Vida Raubienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1.1. analizuoja valstybės biudžeto programų, kurių asignavimų valdytoja yra ministerija, asignavimų panaudojimo ataskaitas, atlieka asignavimų panaudojimo kontrolę pagal programas, finansavimo šaltinius ir ekonominės klasifikacijos straipsnius, kad valstybės biudžeto asignavimai būtų naudojami pagal numatytą paskirtį, gresiant išlaidų sąmatos ekonominės klasifikacijos straipsnių pereikvojimui, informuoja skyriaus vedėją;
1.2. apibendrina informaciją apie valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas, jų finansavimo šaltinius ir asignavimų nepanaudojimo priežastis;
1.3. vykdo finansų kontrolę pagal skyriaus vedėjo pavedimu pavestas atlikti priskirtas ministerijos įgyvendinamas programas (priemones), finansuojamas iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos (toliau – ES) techninės paramos, ES fondų, ES kitos paramos lėšų: tikrina, ar dokumentai tinkamai sutvarkyti ir atitinka nustatytus reikalavimus, ar juose yra būtini rekvizitai, ar ministerijos dokumentai yra vizuoti, surašyti ir (ar) pasirašyti asmenų, turinčių teisę surašyti ir (ar) pasirašyti apskaitos dokumentus, įvertina pagal patvirtintas išlaidų sąmatas lėšų pakankamumą, priskiria ministerijos išlaidas atitinkamoms programoms, jų priemonėms, valstybės funkcijoms, finansavimo šaltiniams, ekonominės klasifikacijos straipsniams, investicinius projektus ir kitus papildomus išlaidų klasifikatorius;
1.4. užtikrina, kad visi dokumentai ir kita informacija, reikalinga buhalterinei apskaitai tvarkyti ir ataskaitoms rengti, būtų tinkamai įforminti ir laiku pateikti centralizuotos apskaitos įstaigai, o jeigu dokumentai įforminti netinkamai ir nėra galimybių operatyviai pašalinti trūkumus, apie tai informuoja skyriaus vedėją;
1.5. organizuoja duomenų apie ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat kitos informacijos, reikalingos investicijoms į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus, nuosavybės metodo įtakai apskaičiuoti, rinkimą;
1.6. sistemina, analizuoja ir apibendrina ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija, ir viešųjų įstaigų metinius ir tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat kitą finansinę informaciją, reikalingą investicijoms į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus, nuosavybės metodo įtakai apskaičiuoti;
1.7. atlieka valstybės įmonių dotacijų pokyčių analizę, sistemina gautą informaciją;
1.8. rengia, apibendrina ir teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms apie valstybės įmonių, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų skolinius įsipareigojimus;
1.9. analizuoja ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupės finansų kontrolės ataskaitas, rengia ministerijos finansų kontrolės ataskaitą ir aiškinamąjį raštą, teikia skyriaus vedėjui pastabas ir siūlymus dėl finansų kontrolės tobulinimo;
1.10. pagal kompetenciją analizuoja ministerijos viešųjų pirkimų, finansavimo, pavedimo vykdymo, dotacijų skyrimo sutarčių vykdymą, prireikus apibendrintą informaciją teikia skyriaus vedėjui;
1.11. atlieka Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų (toliau – VBAM) ir finansų valdymo „Microsoft Dynamics NAV“sistemų naudotojo funkcijas pagal priskirtas sistemų kodavimo funkcijas;
1.12. atlieka finansinių srautų analizę, rengia lėšų poreikio prognozes ir teikia jas suinteresuotoms institucijoms;
1.13. teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl ministerijos apskaitos politikos, sąskaitų plano, apskaitos procedūrų keitimo, informacijos ataskaitose pateikimo;
1.14. analizuoja ministerijos banko atsiskaitomųjų sąskaitų apyvartas ir likučius, prireikus teikia skyriaus vedėjui informaciją apie banko sąskaitų apyvartą, likučius, grąžintas ir grąžintinas lėšas ir kitą finansinę informaciją;
1.15. teikia informaciją apie periodinių valstybės biudžeto asignavimų poreikį;
1.16. formuoja ir tvarko su pavestų funkcijų atlikimu susijusias nomenklatūrines bylas, saugo jas ir užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims, nustatyta tvarka ir terminais dokumentus perduoda į ministerijos archyvą;
1.17. skyriaus vedėjo nurodymu atlieka kitam skyriaus valstybės tarnautojui (darbuotojui) pavestas funkcijas jo atostogų, komandiruotės arba ligos laikotarpiu;
1.18. laiku ir kokybiškai vykdo kitus su skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekdamas strateginių ministerijos tikslų įgyvendinimo, ir asmeniškai atsako už pavestų darbų ir pavedimų atlikimą.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo arba finansų krypties išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį finansų valdymo srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų kontrolės srityse;
2.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešojo sektoriaus administravimą, programų ir valstybės biudžeto sudarymo sistemą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, tarptautinius verslo apskaitos standartus, valstybės tarnybą ir darbo santykių reguliavimą;
2.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
2.5. mokėti dirbti su biudžeto ir finansų valdymo sistema „Microsoft Dynamics NAV“ ir Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS);
2.6. mokėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
2.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-21