Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamento Valstybės valdomų įmonių politikos skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

1.1. dalyvauti formuojant Lietuvos Respublikos įmonių teisės ir įmonių valdymo politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
1.2. dalyvauti formuojant valstybės valdomų įmonių ir valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo politiką.

2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1.  dalyvauja kuriant valstybės įmonių gero valdymo gaires ir principus;
2.2. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo efektyvumo didinimo, aiškumo ir viešumo;
2.3. atstovauja Lietuvos Respublikai Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) Valstybės nuosavybės ir privatizavimo praktikos darbo grupėje;
2.4. rengia ir derina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei ūkio ministro įsakymų projektus, koordinuoja (organizuoja) jų įgyvendinimą, kai projektuose numatoma reguliuoti:
2.4.1. valstybės ir savivaldybių, kaip bendrovių akcijų valdytojų, valstybės ir savivaldybės įmonių savininkių ir viešųjų įstaigų dalininkių (savininkių), turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimą;
2.4.2. valstybės valdomų įmonių gero valdymo politikos įgyvendinimą;
2.4.3. bendruosius valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo klausimus;
2.4.4. tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimą, nuomą ir naudojimą valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose;
2.5. teikia pastabas ir pasiūlymus kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams:
2.5.1. atstovavimo atitinkamai valstybei ar savivaldybei valstybės ir savivaldybės įmonėse, bendrovėse ir viešosiose įstaigose klausimais;
2.5.2. konkrečių valstybės įmonių, bendrovių, viešųjų įstaigų ir biudžetinių įstaigų steigimo, valdymo, reorganizavimo, pertvarkymo, veiklos nutraukimo ir likvidavimo klausimais;
2.5.3. bendraisiais valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo klausimais;
2.6. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei kitų suinteresuotų institucijų ir įmonių parengtus teisės aktų projektus, reguliuojančius santykius ūkio ministrui pavestose valdymo srityse:
2.6.1. valstybės valdomų įmonių gero valdymo principų diegimo klausimais;
2.6.2. bendraisiais valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo klausimais;
2.7. rengia ūkio ministro įsakymų projektus, kuriais reguliuojami bendrieji valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo, efektyvumo didinimo klausimai;   
2.8. pagal privatizavimo dalyvių, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų asmenų pateiktą informaciją apibendrina bendriesiems valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo klausimams (įskaitant privatizavimo efektyvumo didinimą, aiškumą ir viešumą) priskiriamų įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo praktiką ir rengia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
2.9. apibendrinęs kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių pasiūlymus, rengia valstybės įmonei Turto bankui teikiamus pasiūlymus dėl privatizavimo objektų sąrašo ir privatizavimo programų sudarymo ir būtinus duomenis apie tai;
2.10. apibendrina valstybės valdomų įmonių Valdymo koordinavimo centro pateiktus duomenis ir analitinę medžiagą ir rengia Europos Sąjungos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms teikiamą medžiagą apie valstybės valdomų įmonių geros valdysenos politiką ir jos įgyvendinimą Lietuvoje;
2.11. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčiomis įmonėmis;
25.12. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis, bendradarbiauja su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir (arba) dalyvauja jų veikloje;
2.13. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia informaciją ministerijos intraneto ir interneto svetainėms;
2.14. teikia pasiūlymus ir informaciją ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Ūkio ministerijos kancleriui (toliau kartu – Ūkio ministerijos vadovybė) pagal Skyriui priskirtą kompetenciją;
2.15. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio Ūkio ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos, Departamento ir Skyriaus tikslai. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-04-12