Ūkio plėtros departamento veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji Departamento uždaviniai yra:

1.1. dalyvauti formuojant bendrąją ekonominę (makroekonominę) politiką, nustatant ūkio
(ekonomikos) plėtros prioritetus ir tikslus;
1.2. dalyvauti formuojant valstybės politiką žmogiškųjų išteklių, reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityse;
1.3. formuoti valstybės politiką šiose srityse: viešųjų pirkimų, pirkimų, atliekamų perkančioj o subjekto, veikiančio vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje, pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje (toliau - viešieji pirkimai).

2. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

2.1. analizuoja ES valstybių narių ekonominę politiką ir struktūrines reformas, teikia pasiūlymus dėl Lietuvos ūkio ekonomikos plėtros krypčių, prioritetų ir tikslų, atsižvelgdamas į kitų ministerijų pasiūlymus;
2.2. rengia (atnaujina) ir įgyvendina Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030", patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030" patvirtinimo", Sumanios ekonomikos sritį;
2.3. Departamento kompetencijai priskirtose srityse rengia Lietuvos pozicijas dėl Europos Komisijos 2010 m. kovo 3 d. komunikato Nr. KOM (2010) 2020 „2020 m. Europa". Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija";
2.4. koordinuoja Nacionalinės reformų darbotvarkės rengimą, vykdo jos įgyvendinimo stebėseną, rengia įgyvendinimo ataskaitas ir teikia informaciją bei Europos Komisijai;
2.5. rengia Lietuvos ūkio konkurencingumo tendencijų ataskaitą kaip sudėtinę Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos ataskaitos dalį;
2.6. analizuoja Lietuvos ir kitų ES valstybių narių svarbiausius makroekonominius rodiklius, pramonės, vidaus ir užsienio prekybos, turizmo, transporto ir kitų paslaugų rodiklius, atlieka jų palyginamąją analizę;
2.7. analizuoja ne finansų sektoriuje veikiančių įmonių pagrindinius finansinius rodiklius, pagrindinius ekonominius ir socialinius Lietuvos regionų rodiklius, rengia Lietuvos pramonės gamybos gaminių ir užsienio prekybos prognozes;
2.8. rengia ir Ūkio ministerijos interneto svetainėje skelbia mėnesines ir ketvirtines Lietuvos ekonomikos apžvalgas;
2.9. organizuoja žmogiškųjų išteklių paklausos darbo rinkoje prognostinius tyrimus ir jų rezultatų sklaidą, vykdant profesinį orientavimą, apibendrina specialistų pasiūlos ir paklausos darbo rinkoje aktualios ir perspektyvinės analizės rezultatus;
2.10. organizuoja savo reguliuojamos srities darbuotojų tęstinį profesinį mokymą;
2.11 dalyvauja formuojant ir vykdant profesinio mokymo politiką;
2.12. koordinuoja kompetentingų institucijų, atsakingų už profesinių kvalifikacijų, įgytų užsienyje, pripažinimą Lietuvos Respublikoje, veiklą;
2.13. užtikrina reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo kontaktinės institucijos funkcijų atlikimą reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityje;
2.14. koordinuoja laisvą paslaugų teikimą pagal reglamentuojamas profesijas, išankstinių deklaracijų priėmimo procesą, kai paslaugos teikėjas į Lietuvos Respubliką atvyksta teikti laikinai ir vienkartinai paslaugas;
2.15. sudaro ir tvarko reglamentuojamų profesijų sąrašą;
2.16. vadovauja profesijų klasifikatoriaus rengimui ir tvarkymui;
2.17. kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija:
2.17.1. nustato profesinių ir profesinio rengimo standartų struktūrą, jų rengimo, keitimo ir papildymo tvarką ir juos tvirtina;
2.17.2. rengia formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisykles ir teikia jas Lietuvos Respublikos Vyriausybei;
2.18. palaiko ryšius su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis žmogiškųjų išteklių ir reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityse;
2.19. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl:
2.19.1. viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros, viešųjų pirkimų skaidrumo, efektyvumo didinimo, konkurencijos viešuosiuose pirkiniuose skatinimo, palankios aplinkos konstruktyviam viešųjų pirkimų dalyvių bendradarbiavimui sukūrimo;
2.19.2. veiksmingo viešųjų pirkimų ginčų proceso;
2.19.3. perėjimo prie visiškai elektroninių viešųjų pirkimų;
2.19.4. elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo viešuosiuose pirkimuose;
2.19.5. viešųjų pirkimų centralizavimo tobulinimo;
2.19.6. veiksmingos viešųjų pirkimų kontrolės ir pažeidimų prevencijos;
2.20. rengia ir teikia informaciją tarptautinėms organizacijoms bei dalyvauja jų veikloje viešųjų pirkimų klausimais;
2.21. koordinuoja naujų ES iniciatyvų, susijusių su darniaisiais, inovatyviais, elektroniniais viešaisiais pirkimais, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose skatinimu, įgyvendinimą;
2.22. rengia ir teikia pasiūlymus bei išvadas dėl tikslingumo Lietuvai įstoti į ES Teisingumo Teisme nagrinėjamas bylas viešųjų pirkimų klausimais;
2.23. nagrinėja perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų bei asocijuotų verslo struktūrų keliamas viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo problemas, analizuoja kitų valstybių patirtį viešųjų pirkimų srityje;
2.24. įgyvendina Departamentui priskirtų viešųjų įstaigų savininko teises ir pareigas;
2.25. Departamento kompetencijai priskirtose srityse vykdo darbus, susijusius su nacionalinių, tarptautinių ir ES programų bei projektų rengimu ir įgyvendinimu;
2.26. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų, ekonomikos plėtros programų bei kitų dokumentų projektus bendrosios ekonominės (makroekonominės) politikos, žmogiškųjų išteklių, reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo, profesijų klasifikatoriaus ir viešųjų pirkimų srityse, atlieka ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų teikiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų ekspertizę, teikia pastabas ir pasiūlymus jiems tobulinti;
2.27. derina su ES teise Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus bendrosios ekonominės (makroekonominės) politikos, žmogiškųjų išteklių, reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo, profesijų klasifikatoriaus ir viešųjų pirkimų srityse;
2.28. Departamento kompetencijai priskirtose srityse rengia Lietuvos pozicijas dėl ES teisės aktų projektų ir kitų dokumentų, tarptautinių sutarčių, atstovauja Lietuvos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose;
2.29. Departamento kompetencijai priskirtose srityse dalyvauja planuojant ir vertinant ES struktūrinių fondų paramos panaudojimą;
2.30. Departamento kompetencijai priskirtais klausimais analizuoja įstatymų, kitų teisės aktų, programų ir projektų taikymo (įgyvendinimo) praktiką ir rengia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
2.31. dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių, ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
2.32. Departamento kompetencijai priskirtais klausimais konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, ūkio subjektus ir fizinius asmenis;
2.33. Departamento kompetencijai priskirtais klausimais organizuoja konferencijas, seminarus, ir kitus renginius;
2.34. vykdo kitus ūkio ministro, ūkio viceministrų ir Ūkio ministerijos kanclerio pavedimus.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31