Ūkio plėtros departamento Viešųjų pirkimų politikos skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

4.1. formuoti valstybės politiką šiose srityse: viešųjų pirkimų, pirkimų, atliekamų perkančiojo subjekto, veikiančio vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje, pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje (toliau - viešieji pirkimai);
4.2. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant ES politiką viešųjų pirkinių srityje;
4.3. rengti ir (ar) dalyvauti rengiant viešuosius pirkimus reguliuojančių teisės aktų projektus;
4.4. įgyvendinti viešosios įstaigos CPO LT savininko teises ir pareigas.
 

2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. pagal Ūkio ministerijos kompetenciją rengia ir derina su ES teise Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus viešųjų pirkinių srityje;
2.2. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl viešųjų pirkinių sistemos tobulinimo ir plėtros, viešųjų pirkimų skaidrumo ir efektyvumo didinimo, konkurencijos viešuosiuose pirkiniuose skatinimo, veiksmingo viešųjų pirkinių ginčų proceso bei kontrolės ir pažeidimų prevencijos, palankios aplinkos konstruktyviam viešųjų pirkimų dalyvių bendradarbiavimui sukūrimo;
2.3. rengia ir teikia informaciją tarptautinėms organizacijoms bei dalyvauja jų veikloje Skyriaus kompetencijai priskirtais klausiniais;
2.4. koordinuoja naujų ES iniciatyvų, susijusių su darniaisiais, inovatyviais ir elektroniniais viešaisiais pirkimais, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose skatinimu, įgyvendinimą;

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31