Vaidas Gricius

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. vadovauja departamentui ir savarankiškai sprendžia departamento kompetencijai priklausančius klausimus;
1.2. atlieka funkcijas, susijusias su dalyvavimu formuojant valstybės politiką pramonės ir vidaus prekybos srityse;
1.3. analizuoja departamento kompetencijai priskirtus teisės aktus, jų taikymo efektyvumą bei perspektyvas ir teikia pasiūlymus dėl šių teisės aktų tobulinimo;
1.4. vizuoja departamento skyrių parengtų teisės aktų, raštų, atsakymų ir pažymų, teikiamų Lietuvos Respublikos ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrui, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – ministerija) kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė), projektus;
1.5. atstovauja ministerijai (ministerijos vadovybės pavedimu) kitose valstybės institucijose, įstaigose bei pramonės ir verslo struktūrose, Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose departamento kompetencijos klausimais;
1.6. užtikrina kokybišką departamentui pavestų ministerijos vadovybės pavedimų vykdymą laiku;
1.7. dalyvauja Lietuvos Respublikos ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.8. vykdo kitus su departamento funkcijomis susijusius ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių arba technologijos mokslų studijų srities;
2.2. turėti ne mažiau kaip 3 metus darbo ir 1 metus vadovaujamojo darbo patirtį;
2.3. turėti patirties rengiant teisės aktų projektus;
2.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisėkūros procesą, teisės aktų projektų ekspertizės atlikimą ir teisinių išvadų teikimą, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas bei raštvedybos taisykles;
2.5. būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas ir išmanyti Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę;
2.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
2.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
2.8. mokėti dvi užsienio kalbas (anglų, prancūzų, vokiečių ar rusų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
2.10. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti departamento darbą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-12-13