Ūkio plėtros departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

1. Skyriaus uždaviniai:

1.1. dalyvauti formuojant valstybės politiką žmogiškųjų išteklių, jų plėtros, stebėsenos bei prognozavimo, profesinio mokymo ir reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityse:
1.2. užtikrinti reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo koordinavimų;
1.3. vadovauti Lietuvos profesijų klasifikatoriaus rengimui ir tvarkymui;
1.4. įgyvendinti ES politiką Skyriui priskirtose srityse.
 

2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų bei kitų dokumentų projektus žmogiškųjų išteklių, jų plėtros, profesinio mokymo ir reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo, profesijų klasifikatoriaus srityse, atlieka ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų teikiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų ekspertizę, teikia pastabas ir pasiūlymus jiems tobulinti;
2.2. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia Lietuvos pozicijas dėl ES teisės aktų projektų ir kitų dokumentų, atstovauja Lietuvos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose - dalyvauja Europos Komisijos Profesinių kvalifikacijų pripažinimo komiteto ir Europos profesinių kvalifikacijų pripažinimo koordinatorių darbo grupės veikloje;
2.3. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina ES teisę (acąuis communautaire), vykdo kitus Lietuvos narystės ES įsipareigojimus, ES teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja ES institucijas;
2.4. organizuoja žmogiškųjų išteklių paklausos darbo rinkoje prognostinius tyrimus ir jų rezultatų sklaidą vykdant profesinį orientavimą, apibendrina specialistų pasiūlos ir paklausos darbo rinkoje aktualios ir perspektyvinės analizės rezultatus;
2.5. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja formuojant ir vykdant profesinio mokymo politiką:
2.5.1. teikia išvadas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms dėl valstybės lėšomis finansuojamo specialistų rengimo užsakymo;
2.5.2 dalyvauja vykdant profesinio mokymo programų finansavimą iš valstybės biudžeto. taikant mokymo lėšų skyrimo vienam mokiniui principą;
2.6. organizuoja savo reguliuojamos srities darbuotojų tęstinį profesinį mokymą; organizuoja žmogiškųjų išteklių plėtros priemones, skirtas įmonių darbuotojų kompetentingumo tobulinimui bei mokymo darbo vietose ir neformalios pameistrystės rėmimui;
2.7. dalyvauja rengiant profesinį mokymą reguliuojančių teisės aktų projektus: nustatančius profesinių ir profesinio rengimo standartų struktūrą, jų rengimo, keitimo ir papildymo tvarką, reikalavimus profesinio mokymo sutartims, profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui metodiką, reguliuojančius asmens įgytų kompetencijų vertinimo ir vertinimui skirtų lėšų paskirstymo tvarkas bei formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisykles;
2.8. bendradarbiauja su kitomis institucijomis ir įstaigomis, dalyvaujančiomis kuriant ir
vykdant žmogiškųjų išteklių plėtros politiką;
2.9. koordinuoja viešosios įstaigos „Stebėsenos ir prognozių agentūra" veiklą;
2.10. koordinuoja kompetentingų institucijų, atsakingų už profesinių kvalifikacijų, įgytų užsienyje, pripažinimą Lietuvos Respublikoje, veiklą:
2.10.1. organizuoja patariamosios institucijos - Nacionalinės profesinių kvalifikacijų pripažinimo tarybos darbą bei jai vadovauja;
2.10.2. koordinuoja trečiųjų šalių piliečių profesinių kvalifikacijų, įgytų trečiosiose šalyse, pripažinimą, rengia teisės aktų, numatančių trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo nuostatas, projektus;
2.11. užtikrina kontaktinės institucijos funkcijų atlikimą reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityje:
2.11.1. palaiko ir tvarko interneto svetainę profesinių kvalifikacijų pripažinimo klausimais (www.profesijos.lt), skirtą ES, tame tarpe ir Lietuvos piliečiams, anglų ir lietuvių kalbomis;
2.11.2. išduoda pažymas apie profesinę patirtį ir trukmę ES piliečiams išvykstantiems dirbti pagal reglamentuojamą profesinę veiklą į kitas ES valstybes nares;
