Saulius Šimkevičius

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. rengia ir visais prieinamais informavimo būdais teikia visuomenei bei suinteresuotoms institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms informaciją apie Ūkio ministerijos strateginius sprendimus, vykdomą ūkio politiką ir jos įgyvendinimą, siekdamas užtikrinti Ūkio ministerijos veiklos viešinimą ir palankų įvaizdį visuomenėje;
1.2. rengia ir viešai skelbia su ūkio ministrui pavestomis valdymo sritimis susijusią informaciją, tame tarpe informaciją, susijusią su Europos Sąjungos struktūrinės paramos įgyvendinimu, rengia ir koordinuoja informacines kampanijas ir viešinimo akcijas apie ministerijos veiklą);
1.3. bendrauja su žurnalistais, atsako į jų klausimus, teikia arba organizuoja juos dominančios informacijos apie Ūkio ministerijos veiklą suteikimą, informuoja juos apie Ūkio ministerijos svarbiausius vykstančius renginius;
1.4. dalyvauja organizuojant Ūkio ministerijos viešuosius renginius (konferencijas, seminarus, verslo forumus, renginius žiniasklaidai ir kt.), užtikrindamas tinkamą pasirengimą jiems ir informacijos žiniasklaidos priemonėms pateikimą;
1.5. atlieka viešosios informacijos analizės ir archyvavimo funkcijas, įvertindamas Ūkio ministerijai aktualių pranešimų žiniasklaidoje poveikį Ūkio ministerijos įvaizdžiui;
1.6. atsako už sutarčių su visuomenės informavimo priemonėmis, žiniasklaidos planavimo ir reklamos agentūromis rengimą ir vykdymą;
1.7. prižiūri Viešųjų ryšių ir protokolo skyriui priskirtas Ūkio ministerijos tinklalapio rubrikas, užtikrindamas, kad jose pateikta informacija būtų teisinga, aktuali ir reguliariai atnaujinama;
1.8. atlieka vidinės komunikacijos užduotis – informuoja Ūkio ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) apie strateginius ūkio ministro sprendimus;
1.9. pagal Viešųjų ryšių ir protokolo skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.10. vykdo kitus su Viešųjų ryšių ir protokolo skyriaus veikla susijusius ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio, Viešųjų ryšių ir protokolo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį komunikacijos srityje (žurnalistika, viešieji ryšiai);
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, visuomenės informavimą ir oficialios informacijos teikimo tvarką, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
2.4. išmanyti ryšių su visuomene veiklą ir pagrindinius visuomenės informavimo ir organizacijos įvaizdžio kūrimo ir palaikymo principus;
2.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „Power Point“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
2.7. mokėti anglų kalbą B2 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27