Sandra Kvaraciejienė

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


1.1. rengia teisės aktų projektus profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityje, teikia pasiūlymus valstybės institucijoms ir įstaigoms bei visuomeninėms organizacijoms dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo politikos įgyvendinimo;
1.2. vykdo teisės aktų, susijusių su profesinių kvalifikacijų pripažinimu, projektų analizę bei teikia išvadas;
1.3. nagrinėja ir apibendrina kitų ES valstybių narių patirtį profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityje, rengia pasiūlymus dėl šios patirties pritaikymo Lietuvos Respublikoje;
1.4. rengia ataskaitas, apžvalgas profesinių kvalifikacijų pripažinimo klausimais, kaupia, sistemina statistinę, mokslinę bei kitą medžiagą;
1.5. rengia ir derina vidaus tvarkomųjų, organizacinių dokumentų projektus;
1.6. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja koordinuojant profesinių kvalifikacijų pripažinimą vykdančių kompetentingų institucijų veiklą profesinių kvalifikacijų pripažinimo klausimais;
1.7. dalyvauja tvarkant reglamentuojamų profesijų sąrašą;
1.8. tvarko Europos reglamentuojamų profesijų duomenų bazės dalį, skirtą Lietuvos Respublikai;
1.9. renka, kaupia, sistemina medžiagą profesinių kvalifikacijų pripažinimo interneto svetainei www.profesijos.lt;
1.10. analizuoja profesinių kvalifikacijų pripažinimo problemas, rengia pasiūlymus dėl jų sprendimo;
1.11. dalyvauja Nacionalinės reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo tarybos veikloje;
1.12. rengia reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo srities leidinius ir recenzuoja, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl jų;
1.13. seka ir analizuoja ES Teisingumo Teismo sprendimus reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityje;
1.14. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautinius projektus profesinių kvalifikacijų pripažinimo politikos bei jos įgyvendinimo srityje;
1.15. sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus, bendradarbiauja, keičiasi informacija, patirtimi su Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administracinių padalinių, pavaldžių institucijų valstybės tarnautojais bei su kitų valstybės, savivaldybių, užsienio valstybių institucijų valstybės tarnautojais, visuomeninių, tarptautinių organizacijų atstovais;
1.16. rengia pranešimus, apžvalgas, pasiūlymus profesinių kvalifikacijų pripažinimo politikos įgyvendinimo klausimais;
1.17. rengia ataskaitas, apžvalgas ES ir kitoms tarptautinėms organizacijoms apie profesinių kvalifikacijų pripažinimo politiką Lietuvos Respublikoje bei jos tobulinimą;
1.18. koordinuoja ES vidaus rinkos informacinės sistemos profesinių kvalifikacijų pripažinimo posistemės darbą;
7.19. dalyvauja Europos Komisijos profesinių kvalifikacijų pripažinimo koordinatorių darbo grupės bei Europos Komisijos profesinių kvalifikacijų pripažinimo komiteto veikloje;
7.20. bendradarbiauja su ES valstybių narių kompetentingomis institucijomis, profesinių kvalifikacijų pripažinimo koordinatoriais profesinių kvalifikacijų pripažinimo klausimais;
1.21. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant įvairią medžiagą ūkio ministrui, ūkio viceministrams, Ūkio ministerijos kancleriui ir Ūkio ministerijos administracijos padalinių vadovams;
1.22. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.23. vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius Departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai. 
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, teisės studijų krypties;
2.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityje;
2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo statutu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais reguliuojančiais profesinių kvalifikacijų pripažinimą;
2.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.5. mokėti rengti, analizuoti ir vertinti teisės aktus, strateginio planavimo dokumentus, koncepcijas ir programas bei kitus vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;
2.6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, gebėti organizuoti darbo grupių veiklą;
2.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, labai gerai išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, strateginio planavimo dokumentų, koncepcijų, programų rengimo reikalavimus;
2.8. mokėti dirbti MS Office kompiuterinėmis programomis, MS Windows operacine sistema. Mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
2.9. mokėti anglų kalbą pažengusio mokėtojo lygmens B2 lygiu.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31