Saulius Kolyta

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. vadovauja Departamentui, planuoja ir organizuoja Departamento darbą, atstovauja Departamentui, kad būtų užtikrintas efektyvus ES reikalų ir ES vidaus rinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje;
1.2. atsako už Departamentui pavestų funkcijų ir uždavinių vykdymą, kad būtų kokybiškai įgyvendinami Departamentui keliami uždaviniai;
1.3. koordinuoja ir kontroliuoja ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministro, Ūkio ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) pavedimų Departamentui atlikimą, kad būtų laiku ir kokybiškai įvykdyti Departamento darbai;
1.4. teikia konsultacijas ministerijos vadovybei ir Ūkio ministerijos administracijos padaliniams ES reikalų ir ES vidaus rinkos politikos klausimais, kad būtų užtikrintas ūkio ministrui pavestų valdymo sričių politikos derinimas su ES politika ir ES politikos įgyvendinimas;
1.5. užtikrina Ūkio ministerijos ES reikalų koordinavimo vidaus tvarkos kontrolę, kad būtų užtikrintas efektyvus ES reikalų įgyvendinimo koordinavimas Ūkio ministerijoje;
1.6. kontroliuoja Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais pagal ES Konkurencingumo tarybos kompetenciją rengimo, derinimo, prioritetų formavimo ir pateikimo Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybai koordinavimą, kad būtų efektyviai pasirengiama Lietuvai atstovauti ES institucijose;
1.7. organizuoja pasirengimą ES Konkurencingumo tarybai, kad būtų užtikrintas tinkamas Lietuvos atstovavimas joje;
1.8. padeda ministerijos vadovybei ES Konkurencingumo tarybų posėdžiuose, kad būtų užtikrinamas nuolatinis Lietuvos Respublikos delegacijos vadovo informavimas bei reikiama pagalba;
1.9. pagal Ūkio ministerijos kompetenciją kontroliuoja pranešimų ir ataskaitų ES institucijoms apie narystės įsipareigojimų vykdymą rengimą ir pateikimą ES institucijoms, kad būtų užtikrintas tinkamas reikalingos suderintos informacijos pateikimas;
1.10. bendradarbiauja su Lietuvos nuolatine atstovybe ES, kitomis Lietuvos Respublikos, ES, užsienio valstybių ambasadomis ir valstybės institucijomis bei įstaigomis, nustatyta tvarka suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms teikia reikiamą informaciją, kad būtų užtikrintas efektyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas;
1.11. koordinuoja ir kontroliuoja ūkio ministro paskirtų Ūkio ministerijos specialiųjų atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES veiklą, kad būtų efektyviai valdoma informacija apie ES institucijose svarstomus klausimus;
1.12. koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų ES vidaus rinkos politikos klausimais formavimą Ūkio ministrui pavestose valdymo srityse;
1.13. pagal Departamento kompetenciją užtikrina ES vidaus rinkos politikos įgyvendinimą ministerijoje ir teikia pasiūlymus dėl ES vidaus rinkos politikos įgyvendinimo Lietuvoje, kad būtų užtikrintas nuoseklus ES vidaus rinkos principų taikymas ūkio politikoje ir teisėkūroje;
1.14. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus, kad pagal Departamento kompetenciją būtų užtikrintas jo dalyvavimas teisėkūros procese;
1.15. teisės aktų nustatyta tvarka pagal Departamento kompetenciją vizuoja Departamento skyrių ar kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų, raštų, atsakymų ir pažymų, teikiamų Ūkio ministerijos vadovybei pasirašyti ir (arba) vizuoti, projektus;
1.16. pagal Departamento kompetenciją palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų ir valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojais (darbuotojais), kad būtų užtikrintas veiksmingas atstovavimas Ūkio ministerijai;
1.17. ministerijos vadovybės įgaliojimu dalyvauja ES institucijų rengiamuose posėdžiuose ir susitikimuose, taip pat kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje, kad būtų užtikrintas veiksmingas atstovavimas Ūkio ministerijai;
1.18. dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ūkio ministro sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms, darbo grupėms suformuluoti uždaviniai;
1.19. dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe.
1.20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Departamento veikla susijusius ministerijos vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių, fizinių, humanitarinių arba technologijos mokslų studijų srities;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą, Lietuvos narystę ES reguliuojančiais teisės aktais, ES vidaus rinkos politikos tikslais bei pagrindiniais dokumentais, išmanyti pagrindines ES teisės nuostatas, institucinę struktūrą ir sprendimų priėmimo procedūras;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
2.4. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
2.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
2.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;
2.7. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27