Sigita Šležienė


1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1.1. organizuoja užsienio valstybių asmenų, delegacijų, svečių ir juos lydinčių asmenų, tarptautinių organizacijų, finansinių institucijų atstovų susitikimus su ūkio ministru, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrais, Ūkio ministerijos kancleriu (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė), Ūkio ministerijos valstybės tarnautojais ir (ar) darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis;
1.2. pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitomis institucijomis, Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis Lietuvos Respublikoje;
1.3. rengia ir kaupia užsienio valstybių vyriausybinių delegacijų, užsienio svečių susitikimų su Ūkio ministerijos vadovybe atmintines;
1.4. teisės aktuose nustatyta tvarka informuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją apie numatomas ir įvykusias Ūkio ministerijos vadovybės tarnybines komandiruotes į užsienio valstybes ir įvykusius susitikimus su užsienio valstybių asmenimis, delegacijomis, svečiais;
1.5. organizuoja įvairius oficialius, darbo ir kt. įvairių užsienio valstybių vyriausybinių organizacijų atstovų, atvykstančių Ūkio ministerijos kvietimu, vizitus, rengia ir vykdo tokių vizitų programas;
1.6. organizuoja Ūkio ministerijos vadovybės, Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, oficialius, darbo ir kitokio pobūdžio vizitus į užsienio valstybes, prireikus sudaro programas, informuoja Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir kitas suinteresuotas institucijas apie jų vizitą, gauna vizas, užsako viešbučius ir kelionės bilietus;
1.7. kontroliuoja užsienio valstybių asmenų, delegacijų, svečių ir juos lydinčių asmenų susitikimams ir vizitams skirtų reprezentacinių lėšų panaudojimą ir rengia mėnesinę jų naudojimo ataskaitą. Rengia išankstines reprezentacinių lėšų panaudojimo užsienio valstybių asmenims, delegacijoms, svečiams ir juos lydintiems asmenims, atvykstantiems Ūkio ministerijos vadovybės kvietimu, sąmatas ir galutinius aktus;
1.8. dalyvauja organizuojant Ūkio ministerijos viešuosius renginius (konferencijas, seminarus, verslo forumus, renginius žiniasklaidai ir kt.), užtikrindamas tinkamą pasirengimą jiems ir informacijos žiniasklaidos priemonėms pateikimą;
1.9. prižiūri Skyriui priskirtas Ūkio ministerijos interneto svetainės rubrikas, užtikrindamas, kad jose pateikta informacija būtų teisinga, aktuali ir reguliariai atnaujinama;
1.10. nesant Skyriaus vedėjo, atlieka jo funkcijas;
1.11. vykdo kitus su Skyriaus veikla susijusius Ūkio ministerijos vadovybės ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.


2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), socialinių mokslų studijų srities;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, tarptautinius santykius, oficialių svečių priėmimo Lietuvos Respublikoje tvarką, tarnybines komandiruotes, reprezentacines lėšas ir kt., išmanyti dokumentų tvarkymo, apskaitos ir rengimo taisykles, tarptautinio susirašinėjimo taisykles;
2.3. būti susipažinusiam su oficialaus tarptautinio protokolo taisyklėmis ir normomis, užsienio valstybių asmenų, delegacijų ir svečių vizitų programų rengimo taisyklėmis, vadybos principais, mokėti organizuoti darbą, sugebėti diegti pažangius darbo organizavimo metodus;
2.4. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį tarptautinių ryšių ar ryšių su visuomene srityje;
2.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, savarankiškai organizuoti, planuoti savo veiklą, rengti darbotvarkes;
2.6. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo C2 lygiu, mokėti rusų kalbą įgudusio vartotojo C1 lygiu;
2.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „Power Point“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“. Mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-07