Turizmo politikos skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra:

1.1. formuoti valstybės politiką turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros srityse bei organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
1.2. vykdyti strateginį Lietuvos turizmo veiklos planavimą;
1.3. organizuoti Lietuvos atstovavimą Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijoje, kitų Europos Sąjungos turizmo politiką formuojančių tarptautinių institucijų ir organizacijų veikloje;
1.4. bendradarbiauti pagal Skyriaus kompetenciją su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių diplomatinėmis atstovybėmis, nacionalinėmis ir užsienio verslo organizacijomis ir asociacijomis;
1.5. dalyvauti planuojant ir administruojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus paramos turizmo srities projektus ir priemones.

2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. formuodamas valstybės politiką turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros srityse, inicijuoja ir rengia šios srities teisės aktų projektus;
2.2. atlieka strateginį Lietuvos turizmo veiklos planavimą: rengia Lietuvos turizmo plėtros programą ir koordinuoja jos įgyvendinimą;
2.3. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybinės reikšmės turizmo, rekreacijos ir kurortų infrastruktūros projektų įgyvendinimo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros;
2.4. rengia kelionių organizatorių rizikos veiksnių nustatymo ir stebėsenos tvarką;
2.5. rengia ir tvirtina valstybės lygmens turizmo ir rekreacijos schemas ir planus;
2.6. teikia siūlymus Ūkio ministrui, viceministrui dėl viešųjų įstaigų turizmo informacijos ir rinkodaros veiklai plėtoti steigimo;
2.7. įgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių turizmo paslaugų teikimą, nuostatų perkėlimą į Lietuvos Respublikos teisę;
2.8. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio ir Lietuvos asocijuotomis verslo struktūromis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, renka iš jų informaciją, kurios reikia turizmui skatinti ir tarptautinio bendradarbiavimo turizmo srityje santykiams plėtoti;
2.9. organizuoja tarptautinių sutarčių, susitarimų ir kitų turizmo plėtros priemonių įgyvendinimą; ;
2.10. dalyvauja Europos Sąjungos turizmo politiką formuojančių tarptautinių institucijų veikloje;
2.11. Lietuvos Respublikos ūkio ministro, ūkio viceministrų, ūkio ministerijos kanclerio (toliau kartu - Ministerijos vadovybė) pavedimu dalyvauja Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos susitikimuose, kituose renginiuose turizmo, kurortų bei kurortinių teritorijų plėtros klausimais Lietuvoje ir užsienyje;
2.12. dalyvauja rengiant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų turizmo srities projektų planavimui ir administravimui reikalingus dokumentus;
2.13. teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų planavimo ir administravimo, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų turizmo projektų atrankos kriterijų bei rengia šių kriterijų vertinimo metodines rekomendacijas, teikia informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų turizmo srityje pasikeitimus ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų turizmo projektų planavimo ir administravimo dokumentus, taip pat informaciją apie turizmo sričiai turinčius įtakos socialinius ir ekonominius veiksnius;
2.14. dalyvauja vertinant turizmo srities projektų, atrenkamų konkurso būdu Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšoms gauti, naudos ir kokybės rezultatus bei nagrinėjant skundus;
2.15. vykdo Turizmo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimo stebėseną;
2.16. nagrinėja ir teikia pasiūlymus valstybės institucijoms ir įstaigoms, įgyvendinančioms valstybės politiką turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros srityse programas, kitas programas, planus;
2.17. dalyvauja darbo grupėse Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose pagal Skyriaus kompetenciją;
2.18. techniškai aptarnauja Turizmo tarybą ir kitas ūkio ministro tvirtinamas grupes, komisijas pagal skyriaus kompetenciją;
2.19. pagal poreikį rengia apžvalginę informacinę medžiagą ir teikia ją Ministerijos vadovybei, Ūkio ministerijos administracijos padaliniams, valstybės institucijoms ir įstaigoms turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros klausimais;
2.20. inicijuoja ir organizuoja susitikimus, renginius, konferencijas su turizmo verslo subjektais bei turizmo asociacijomis;
2.21. organizuoja, prižiūri ir koordinuoja Europos geografinio centro veiklą;
2.22. vykdo kitus Ministerijos vadovybės pavedimus, susijusius su Skyriaus kompetencija.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-12-14