Vedas Samukas

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. kaupia, analizuoja, apibendrina informaciją, susijusią su šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtų ES vidaus rinkos sričių politika ir jos įgyvendinimu Lietuvoje, tvarko su atliekamomis funkcijomis susijusius dokumentus, kad būtų gauta ES vidaus rinkos politikai formuoti Lietuvoje reikalinga informacija;
1.2. kontaktuoja su ES vidaus rinkos direktyvas į Lietuvos nacionalinę teisę perkeliančiomis ir įgyvendinančiomis valstybės institucijomis ir įstaigomis;
1.3. organizuoja konsultacijas su ekonominiais-socialiniais partneriais, rengia ir teikia pasiūlymus, galinčius pagerinti ES vidaus rinkos direktyvų įgyvendinimą Lietuvoje, kad būtų užtikrintas efektyvus vidaus rinkos funkcionavimas;
1.4. atlieka funkcijas, susijusias su nacionalinio Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinės sistemos koordinavimu, nurodytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 9 d. nutarime Nr. 185 „Dėl Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinės sistemos naudojimo Lietuvos Respublikoje“ (Žin., 2009, Nr. 31-1229);
1.5. pagal šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtas veiklos sritis rengia teisės aktų projektus, atsakymus į raštus, paklausimus, teikia pastabas dėl teisės aktų, programų ir kitų dokumentų projektų, kad būtų koordinuojamas ES vidaus rinkos politikos įgyvendinimas Lietuvoje;
1.6. Departamento direktoriaus, Departamento direktoriaus pavaduotojo arba Skyriaus vedėjo siūlymu dalyvauja ES institucijų rengiamuose posėdžiuose ir susitikimuose, kad būtų tinkamai atstovaujama Lietuvai;
1.7. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikoje, kad būtų užtikrintas ES vidaus rinkos politikos įgyvendinimas Lietuvoje;
1.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus, Departamento direktoriaus pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos strateginiai tikslai.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, politikos mokslų ar teisės studijų krypties, fizinių arba humanitarinių mokslų studijų srities;
2.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
2.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisyklėmis, išmanyti teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti jas taikyti rengiant teisės aktų projektus;
2.6. būti susipažinusiam su bendrosiomis ES teisės nuostatomis, ES institucine struktūra ir sprendimų priėmimo procedūromis;
2.7. būti susipažinusiam su ES teisės aktais, reguliuojančiais bendruosius ES vidaus rinkos klausimus. Taip pat išmanyti ES vidaus rinkos direktyvų bei jas į Lietuvos nacionalinę teisę perkeliančių teisės aktų sistemą, už perkėlimą ir įgyvendinimą atsakingų Lietuvos valstybės institucijų ir įstaigų veiklą;
2.8. išmanyti ES vidaus rinkos politikos tikslus, funkcionavimo principus, vidaus rinkos srityje dirbančių Lietuvos valstybės institucijų ir įstaigų struktūrą ir Lietuvos ekonominės integracijos į ES vidaus rinką procesus.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27