Sandra Vitkienė

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. Vadovaujantis apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais, ministerijos vidaus finansų kontrolę ir apskaitos politiką reglamentuojančiomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro (toliau – ministras) ar jo įgalioto asmens patvirtintomis taisyklėmis bei kitais nustatytais apskaitos reikalavimais, atlikti tikslią ir teisingą projektų ir programų, finansuojamų iš ES struktūrinės paramos, piniginių lėšų bankuose, gautinų ir mokėtinų lėšų, išlaidų, finansavimo kompiuterinę apskaitą, sudaryti šios apskaitos finansinės ir statistinės atskaitomybės nustatytas ir jos analizei reikalingas formas.
1.2. Įtraukiant ūkinę operaciją į kompiuterinę apskaitos sistemą, atlikti ūkinės operacijos einamąją kontrolę – tikrinti, ar dokumentai tinkamai sutvarkyti ir atitinka nustatytus reikalavimus.
1.3. Rengti mokėjimo pavedimus ar mokėjimo paraiškas:
1.3.1. Tik pagal atitinkamus dokumentus, leidžiančius atlikti tokius mokėjimus.
1.3.2. Tik įsitikinus, kad tam tikslui ir pagal tą ekonominės klasifikacijos kodą yra skirti (mokėjimo pavedimais atveju – gauti) asignavimai.
1.4. Tikrinti, ar mokėjimai iš iždo ir bankų sąskaitų atitinka kasines išlaidas pagal ekonominės klasifikacijos kodus.
1.5. Dokumentuose užfiksuotas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius tinkamai ir laiku įtraukti į kompiuterinę apskaitos sistemą.
1.6. Registruojant ūkines operacijas, tikrinti visų įrašų ir buhalterinių dokumentų atitikimą;
1.7. Klaidingus įregistruotų ūkinių operacijų įrašus taisyti pagal Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pasirašytas buhalterines pažymas.
1.8. Sutikrinti finansinės apskaitos sistemos NAVISION registrus (toliau – registrai) pagal atitinkamas programų sąskaitų plano ataskaitinio mėnesio buhalterines sąskaitas su buhalterinės apskaitos dokumentais ir pateikti juos Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjui iki kito mėnesio 20 dienos. Suradus klaidų ar dėl kitų priežasčių pakitus apskaitos registrų duomenims, spausdinti pataisytus registrus, o senus pažymėti kaip klaidingus ir perduoti jų duomenis visiems Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojams, naudojantiems šių registrų informaciją.
1.9. Dalyvauti inventorizuojant projektų ir programų, finansuojamų iš ES struktūrinės paramos, debitorinius ir kreditorinius įsipareigojimus.
1.10. Užtikrinti buhalterinių dokumentų saugumą, nustatyta tvarka perduoti juos į ministerijos archyvą.
1.11. Pagal kompetenciją dalyvauja ministro tvirtinamų projektų komandų darbe.   1.12. Atlikti Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo nurodymu kita Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojui pavestas funkcijas jo atostogų arba ligos laikotarpiu.
1.13. Atlikti Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo papildomai pavestas šiuose nuostatuose nenurodytas funkcijas.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą – socialinių (ekonomika, vadyba ir verslo administravimas, viešasis administravimas) ar fizinių mokslų studijų srities (matematika, statistika, informatika) bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą.
2.2. Turėti darbo patirties.
2.3. Gerai mokėti vieną užsienio kalbą (anglų arba prancūzų).
2.4. Gerai mokėti dirbti kompiuteriu naudojant standartinę įstaigos programinę įrangą.
2.5. Mokėti dirbti su valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistema IŽDAS – VBAMS ir finansinės apskaitos sistema NAVISION.
2.6. Išmanyti iš valstybės biudžeto finansuojamų įstaigų apskaitą reglamentuojančius teisės aktus.
2.7. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles.
2.8. Būti susipažinusiam su ES struktūrinės paramos lėšų administravimo institucine sistema Lietuvoje.
2.9. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo apskaitą ir kontrolę.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-14