Sigita Kaminskienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. dalyvauja formuojant metrologinio laidavimo politiką;
1.2. rengia teisės aktų metrologijos klausimais projektus;
1.3. rengia Skyriaus kompetencijai priklausančias sutartis;
1.4. rengia teisės aktų dėl paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos paskyrimo atlikti atitikties įvertinimą pagal matavimo priemonių techninius reglamentus projektus, užtikrina šių teisės aktų ir kitų dokumentų pateikimą atsakingam Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administracijos padaliniui, kad toks sprendimas būtų pateiktas Europos Komisijai ir kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms;
1.5. pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir (arba) teikia informaciją juridiniams ir fiziniams asmenims;
1.6. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ar skundus, susijusius su jo atliekamomis funkcijomis, rengia atsakymų į juos projektus;
1.7. dalyvauja įgyvendinant metrologijos srities Europos Sąjungos teisės aktus bei derinant Lietuvos Respublikos teisės aktus su Europos Sąjungos teisės aktais;
1.8. rengia Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinėje sistemoje Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo planus, teikia jų vykdymo ataskaitas, rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas, susijusias su Europos Sąjungos teisės aktais;
1.9. Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
1.10. Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Skyriui Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose;
1.11. vykdo kitus Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių arba technologijos mokslų studijų srities;
2.2. išmanyti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą, kitus nacionalinius ir Europos Sąjungos teisės aktus, reguliuojančius metrologijos sritį;
2.3. išmanyti teisės aktų projektų rengimą, jų pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos Seimui bei priėmimą reguliuojančius teisės aktus;
2.4. mokėti rasti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
2.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.7. išmanyti dokumentų tvarkymo, apskaitos ir rengimo taisykles.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27