Slavomir Lapkovski

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. nesant Skyriaus vedėjo, atlieka jo funkcijas;
1.2. atlieka ministerijos informacinių ir telekomunikacinių technologijų administravimą, siekdamas užtikrinti ministerijos informacinių ir telekomunikacinių technologijų funkcionalumą;
1.3. administruoja ministerijos tarnybinių stočių operacines sistemas ir jose funkcionuojančias duomenų bazes, atlieka jų funkcionavimo stėbėseną (monitoringą), siekdamas užtikrinti, kad būtų laiku nustatyti jų sutrikimai ir atkurtas funkcionalumas;
1.4. rengia operacinių sistemų, tipinių programinių paketų ir sistemų naudojimo tvarkos aprašus ir atlieka jų laikymosi priežiūrą, siekdamas saugaus ir kokybiško jų naudojimo;
1.5. įgyvendina ministerijos kompiuterinio tinklo, kompiuterinių sistemų ir duomenų bazių duomenų saugos technines ir programines priemones, siekdamas užtikrinti ministerijos informacinių technologijų saugą;
1.6. dalyvauja plėtojant ministerijos interneto svetainę, administruoja jos tvarkymo programinę įrangą, siekdamas užtikrinti ministerijos interneto svetainės funkcionalumą;
1.7. atlieka ministerijos tarnybinių stočių operacinių sistemų ir duomenų bazių archyvavimo ir atkūrimo darbus, siekdamas užtikrinti ministerijos duomenų išsaugojimą ir atkūrimą;
1.8. instaliuoja ministerijos kompiuterinių darbo vietų operacinių sistemų ir tipinių taikomųjų programinių paketų programinę įrangą ir ją prižiūri, siekdamas užtikrinti ministerijos kompiuterinių darbo vietų funkcionalumą;
1.9. administruoja apsikeitimą duomenimis su kitų valstybės institucijų ir įstaigų duomenų bazėmis, naudojant interneto technologijas, siekdamas užtikrinti saugų ministerijos duomenų perdavimą;
1.10. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl ministerijos informacinių ir telekomunikacinių technologijų modernizavimo, plėtros ir dalyvauja perkant ir diegiant kompiuterinę, programinę bei telekomunikacinę įrangą ministerijoje, siekdamas pažangių informacinių bei telekomunikacinių technologijų įgyvendinimo ministerijoje ir įstaigose prie ministerijos;
1.11. konsultuoja ministerijos administracijos padalinius operacinių sistemų, tipinių programinių paketų, duomenų bazių ir kompiuterinių sistemų naudojimo klausimais, siekdamas sudaryti galimybę operatyviai ir kvalifikuotai naudotis ministerijoje įdiegtais informacinių sistemų produktais;
1.12. organizuoja garso, vaizdo aparatūros ir telekomunikacinės įrangos eksploatavimą ir užtikrina kokybišką jos veikimą, vykstant renginiams ministerijoje;
1.13. vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Departamento direktoriaus, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, ministerijos kanclerio ir ūkio ministro su Skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) fizinių mokslų studijų srities matematikos ar informatikos studijų krypties;
2.2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, informacinių ir telekomunikacinių technologijų eksploataciją ir plėtrą;
2.4. mokėti dirbti kompiuteriu: „MS-Office“, „MS-SQL“, „FineReader“, „Adobe Acrobat“ programomis; serverių operacinėmis sistemomis: „MS Windows Server 2003 EE“, „Linux“, kitomis taikomosiomis programomis ir programų paketais;
2.5. mokėti administruoti kompiuterių ir telekomunikacijų tinklus, tarnybinių stočių operacines sistemas, atlikti kompiuterinių darbo vietų sisteminės ir taikomosios programinės įrangos, administravimo, instaliavimo ir priežiūros darbus;
2.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.7. gebėti savarankiškai atlikti užduotis, analizuoti, įvertinti ir apibendrinti pateiktą informaciją ir formuluoti pasiūlymus ir jų įgyvendinimo variantus;
2.8. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo pagal išsilavinimą patirtį;
2.9. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos taisykles ir teisės aktų rengimo taisykles.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31