Strateginio planavimo departamento veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji Departamento uždaviniai yra:

1.1. koordinuoti Strateginio valdymo procesą Ūkio ministerijoje, Ūkio ministerijai pavaldžiose biudžetinėse įstaigose ir ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, kurios dalyvauja įgyvendinant Ūkio ministerijos strateginius veiklos planus;
1.2. organizuoti Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano rengimą, Ūkio ministerijos ir Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių planų rengimą ir stebėti jų įgyvendinimą;
1.3. koordinuoti Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių rengimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės svarbiausių metinių darbų rengimą ir stebėti jų įgyvendinimą;
1.4. organizuoti Ūkio ministerijos valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimą;
1.5. koordinuoti Projektų valdymo procesą Ūkio ministerijoje, Ūkio ministerijai pavaldžiose biudžetinėse įstaigose, ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose viešosiose įstaigose, kurios dalyvauja įgyvendinant Ūkio ministerijos strateginius veiklos planus;
1.6. koordinuoti Ūkio ministerijos ir ūkio ministrui pavestų valdymo sričių viešojo valdymo tobulinimo procesą;
1.7. koordinuoti Procesų valdymo procesą Ūkio ministerijoje;
1.8. atstovauti valstybei, jai įgyvendinant turtines ir neturtines teises valstybės valdomose įmonėse, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina arba akcijas valdo patikėjimo teise Ūkio ministerija (toliau - valstybės valdomos įmonės).
 

2. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

2.1. rengia ir teikia pasiūlymus dėl Strateginio valdymo proceso kūrimo, tobulinimo ir įgyvendinimo Ūkio ministerijoje, Ūkio ministerijai pavaldžiose biudžetinėse įstaigose ir ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, kurios dalyvauja įgyvendinant Ūkio
ministerijos strateginius veiklos planus;
2.2. rengia strateginius planavimo dokumentus ir koordinuoja (organizuoja) jų įgyvendinimą:
2.2.1. inicijuoja Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų pasiūlymų dėl Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano projekto pateikimą, juos vertina, apibendrina ir rengia Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano projektą;
2.2.2. stebi ir vertina Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimą bei rengia metinę veiklos ataskaitą;
2.2.3. organizuoja Ūkio ministerijos ir Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių jstaigų metinių veiklos planų rengimą, stebi ir vertina jų įgyvendinimą;
2.2.4. vertina ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir kitų juridinių asmenų, kurie dalyvauja įgyvendinant Ūkio ministerijos strateginius veiklos planus, metinių veiklos planų projektus;
2.2.5. dalyvauja rengiant (atnaujinant) Valstybės pažangos strategiją „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030", patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030" patvirtinimo", Nacionalinio saugumo strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo", ir ilgalaikes nacionalinį saugumą stiprinančias programas, kitas Lietuvos Respublikos Seimo
tvirtinamas strategijas, 2014-2020 metų nacionalinę pažangos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo", Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais
tvirtinamas plėtros programas, tarpinstitucinius veiklos planus ir kitus planavimo dokumentus, ministrų įsakymais tvirtinamus veiksmų planus;
2.2.6. organizuoja planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir ataskaitų pateikimą ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams ir Ūkio ministerijos kancleriui (toliau - Ūkio ministerijos vadovybė), planavimo dokumentų įgyvendinimą koordinuojančioms ministerijoms ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai (išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktais už konkrečių planavimo dokumentų stebėseną ir ataskaitų parengimą yra paskirtas kitas Ūkio ministerijos administracijos padalinys);
2.3. derina Ūkio ministerijos ir Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų detaliąsias sąmatas;
2.4. dalyvauja rengiant (atnaujinant) Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų planą;
2.5. organizuoja ūkio ministrui pavestų valdymo sričių valstybės investicijų projektų rengimą (taip pat ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis remiamus investicinius projektus), juos vertina ir pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
2.6. organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių pagal Ūkio ministerijos kompetenciją rengimą, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną ir teikia ataskaitas apie jų įgyvendinimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai;
2.7. organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės metinių svarbiausių darbų pagal Ūkio ministerijos kompetenciją rengimą, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną ir teikia ataskaitą apie jų įgyvendinimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai;
2.8. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl ekonomikos plėtros krypčių, dalyvavimo tarptautinėse programose, skatinančiose ūkio plėtrą ir įvairių sričių bendradarbiavimą, dalyvauja konferencijose ekonomikos ir technikos klausimais;
2.9. dalyvauja rengiant, įgyvendinant ir administruojant Ūkio ministerijos kompetencijai
priskirtus Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuojamus programinius dokumentus
ir projektus;
2.10. rengia ir teikia pasiūlymus dėl projektų inicijavimo, planavimo, įgyvendinimo, įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo Ūkio ministerijoje ir Ūkio ministerijai pavaldžiose biudžetinėse įstaigose;
2.11. vykdo Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, kurios dalyvauja įgyvendinant Ūkio ministerijos strateginius veiklos planus, projektų inicijavimo, planavimo ir įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą:
2.11.1. betarpiškai dirba su projektų kuratoriais ir projektų vadovais, inicijuojant, planuojant ir įgyvendinant projektus;
2.11.2. projektų valdymo informacinėje sistemoje registruoja projektus ir stebi projektų įgyvendinimo terminus ir eigą;
2.1 1.3. fiksuoja ir vertina tarpinius ir galutinius projektų įgyvendinimo rezultatus;
2.12. organizuoja Ūkio ministerijos ir ūkio ministrui pavestų valdymo sričių viešojo
valdymo tobulinimo plano rengimą, stebi ir vertina jo įgyvendinimą;
2.13. rengia ir teikia pasiūlymus dėl procesų valdymo Ūkio ministerijoje;
2.14. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja valstybei, jai įgyvendinant turtines ir neturtines teises valstybės valdomose įmonėse;
2.15. analizuoja valstybės valdomų įmonių (teikiamus finansinių ataskaitų rinkinius ir
ataskaitas apie jų veiklą;
2.16. rengia ūkio ministro įsakymų projektus, kuriais:
2.16.1. vadovaudamasi Ūkio ministerija įgyvendina valstybės, kaip bendrovių akcininkės, valstybės įmonių savininkės, viešųjų įstaigų dalininkės (savininkės), teises ir pareigas;
2.16.2. turi vadovautis Ūkio ministerijos valstybės tarnautojai, išrinkti ar paskirti bendrovių kolegialių organų nariais;
2.16.3. vadovaujantis nustatomas valstybės įmonių, veikiančių ūkio ministrui pavestose valdymo srityse, vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestis, taip pat kiekvieną ketvirtį teikia pasiūlymus Ūkio ministerijos Personalo administravimo skyriui dėl valstybės įmonių vadovų atlyginimų pastoviosios ir kintamosios dalių nustatymo;
2.16.4. reguliuojamas tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimas, nuoma ir naudojimas valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose, veikiančiose ūkio ministrui pavestose valdymo srityse;
2.16.5. rengia dokumentų, susijusių su dalyvavimu bendrovių visuotiniuose akcininką susirinkimuose, projektus, dalyvauja susirinkimuose, balsuoja pagal ūkio ministro suteiktus įgaliojimus, taip pat įgyvendina kitas valstybės, kaip bendrovių akcininkės, turtines ir neturtines teises;
2.16.6. koordinuoja duomenų apie valstybės valdomų įmonių metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, taip pat kitos informacijos, susijusios su Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo", įgyvendinimu, gavimą ir teikia šią informaciją apibendrintoms ataskaitoms rengti;
2.16.7. renka informaciją apie bendrovių, veikiančių ūkio ministrui pavestose valdymo srityse, numatomus išmokėti dividendus, teikia ją Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kontroliuoja bendrovių apskaičiuotų dividendų išmokėjimą valstybei;
2.17. metodiškai konsultuoja Ūkio ministerijos administracijos padalinių, Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, kurios dalyvauja įgyvendinant Ūkio ministerijos strateginius veiklos planus, valstybės tarnautojus ir
darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai), strateginio valdymo ir valstybės investicijų projektų rengimo klausimais, aprūpina reikalinga metodine medžiaga;
2.18. dalyvauja seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose Departamento
kompetencijos klausimais;
2.19. dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių darbe;
2.20. vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus, susijusius su Departamentui priskirta kompetencija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-29