Tadas Tumėnas

1. Valstybės tarnautojas vykdo šiais funkcijas:

1.1. organizuoja ir koordinuoja Baltijos jūros regiono strategijos inovacijų dalies programų rengimą, koordinuoja jų įgyvendinimą;
1.2. rengia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos ir tarptautinių programų skirtų inovacijoms ir MTEP rengimo, atnaujinimo, priemonių vykdymo ir dalyvauja jų įgyvendinime;
1.3. dalyvauja su MTEP ir inovacijų politikos formavimu bei įgyvendinimu susijusiose ES institucijų darbo grupėse;
1.4. vykdo ir koordinuoja darbus susijusius su viešosios įstaigos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros steigimu ir veiklos priežiūra;
1.5. vykdo ir koordinuoja darbus susijusius su viešosios įstaigos Lietuvos inovacijų centro veikla ir įgyvendinamais projektais;
1.6. renka ir analizuoja informaciją, susijusią su kitų šalių MTEP ir inovacijų plėtros politika; rengia siūlymus dėl Lietuvos ir ES MTEP bei inovacijų plėtros politikos formavimo ir įgyvendinimo;
1.7. rengia pasiūlymus dėl horizontalių regioninių bei sektorinių programų ir jų įgyvendinimo priemonių, susijusių su inovacijų plėtra, vykdo arba dalyvauja vykdant atskiras šių programų priemones; 
1.8. dalyvauja rengiant pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programos ir jos įgyvendinimo priemonių susijusių su MTEP ir inovacijomis; vykdo arba dalyvauja vykdant atskiras šios programos priemones;
1.9. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, gerinančių inovacinę aplinką rengimo;
1.10. dalyvauja valstybės pagalbos schemų, skirtų įmonių inovacinei veiklai ir technologijų plėtrai skatinti, kūrime;
1.11. palaiko ryšius su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis MTEP ir inovacijų politikos klausimais, pagal kompetenciją dalyvauja šių institucijų darbo grupėse, padeda rengti bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis sutarčių inovacijų srityje ir kitų su tuo susijusių dokumentų projektus;
1.12. rengia teisės aktų, susijusių su inovacijų ir MTEP politika, projektus, pagal Skyriaus kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą;
1.13. nagrinėja ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų teikiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, susijusius su MTEP bei inovacijų politika, esant reikalui, rengia pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų tobulinimo;
1.14. organizuoja arba dalyvauja organizuojant konferencijas, seminarus, pasitarimus inovacijų ir MTEP klausimais;
1.15. rengia arba dalyvauja rengiant informacinius straipsnius Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) rengiamiems leidiniams inovacijų ir technologijų plėtros klausimais;
1.16. pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant įvairią informacinę medžiagą Lietuvos Respublikos ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Ūkio ministerijos kancleriui ir Ūkio ministerijos administracijos padalinių vadovams;
1.17. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Ūkio ministerijos administruojamos ES struktūrinės paramos planavimui, skirstymui ir naudojimui reikalingus dokumentus, priemonių įgyvendinimo planus, rengia pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos lėšų planavimo ir naudojimo, specialiųjų projektų atrankos kriterijų bei rengia šių kriterijų vertinimo metodines rekomendacijas, teikia informaciją apie inovacijų ir technologijų plėtros srityje turinčius įtakos socialinius ir ekonominius veiksnius, dalyvauja sudarant valstybinių projektų, kuriuos siūloma finansuoti iš ES struktūrinės paramos lėšų, sąrašą, dalyvauja projektų, atrenkamų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo rezultatų bei skundų dėl projektų naudos ir kokybės vertinimo rezultatų nagrinėjime;
1.18. Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja darbo grupėse Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose Skyriaus kompetencijos klausimais;
1.19. pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.20. vykdo kitus Skyriaus vedėjo su Skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą – fizinių, technologijos ar socialinių mokslų studijų srities bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą vienpakopį išsilavinimą;
2.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ES teisės aktus, susijusius su šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijomis, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimą;
2.3. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo pagal išsilavinimą patirties;
2.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
2.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Adobe Reader, Internet Explorer.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27