Stasė Rimkienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1.1. organizuoja skyriaus darbą, siekdamas užtikrinti tinkamą skyriui nustatytų uždavinių ir pavestų atlikti funkcijų įgyvendinimą, paskirsto skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), užduotis;
1.2. dalyvauja savo kompetencijos srities strateginio planavimo veikloje;
1.3. kontroliuoja valstybės biudžeto lėšų sąmatų vykdymą pagal ministerijos programas, priemones ir ekonominės klasifikacijos išlaidų straipsnius, analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto lėšų naudojimą, prireikus teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl jų perskirstymo ir programų sąmatų tikslinimo;
1.4. kontroliuoja, kad atitinkamų metų ministerijos programų sąmatose (išskyrus Europos Sąjungos finansinės paramos, kitos gaunamos finansinės paramos, bendrojo finansavimo, specialiųjų programų sąmatas) planuojamos ribojamos išlaidos neviršytų teisės aktuose skiriamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų maksimalaus dydžio;
1.5. užtikrina, kad visi dokumentai ir kita informacija, reikalinga buhalterinei apskaitai tvarkyti ir ataskaitoms rengti, būtų tinkamai įforminti ir laiku pateikti centralizuotos apskaitos įstaigai;
1.6. organizuoja ministerijos vykdomoms programoms skirtų asignavimų lėšų panaudojimo ataskaitų rengimą;
1.7. analizuoja centralizuotos apskaitos įstaigos pateiktus ministerijai jos viešojo sektoriaus subjektų grupės finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius, teikia išvadas ir pasiūlymus ministerijos vadovybei;
1.8. atlieka ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupės pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių analizę, siekdamas įvertinti ataskaitose pateiktos informacijos paaiškinimų pakankamumą;
1.9. organizuoja centralizuotos apskaitos įstaigos parengtų ministerijos finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių pateikimą Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nurodytoms įstaigoms šiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais ir paskelbimą laiku;
1.10. organizuoja ir koordinuoja informacijos pateikimą centralizuotai apskaitos įstaigai dėl ministerijos apskaitos politikos, sąskaitų plano, apskaitos procedūrų keitimo, informacijos ataskaitose pateikimo;
1.11. teikia informaciją ministrui arba jo įgaliotam asmeniui apie nustatytus neatitikimus, susijusius su patikimo finansų valdymo principų nesilaikymu; 1.12. organizuoja ir kontroliuoja ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupės finansų kontrolės ataskaitų rengimą, teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui pastabas dėl finansų kontrolės reikalavimų laikymosi, teikia siūlymus dėl finansų kontrolės tobulinimo;
1.13. organizuoja lėšų, turto ir įsipareigojimų inventorizavimą;
1.14. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl skyriaus struktūros tobulinimo, organizuoja skyriaus nuostatų pakeitimą (papildymą), skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų rengimą (papildymą), susipažįsta su skyriaus valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijomis, siekdamas užkirsti kelią viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje konfliktui, atlieka skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, teikia siūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, kvalifikacijos kėlimo;
1.15. rengia ministerijos dokumentų, reglamentuojančių ministerijos finansų valdymą, projektus, dalyvauja rengiant ministerijos dokumentus turto saugumui ir racionaliam jo panaudojimui užtikrinti;
1.16. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir atnaujinant ES struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą;
1.17. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos darbo grupių ir komisijų darbe, taip pat tarpinstitucinių darbo grupių ir komisijų veikloje, teikia nuomonę skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
1.18. rengia informaciją ir pateikia atsakymus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų, piliečių raštus ir paklausimus finansų valdymo klausimais tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;
1.19. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ministerijos tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupei finansų valdymo, finansų kontrolės ir valstybės biudžeto programų sąmatų vykdymo klausimais;
1.20. atlieka kitus su skyriaus veikla susijusius ministro ir ministerijos kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar finansų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
2.2. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, įmonių finansinę apskaitą, finansų kontrolę, biudžeto planavimą, strateginį planavimą, valstybės turto valdymą ir disponavimą juo, valstybės tarnybą bei darbo santykių reguliavimą, dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų rengimo taisyklėmis ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais ES finansinės paramos programų ir ES struktūrinių fondų administravimą;
2.3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
2.4. mokėti naudotis biudžeto ir finansų valdymo sistemos „Microsoft Dynamics NAV“, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (toliau – VBAM sistema) programomis;
2.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-21