Ūkio plėtros departamento Ūkio politikos skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

1.1. dalyvauti formuojant bendrąją ekonominę (makroekonominę) politiką, nustatant ūkio (ekonomikos) plėtros prioritetus ir tikslus;
1.2. atlikti Lietuvos ekonomikos analizę, atsižvelgiant į regionines ir pasaulio tendencijas ir teikti pasiūlymus dėl ekonominės politikos tobulinimo.
 

2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, teikia pasiūlymus dėl ekonomikos plėtros krypčių, dėl Lietuvos ūkio ekonominės plėtros prioritetų ir tikslų, atsižvelgdamas į kitų ministerijų pasiūlymus, dalyvauja konferencijose ekonomikos ir technikos klausimais;
2.2. rengia (atnaujina) ir įgyvendina Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030", patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030" patvirtinimo", Sumanios ekonomikos sritį;
2.3. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia Lietuvos pozicijas dėl Europos Komisijos 2010 m. kovo 3 d. komunikato Nr. KOM (2010) 2020 „2020 m. Europa". Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija";
2.4. koordinuoja Nacionalinės reformų darbotvarkės rengimą ir įgyvendinimą, rengia įgyvendinimo ataskaitas ir teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei Europos Komisijai;
2.5. vykdo Europos Sąjungos Tarybos patvirtintų rekomendacijų Lietuvai dėl nacionalinių reformų įgyvendinimo koordinavimą, rengia išvadas ir pasiūlymus;
2.6. vykdo Europos Sąjungos ir valstybių narių ekonominės politikos ir struktūrinių reformų analizę, rengia išvadas ir pasiūlymus;
2.7. analizuoja tarptautinių organizacijų parengtas konkurencingumo ataskaitas, jų išvadas ir pasiūlymus dėl konkurencingumo skatinimo, rengia Lietuvos ūkio konkurencingumo tendencijų ataskaitą kaip sudėtinę Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos ataskaitos dalį;
2.8. analizuoja Lietuvos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių bendrąjį vidaus produktą, infliaciją, nedarbo lygį ir kitus makroekonominius rodiklius, jų raidą Ir tendencijas, atlieka palyginamąją analizę su Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų valstybių atitinkamais rodikliais;
2.9. analizuoja Lietuvos pramonės, vidaus ir užsienio prekybos, turizmo, transporto ir kitų paslaugų rodiklius, jų raidą ir tendencijas, atlieka palyginamąją analizę su Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų valstybių atitinkamais rodikliais;
2.10. rengia ir Ūkio ministerijos interneto svetainėje skelbia informaciją apie Ekonominės ir fiskalinės politikos koordinavimo Europos Sąjungoje ciklo (Europos Semestro) įgyvendinimo eigą, mėnesines ir ketvirtines Lietuvos ekonomikos apžvalgas;
2.11. rengia Lietuvos pramonės gamybos gaminių ir užsienio prekybos prognozes, jas teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai metiniams valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektams rengti;
2.12. atlieka Ūkio ministerijai priskirtų bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų makroekonomikos ir ekonomikos sektorių būklės pokyčių vertinimą;
2.13. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų projektų bei kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybei siunčiamų raštų susijusių su Skyriaus funkcijomis, projektų rengimą, ekspertizę ir teikia pastabas ir pasiūlymus;
2.14. dalyvauja darbo grupėse, kuriose rengiami ir vertinami įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektai socialiniais ir ekonomikos klausimais;
2.15. dalyvauja seminaruose, konferencijose, Europos Sąjungos institucijose ir kituose renginiuose Skyriaus kompetencijos klausimais;
2.16. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
2.17. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją vykdo kitus ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų. Ūkio ministerijos kanclerio (toliau - ministerijos vadovybė), Departamento direktoriaus pavedimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31