros darbus;
2.7. gebėti savarankiškai atlikti užduotis, analizuoti ir apibendrinti pateiktą medžiagą, analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas;
2.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.9. išmanyti dokumentų rengimo taisykles bei teisės aktų rengimo taisykles.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27