Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamento Verslo priežiūros politikos skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

1.1. dalyvauti formuojant ūkio subjektų priežiūros politiką, siekiant gerinti verslo sąlygas, ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
1.2. dalyvauti formuojant konkurencingumo didinimo valstybės politiką, kuriant palankią verslui aplinką pagal Skyriui priskirtą kompetenciją;
1.3. dalyvauti formuojant Lietuvos Respublikos politiką Europos Sąjungos paslaugų (toliau – ES) vidaus rinkos srityje (įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas srityse) Lietuvoje ir ES institucijose ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą Lietuvoje pagal Skyriui priskirtą kompetenciją.

2.Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, analizuoja verslo sąlygas Lietuvoje, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl jų gerinimo priemonių;
2.2. dalyvauja ES ir kitų tarptautinių institucijų veikloje kuriant stabilią ir palankią verslui aplinką, garantuojančią vienodas konkurencijos sąlygas Lietuvos ir ES ūkio subjektams ir užtikrinančią sąžiningą konkurenciją;
2.3.  pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, sprendimų ir rezoliucijų projektus Ūkio ministerijai priskirtais klausimais ir koordinuoja arba organizuoja jų įgyvendinimą, teikia pastabas ir pasiūlymus kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės, savivaldybės institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams;
2.4. apibendrina Pasaulio Banko verslo sąlygų tyrimų analizės rezultatus („Doing business“) ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms išvadas ir pasiūlymus dėl verslo aplinkos gerinimo, organizuoja nacionalinį ekspertinį vertinimą;
2.5. dalyvauja koordinuojant ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklos tobulinimo ir priežiūros funkcijų optimizavimo procesą;
2.6. rengia metodinę medžiagą, gaires ir rekomendacijas dėl verslo atitikties teisės aktų reikalavimams priežiūros veiksmų atlikimo;
2.7. organizuoja gerosios nacionalinės ir tarptautinės verslo atitikties teisės aktų reikalavimams priežiūros įgyvendinimo praktikos sklaidą Lietuvoje;
2.8. organizuoja ir techniškai aptarnauja Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo ekspertų komisijos veiklą;
2.9. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją įgyvendina priemones, skirtas informacijai apie geresnio teisės aktų reikalavimų verslui taikymo ir verslo sąlygų gerinimo iniciatyvas skleisti;
2.10. koordinuoja teisinių, techninių ir organizacinių priemonių kontaktinio centro veikos vykdymui užtikrinimą;
2.11. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia ir teikia informaciją internetiniam aktualios informacijos verslui portalui Verslo vartai;
2.12. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, organizuoja nacionalinių ir tarptautinių verslo sąlygų tyrimų ekspertinius vertinimus, apibendrina analizės rezultatus ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms išvadas ir pasiūlymus dėl verslo aplinkos gerinimo;
2.13. bendradarbiauja su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, analizuojant ir vertinant verslo sąlygas Lietuvoje;
2.14. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis, bendradarbiauja su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir (arba) dalyvauja jų veikloje;
2.15. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia informaciją Ūkio ministerijos intraneto ir interneto svetainėms;
2.16. teikia pasiūlymus ir informaciją ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Ūkio ministerijos kancleriui (toliau kartu – Ūkio ministerijos vadovybė) pagal Skyriui priskirtą kompetenciją;
2.17. organizuoja ir dalyvauja organizuojant seminarus ir konferencijas pagal Skyriui priskirtą kompetenciją;
2.18. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio Ūkio ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos, Departamento ir Skyriaus tikslai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-04-12