Teisės ir pirkimų departamento Teisėkūros skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

1.1. užtikrinti Ūkio ministerijos rengiamų teisės aktų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reguliuojančių teisės aktų rengimą, reikalavimams;
1.2. dalyvauti rengiant ir ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio (toliau - Ūkio ministerijos vadovybė), Departamento direktoriaus pavedimu rengti teisės aktų projektus Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais.

2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. analizuoja ir vertina kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus (tarp jų ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais), rengia pasiūlymus ir pastabas dėl šiame papunktyje nurodytų teisės aktų projektų;
2.2. rengia Ūkio ministerijos nuostatų, Ūkio ministerijos darbo reglamento, Ūkio ministerijos vidaus tvarkos taisyklių ir jų pakeitimų projektus, taip pat rengia teisės aktų, nustatančių ūkio viceministrų veiklos ir Ūkio ministerijos kanclerio administravimo sritis, reguliuojančių Ūkio ministerijoje rengiamų teisės aktų ir sutarčių projektų rengimo, derinimo ir vizavimo Ūkio ministerijoje tvarką, kitus teisės aktus Ūkio  ministerijos vadovybės pavedimu;
2.3. dalyvauja rengiant ūkio ministro įsakymus dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo įgyvendinimo;
2.4. apibendrina Ūkio ministerijos administracijos padalinių pateiktą informaciją dėl siūlomų įtraukti į Lietuvos Respublikos Seimo sesijų darbų programas Ūkio ministerijos parengtų ir numatomų parengti įstatymų ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų projektų;
2.5. nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų pasitarimų medžiagą, teikia pastabas, išvadas ir pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su ūkio ministro valdymo sritimi, projektų;
2.6. vertina Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės pasitarime ir ministerijų atstovų pasitarime pareikštas pastabas ir pasiūlymus dėl ūkio ministro pateiktų teisės aktų projektų ir teikia pasiūlymus rengėjams dėl teisės aktų projektų patikslinimo;
2.7. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Ūkio ministerijos interesams valstybės institucijose ir įstaigose;
2.8. pagal Skyriaus kompetenciją teikia konsultacijas Ūkio ministerijos vadovybei, Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (tarp jų ir Europos Sąjungos
struktūrinės paramos administravimo klausimais);
2.9. dalyvauja darbo grupėse, komisijose Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose teisėkūros klausimais;
2.10. dalyvauja Ūkio ministerijos terminijos komisijos veikloje, prižiūri, kad Ūkio ministerijos rengiamuose ir (ar) nagrinėjamuose teisės aktų projektuose apibrėžiamos sąvokos ir jas įvardijantys terminai būtų įvertinti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo nustatyta tvarka;
2.11. teisės aktų nustatyta tvarka parengia Skyriaus dokumentų bylas ir perduoda jas saugoti į Ūkio ministerijos archyvą;
2.12. vykdo kitus Departamento direktoriaus ir Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus, susijusius su Skyriui priskirta kompetencija.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31