Simonas Kriukas

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. inicijuoja Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų pasiūlymų dėl Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano projekto pateikimą, juos vertina, apibendrina;
1.2. įvertina Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų pateiktų pasiūlymų suderinamumą tarpusavyje, suderinamumą su Ūkio ministerijos administruojamomis Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos priemonėmis ir su kitais galiojančiais strateginiais dokumentais;
1.3. rengia Ūkio ministerijos strateginių veiklos planų, metinių veiklos planų, Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų (jų pakeitimo) projektus ir stebi jų įgyvendinimą;
1.4. organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės metinių svarbiausių darbų pagal Ūkio ministerijos kompetenciją rengimą, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną ir rengia ataskaitas apie jų įgyvendinimą;
1.5. kas ketvirtį surenka iš Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų Lietuvos Respublikos Vyriausybės metinių svarbiausių darbų pagal Ūkio ministerijos kompetenciją stebėsenos duomenis ir pateikia apibendrintą informaciją skyriaus vedėjui bei įveda į Stebėsenos informacinę sistemą;
1.6. tikrina, ar Ūkio ministerijos administracijos padalinių informacijos apie poreikį įsigyti prekių, paslaugų ar darbų lentelėse nurodytos planuojamos pirkti prekės, paslaugos ar darbai, finansinių metų lėšos, pirkimo pradžios, Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano priemonių, kurias įgyvendinant atliekamas pirkimas, kodai atitinka Ūkio ministerijos strateginį veiklos planą, Ūkio ministerijos metinį veiklos planą ir detaliąsias sąmatas;
1.7. analizuoja ne finansų sektoriuje veikiančių įmonių pagrindinius finansinius rodiklius, jų pokyčius ir tendencijas, analizuoja pagrindinius ekonominius ir socialinius Lietuvos regionų rodiklius, rengia trumpas jų raidos ir tendencijų apžvalgas, išvadas ir pasiūlymus, kad būtų įvertinti juos įtakojantys veiksniai ir būtų priimti atitinkami sprendimai palankioms verslo sąlygoms sudaryti;
1.8. rengia pasiūlymus dėl ekonomikos plėtros krypčių, dalyvavimo tarptautinėse programose, skatinančiose ūkio plėtrą ir įvairių sričių bendradarbiavimą, dalyvauja konferencijose ekonomikos ir technikos klausimais;
1.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant (atnaujinant) Valstybės pažangos strategiją „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“, Nacionalinio saugumo strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“, ir ilgalaikes nacionalinį saugumą stiprinančias programas, kitas Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamas strategijas, 2014–2020 metų nacionalinę pažangos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais tvirtinamas plėtros programas, tarpinstitucinius veiklos planus ir kitus planavimo dokumentus, ministrų įsakymais tvirtinamus veiksmų planus;
1.10. metodiškai konsultuoja Ūkio ministerijos administracijos padalinių, Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, kurios dalyvauja įgyvendinant Ūkio ministerijos strateginius veiklos planus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, strateginio valdymo klausimais;
1.11. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, ūkio ministro ar Ūkio ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose;
1.12. skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja skyriui Ūkio ministerijoje, kitose valstybės institucijose ir įstaigose skyriaus kompetencijos klausimais;
1.13. vykdo kitus skyriaus vedėjo ir departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo studijų krypties arba fizinių mokslų studijų srities matematikos krypties;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginio planavimo ir valstybės biudžeto sudarymo principus;
2.3. turėti 1 metų darbo patirtį pagal išsilavinimą;
2.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktikoje, mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;
2.5. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo B1 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27