2.12. koordinuoja Vidaus rinkos informacinės sistemos profesinių kvalifikacijų pripažinimo posistemės veikimą: informacijos pateikimo, gavimo ir perdavimo kitoms ES valstybių narių kompetentingoms institucijoms bei kitiems suinteresuotiems asmenims procesus;
2.13. koordinuoja laisvą paslaugų teikimą pagal reglamentuojamas profesijas, išankstinių deklaracijų priėmimo procesą, kai paslaugos teikėjas į Lietuvos Respubliką atvyksta teikti laikinai ir vienkartinai paslaugas;
2.14. sudaro ir tvarko reglamentuojamų profesijų sąrašą;
2.15. vadovauja profesijų klasifikatoriaus rengimui ir tvarkymui:
2.15.1. vykdo profesijų klasifikatoriaus rengimo ir tvarkymo darbus, bei viešuosius pirkimus teisės aktų nustatyta tvarka tam tikriems darbams atlikti;
2.15.2. koordinuoja ir organizuoja tarpžinybinės klasifikatoriaus ekspertų komisijos veiklą ir dalyvauja joje;
2.15.3. rengia informaciją ir tvarko profesijų klasifikatoriaus duomenų bazę bei interneto svetainę www.profesijuklasifikatoruis.lt ;
2.16. dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos planavimui ir naudojimui reikalingus dokumentus, priemonių įgyvendinimo planus, teikia pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos lėšų planavimo ir naudojimo, specialiųjų projektų atrankos kriterijų, teikia informaciją atsakingiems Ūkio
ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus, ir ES struktūrinės paramos planavimo ir panaudojimo dokumentus, taip pat informaciją apie verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtros srityje turinčius įtakos socialinius ir ekonominius veiksnius, dalyvauja sudarant valstybės projektų, kuriuos siūloma finansuoti iš ES struktūrinės paramos lėšų, sąrašą, dalyvauja projektų, atrenkamų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo rezultatų bei skundų dėl projektų naudos ir kokybės vertinimo rezultatų nagrinėjime;
2.17. rengia apžvalginę informacinę medžiagą ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Ūkio ministerijos kancleriui (toliau - ministerijos vadovybė), Ūkio ministerijos administracijos padaliniams, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Prezidentūrai bei kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms;
2.18. dalyvauja rengiant pasiūlymus dėl Vyriausybės veiklos programos ir jos įgyvendinimo priemonių su žmogiškaisiais ištekliais, jų plėtra, profesiniu mokymu ir reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimu, profesijų klasifikatoriumi susijusiose srityse, vykdo arba dalyvauja vykdant atskiras programos priemones;
2.19. nagrinėja, vertina, rengia ministerijos vadovybei išvadas bei siūlymus dėl su žmogiškaisiais ištekliais, jų plėtra, profesiniu mokymu ir reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimu, profesijų klasifikatoriumi susijusių projektų įgyvendinimo;
2.20. palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis žmogiškųjų išteklių, jų plėtros, profesinio mokymo ir reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo, profesijų klasifikatoriaus srityse;
2.21. vykdo darbus, susijusius su nacionalinių, tarptautinių ir ES žmogiškųjų išteklių ir jų plėtros programų ir projektų rengimu ir įgyvendinimu;
2.22. dalyvauja planuojant ir vertinant ES struktūrinių fondų paramos panaudojimą;

5.23. užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose dėl žmogiškųjų išteklių, jų plėtros ir reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo, profesijų klasifikatoriaus;
5.24. organizuoja arba dalyvauja organizuojant konferencijas, seminarus dėl žmogiškųjų išteklių, jų plėtros ir reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo, profesijų klasifikatoriaus;
5.25. dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių, ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
5.26. konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, ūkio subjektus ir fizinius asmenis Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
5.27. vykdo kitus ministerijos vadovybės ir Departamento direktoriaus pavedimus.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31