Rūta Abramaitienė

1. Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.1. tvarko ir organizuoja dokumentų apyvartą taip, kad būtų užtikrintas greitas dokumentų judėjimas tarp ministerijos ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų ir ministerijoje, taip pat rūpinasi dokumentų išsaugojimu teisės aktų nustatytą laiką;
1.2. organizuoja dokumentų valdymą ministerijoje;
1.3. konsultuoja kompiuterizuotos dokumentų valdymo sistemos „Doclogix“ naudojimo klausimais ir dokumentų valdymo klausimais ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ( toliau –darbuotojai);
1.4. rengia unifikuotas dokumentų formas, ministerijos administracijos padalinių klasifikatorių;
1.5. paskirsto darbus Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, užtikrina kokybišką šių darbų atlikimą laiku;
1.6. skirsto ministerijoje gaunamą korespondenciją;
1.7. kontroliuoja, kad ministerijoje gauti raštai iš Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės būtų įvykdyti laiku;
1.8. registruoja valstybės kontrolės institucijų pareigūnų atliekamus patikrinimus;
1.9. tvirtina ministerijos sudarytų ir jos oficialiai gautų dokumentų kopijų tikrumą;
1.10. užtikrina ministerijos archyvo tvarkymą, saugojimą ir naudojimą, organizuoja bylų priėmimą iš ministerijos administracijos padalinių į ministerijos archyvą, nuolatinio saugojimo bylų perdavimą Lietuvos valstybės naujajam archyvui;
1.11. užtikrina asmenų aptarnavimą ministerijoje vieno langelio principu;
1.12. organizuoja Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų ir ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) priimamųjų darbą;
1.13. kontroliuoja, kaip Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai vykdo pavedimus;
1.14. pagal Skyriaus kompetenciją kontroliuoja, kaip ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojai ir darbuotojai vykdo ministerijos vadovybės pavedimus, ir apie tai informuoja ministerijos vadovybę;
1.15. ministerijos vadovybės pavedimu pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja kitose ministerijose, valstybės institucijose ir įstaigose;
1.16. teikia informaciją ministerijos kancleriui apie Skyriaus darbą;
1.17. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
1.18. rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus darbu;
1.19. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.20. vykdo kitus Departamento direktoriaus ir ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

2. Darbuotojas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, teisės aktų ir dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentų valdymą, archyvų administravimą;
2.3.  išmanyti ministerijos struktūrą, ministerijos administracijos padalinių funkcijas;
2.4. mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
2.5. mokėti rengti teisės aktų, ministerijos vidaus tvarkomųjų, organizacinių ir informacinių dokumentų projektus;
2.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „MS PowerPoint“, „Internet Explorer“, kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema „Doclogix“;
2.7.  turėti ne mažesnę  kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį ir darbo patirtį dokumentų valdymo srityje.
 
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-09-01