Teisės ir pirkimų departamento Teisės taikymo skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

1.1. atstovauti Ūkio ministerijai teismuose, kitose valstybės institucijose ir įstaigose, savivaldybių institucijose, taip pat kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose;
1.2. dalyvauti rengiant Ūkio ministerijos administracijos padalinių rengiamus sutarčių (tarp jų ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais) projektus;
1.3. planuoti Ūkio ministerijos viešuosius pirkimus ir skaičiuoti viešųjų pirkimų vertes;
1.4. organizuoti Ūkio ministerijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų, taip pat pirkimų, susijusių su įstatymų nustatyta valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija, vykdymą;
1.5. pagal kompetenciją nagrinėti asmenų skundus ir prašymus (tarp jų ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais).

2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. vertina ir nustatyta tvarka vizuoja Ūkio ministerijos administracijos padalinių rengiamų ir teikiamų ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams ar Ūkio ministerijos kancleriui (toliau - Ūkio ministerijos vadovybė) pasirašyti sutarčių (tarp jų ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo) projektus;
2.2. savarankiškai arba prireikus pasitelkęs kitus Ūkio ministerijos administracijos padalinius atstovauja Ūkio ministerijai teismuose (tarp jų ir bylose Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais);
2.3. pagal kompetenciją atstovauja Ūkio ministerijos interesams valstybės institucijose ir įstaigose, savivaldybių institucijose, taip pat kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose (tarp jų ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais);
2.4. pagal kompetenciją teikia konsultacijas Ūkio ministerijos vadovybei, Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie Ūkio ministerijos ir Ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių vadovams ir kitiems Ūkio ministerijos ir įstaigų prie Ūkio ministerijos ir Ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau — valstybės tarnautojai ir darbuotojai) (tarp jų ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais);
2.5. nagrinėja arba dalyvauja nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus bei rengia atsakymus įjuos pagal Skyriaus kompetenciją;
2.6. nagrinėja juridinių asmenų skundus dėl paraiškų Europos Sąjungos struktūrinei paramai gauti netenkinimo ir atmetimo, projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis, vykdytojų skundus, taip pat skundus kitais Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais;
2.7. dalyvauja darbo grupių, komisijų (tarp jų darbo grupių ir komisijų, susijusių su Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimu) darbe;
2.8. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui išvadas dėl teisės aktų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai pagal Ūkio ministerijos kompetenciją;
2.9. dalyvauja rengiant Ūkio ministerijos nuomonę dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ir Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos teisminėse institucijose nagrinėjamų bylų;
2.10. dalyvauja rengiant Lietuvos poziciją dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo ir (arba) atsakymus Europos Komisijai;
2.11. rengia kasmetinį Ūkio ministerijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą, kuriame nustatomos numatomų viešųjų pirkimų vertės;
2.12. dalyvauja derinant tarnybinius pranešimus dėl viešųjų pirkimų;
2.13. dalyvauja Ūkio ministerijos viešojo pirkimo komisijų darbe, protokoluoja jų posėdžius, rengia arba dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų dokumentų projektus ir teikia juos viešųjų pirkimų komisijoms, atlieka kitas viešųjų pirkimų procedūras, kai pirkimą vykdo viešojo pirkimo komisijos;
2.14. teisės aktų nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų skelbimus, Ūkio ministerijos vykdytų viešųjų pirkimų ataskaitas ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai, organizuoja ir koordinuoja informacijos apie Ūkio ministerijos atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimą Ūkio ministerijos interneto svetainėje;
2.15. teikia viešųjų pirkimų dokumentus tiekėjams.
2.16. tikrina Ūkio ministerijos administracijos padalinių pateiktų pirkimo dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimams, nagrinėja, vertina, palygina tiekėjų pateiktus pasiūlymus ir teikia išvadas Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų komisijoms dėl pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, atlieka kitas viešųjų pirkimų procedūras;
2.17. teisės aktų nustatyta tvarka parengia Skyriaus dokumentų bylas ir perduoda jas saugoti į Ūkio ministerijos archyvą;
2.18. vykdo kitus Departamento direktoriaus ir Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus, susijusius su Skyriui priskirta kompetencija.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31