Teisės ir pirkimų departamento veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji Departamento uždaviniai yra:

1.1. užtikrinti Ūkio ministerijos rengiamų teisės aktų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reguliuojančių teisės aktų rengimą, reikalavimams;
1.2. dalyvauti rengiant ir ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio (toliau kartu – Ūkio ministerijos vadovybė) pavedimu rengti teisės aktų projektus Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;
1.3. atstovauti Ūkio ministerijai teismuose, kitose valstybės institucijose ir įstaigose, savivaldybių institucijose, taip pat kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose;
1.4. dalyvauti rengiant Ūkio ministerijos administracijos padalinių rengiamus sutarčių (tarp jų ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais) projektus;
1.5. planuoti Ūkio ministerijos viešuosius pirkimus ir skaičiuoti viešųjų pirkimų vertes;
1.6. organizuoti Ūkio ministerijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų ir kitų pirkimų vykdymą.

2. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. analizuoja ir vertina kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų parengtus teisės aktų projektus (tarp jų ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais), rengia pasiūlymus ir pastabas dėl šiame papunktyje nurodytų teisės aktų projektų;
2.2. rengia Ūkio ministerijos nuostatų, Ūkio ministerijos darbo reglamento, Ūkio ministerijos vidaus tvarkos taisyklių ir jų pakeitimų projektus, taip pat rengia teisės aktų, nustatančių ūkio viceministrų veiklos ir Ūkio ministerijos kanclerio administravimo sritis, reguliuojančių viešųjų pirkimų procedūras, Ūkio ministerijoje rengiamų teisės aktų ir sutarčių projektų rengimo, derinimo ir vizavimo Ūkio ministerijoje tvarką, kitus teisės aktus Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu;
2.3. dalyvauja rengiant ūkio ministro įsakymus dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo įgyvendinimo;
2.4. apibendrina Ūkio ministerijos administracijos padalinių pateiktą informaciją dėl siūlomų įtraukti į Lietuvos Respublikos Seimo sesijų darbų programas Ūkio ministerijos parengtų ir numatomų parengti įstatymų ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų projektų;
2.5. nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų pasitarimų medžiagą, teikia pastabas, išvadas ir pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su ūkio ministro valdymo sritimi, projektų;
2.6. vertina Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime ir ministerijų atstovų pasitarime pareikštas pastabas ir pasiūlymus dėl ūkio ministro pateiktų teisės aktų projektų ir teikia pasiūlymus rengėjams dėl teisės aktų projektų patikslinimo;
2.7. savarankiškai arba prireikus pasitelkęs kitus Ūkio ministerijos administracijos padalinius atstovauja Ūkio ministerijai teismuose (tarp jų ir bylose Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais);
2.8. pagal Departamento kompetenciją atstovauja Ūkio ministerijos interesams valstybės institucijose ir įstaigose, savivaldybių institucijose, taip pat kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose (tarp jų ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais);
2.9. pagal Departamento kompetenciją teikia konsultacijas Ūkio ministerijos vadovybei, Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie Ūkio ministerijos ir Ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių vadovams ir kitiems Ūkio ministerijos ir įstaigų prie Ūkio ministerijos ir Ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau - valstybės tarnautojai ir darbuotojai) (tarp jų ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais);
2.10. nagrinėja juridinių asmenų skundus dėl paraiškų Europos Sąjungos struktūrinei paramai gauti netenkinimo ir atmetimo, projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis, vykdytojų skundus, taip pat skundus kitais Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais;
2.11. dalyvauja darbo grupių, komisijų (tarp jų Ūkio ministerijos terminijos komisijos, darbo grupių ir komisijų, susijusių su Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimu) darbe;
2.12. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui išvadas dėl teisės aktų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai pagal Ūkio ministerijos kompetenciją;
2.13. dalyvauja rengiant Ūkio ministerijos nuomonę dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ir Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos teisminėse institucijose nagrinėjamų bylų;
2.14. dalyvauja rengiant Lietuvos poziciją dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo ir (arba) atsakymus Europos Komisijai;
2.15. rengia kasmetinį Ūkio ministerijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą, kuriame nustatomos numatomų viešųjų pirkimų vertės;
2.16. dalyvauja derinant tarnybinius pranešimus dėl viešųjų pirkimų;
2.17. dalyvauja Ūkio ministerijos viešojo pirkimo komisijų darbe, protokoluoja jų posėdžius ir atlieka kitas viešųjų pirkimų procedūras, kai pirkimą vykdo viešojo pirkimo komisijos;
2.18. teisės aktų nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų skelbimus, Ūkio ministerijos vykdytų viešųjų pirkimų ataskaitas ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai, organizuoja ir koordinuoja informacijos apie Ūkio ministerijos atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimą Ūkio ministerijos interneto svetainėje;
2.19. pagal Departamento kompetenciją nagrinėja arba dalyvauja nagrinėjant asmenų skundus ir prašymus;
2.20. vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus, susijusius su Departamentui priskirta kompetencija.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-09-15