Rūta Sakalauskienė

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. koordinuoja ir atlieka jam pavestus strateginių prekių eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo kontrolės darbus;
1.2. rengia teisės aktų, reglamentuojančių strateginių prekių eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo kontrolę, projektus, derina juos su Europos Sąjungos teisės aktais;
1.3. rengia ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro (toliau — ūkio ministras) pavedimu pristato Lietuvos Respublikos poziciją dvejopo naudojimo prekių kontrolės klausimais Europos Sąjungos institucijose;
1.4. pagal skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja seminaruose ir konferencijose, komisijų, darbo grupių darbe, strateginių prekių kontrolės klausimais, skaito pranešimus.
1.5. analizuoja kitų valstybės įstaigų ir institucijų parengtų ir pateiktų derinti teisės aktų projektus ir rengia išvadas;
1.6. pagal skyriaus kompetenciją organizuoja seminarus ir bendradarbiauja su pramonės ir asocijuotų verslo struktūrų atstovais svarstant strateginių prekių kontrolės efektyvumo užtikrinimą ir tobulinimą;
1.7. pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją tarptautiniam neplatinimo režimui Wassenaaro susitarimui (WA) bei analizuoja ir apibendrina gaunamą informaciją;
1.8. nagrinėja prašymus dėl eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo licencijų ir galutinio panaudojimo patvirtinimo dokumentų išdavimo;
1.9 nesant skyriaus vedėjo, pasirašo parengtą eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo licenciją ir importo sertifikatą.17.10. Rengia ir teikia išvadas Komisijos strateginių prekių eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo licencijų išdavimo klausimams spręsti posėdžiams;
1.11. rengia ataskaitas bei pažymas strateginių prekių kontrolės klausimais, rengia atsakymus į ministerijų, kitų valstybės įstaigų ir institucijų, juridinių asmenų ir piliečių prašymus, skundus ir paklausimus strateginių prekių kontrolės klausimais, derina ministerijos administracijos padalinių ir kitų ministerijų parengtus dokumentų projektus;
1.12. pagal kompetenciją dalyvauja ūkio ministro patvirtintų projektų komandų darbe;
1.13. vykdo kitus departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, socialinių (ekonomika, teisė, vadyba arba verslo administravimas) arba fizinių (fizika, chemija arba biochemija) mokslų studijų sričių magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.2. turėti 1 metų patirtį viešojo administravimo srityje;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo statutu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;
2.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius strateginių prekių eksporto, importo, persiuntimo, tranzito ir tarpininkavimo kontrolę;
2.5. būti susipažinusiam su tarptautinių neplatinimo režimų nuostatomis, Europos Sąjungos dokumentais, nustatančiais strateginių prekių kontrolės reikalavimus ir Konvencijos įgyvendinimo klausimais;
2.6. mokėti rengti teisės aktų, reglamentuojančių strateginių prekių eksporto, importo, persiuntimo, tranzito ir tarpininkavimo kontrolę, projektus, atlikti parengtų teisės aktų projektų analizę ir teikti išvadas;
2.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
2.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu, prancūzų arba rusų kalbą pažengusio
vartotojo B1 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31