Sigita Siniauskaitė-Petkevičienė

1. Redaktorius atlieka šias funkcijas:

1.1. užtikrina, kad ministerijos rengiami Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ūkio ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektai, Lietuvos Respublikos Prezidentūrai, Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiami raštai bei dokumentai atitiktų lietuvių kalbos reikalavimus;
1.2. konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, valstybinės lietuvių kalbos vartojimo ir dokumentų rengimo klausimais;
1.3. aiškina ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, Valstybinės kalbos inspekcijos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimuose, specialiuose leidiniuose keliamus norminės kalbos vartojimo reikalavimus, diegia juos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, praktiniame darbe;
1.4. savo viza patvirtina, kad suredaguoti dokumentai atitinka lietuvių kalbos ir dokumentų rengimo reikalavimus;
1.5. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.6. Skyriaus vedėjo nurodymu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
1.7. vykdo kitus ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

2. Redaktorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisės aktų projektų redagavimo patirtį;
2.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reguliuojančius valstybinės kalbos vartojimą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
2.4. išmanyti administracinės, teisinę, ekonominės, mokslinės ir techninės kalbos specifiką;
2.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „MS PowerPoint“, „Internet Explorer“;
2.6. mokėti sisteminti, apibendrinti su savo darbu susijusią informaciją.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27