Vaidotas Linkus

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. pagal Skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų ir jų pakeitimų projektus;
1.2. teikia Departamento direktoriui Skyriaus parengtus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dėl Lietuvos Respublikos valstybės rezervo sudarymui reikalingų lėšų dydžio, materialinių atsargų nomenklatūros, kiekio ir sukaupimo laiko, atsakingųjų saugotojų patvirtinimo projektus;
1.3. derina Lietuvos Respublikos valstybės rezervo tvarkytojų (ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų) teikiamus teisės aktų ar dokumentų projektus, reguliuojančius jų veiklos srities valstybės rezervo sudarymą, kaupimą ir tvarkymą;
1.4. organizuoja ministerijos valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų sudarymą, kaupimą ir tvarkymą;
1.5. vertina, vizuoja ir teikia Departamento direktoriui Skyriaus parengtus teisės aktų ir dokumentų projektus, teikiamus pasirašyti ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) ar Departamento direktoriui;
1.6. organizuoja ministerijos įslaptintos informacijos administravimą, fizinę apsaugą ir personalo patikimumo funkcijų vykdymą;
1.7. organizuoja tinkamų darbo sąlygų sudarymą ministerijos vadovybei, ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, (toliau kartu – darbuotojai) organizuoja darbo vietų aprūpinimą būtinu inventoriumi, organizacine technika ir kitomis priemonėmis;
1.8. užtikrina tinkamą administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto panaudos, valdymo ir priežiūros sutarčių vykdymą, organizuoja ministerijos patalpų aprūpinimą būtinomis gaisro gesinimo priemonėmis, užtikrina įspėjamosios gaisrinės ir apsauginės signalizacijos tinkamą veikimą;
1.9. vykdo ministerijos automobilių darbo kontrolę. Užtikrina, kad ministerijos automobiliai nuolat būtų techniškai tvarkingi, tinkamai prižiūrimi ir eksploatuojami;
1.10. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais rengia ministerijos ūkio išlaidų suvestines būsimųjų periodų sąmatų projektams;
1.11. organizuoja Skyriaus vykdomus ministerijos viešuosius pirkimus;
1.12. rengia ministerijos prekių pirkimo, statybos ir remonto, rekonstrukcijos, ministerijai teikiamų paslaugų ir kitas sutartis;
1.13. pasirašo ministerijoje atliktų remonto darbų ir ministerijai suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktus;
1.14. administruoja ministerijos valdomo nekilnojamojo turto duomenis Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje;
1.15. paskirsto darbus Skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja, kaip Skyriaus darbuotojai vykdo pavedimus;
1.16. ministerijos vadovybės pavedimu pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Skyriui kitose ministerijose, valstybės institucijose ir įstaigose;
1.17. teikia informaciją Departamento direktoriui ir ministerijos kancleriui apie Skyriaus darbą;
1.18. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
1.19. rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus darbu;
1.20. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.21. vykdo kitus Departamento direktoriaus ir ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, politikos mokslų, viešojo administravimo ar vadybos ir verslo administravimo studijų krypties;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ūkio valdymo srityje, taip pat ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
2.3. mokėti anglų ar vokiečių ar prancūzų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
2.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos veiklą, Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimą, valstybės rezervo tvarkymą, civilinę saugą, krizes ir ekstremalias situacijas, mobilizaciją, įslaptintos informacijos administravimą, elektros energijos bei šilumos ūkį, viešuosius pirkimus;
2.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „MS PowerPoint“, „Internet Explorer“, kompiuterizuotomis dokumentų valdymo sistemomis;
2.6. išmanyti ministerijos administracijos struktūrą, ministerijos administracijos padalinių funkcijas;
2.7. mokėti rengti teisės aktų, ministerijos vidaus tvarkomųjų, organizacinių ir informacinių dokumentų projektus, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas.


 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27