Viešųjų ryšių ir protokolo skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

1.1. užtikrinti efektyvią Ūkio ministerijos informacijos ir komunikacijos vadybą, garantuojančią visuomenės teisės gauti informaciją iš valstybės institucijų įgyvendinimą ir Ūkio ministerijos reputacijos gynimą;
1.2. užtikrinti sklandų visų oficialių ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų ir Ūkio ministerijos kanclerio (toliau - Ūkio ministerijos vadovybė) vizitų organizavimą, taip pat Ūkio ministerijos vadovybės ir kitų Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai), susitikimų su užsienio oficialiomis delegacijomis organizavimą.
 

2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. Ūkio ministerijos veiklos viešinimo:
2.1.1. rengia ir įgyvendina Ūkio ministerijos veiklos viešinimo planą, taip pat kitų Ūkio ministerijos veiklos rėmuose vykdomų projektų viešinimo strategijas ir priemonių planus;
2.1.2. nuolat rengia ir visais prieinamais informavimo kanalais teikia visuomenei bei suinteresuotoms institucijoms bei organizacijoms informaciją apie Ūkio ministerijos strateginius sprendimus, vykdomą ūkio politiką ir jos įgyvendinimą;
2.1.3. teikia Ūkio ministerijos vadovybei ataskaitas apie skyriaus įgyvendintas viešinimo kampanijas (tame tarpe ir susijusias su Europos Sąjungos (toliau - ES) struktūrinės paramos įgyvendinimu);
2.1.4. organizuoja bei koordinuoja informacijos apie Ūkio ministerijos administruojamą ES struktūrinę paramą viešinimo darbus;
2.1.5. planuoja, organizuoja Ūkio ministerijos administruojamos ES struktūrinės paramos viešinimo ir informavimo priemones, datas, laiką bei tikslines grupes, derindamas atliekamus informacijos viešinimo veiksmus su Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos
koordinavimo departamentu;
5.1.6. rengia ir platina informacinius Ūkio ministerijos leidinius, reprezentacinius Ūkio ministerijos spaudinius ir kitą informacinę medžiagą apie Ūkio ministerijos veiklą;
2.1.7. prireikus operatyviai reaguoja j žiniasklaidos paklausimus, žiniasklaidoje paskelbtą klaidinančią arba tiesos neatitinkančią informaciją apie Ūkio ministeriją ir jos reguliavimo sritį;
2.1.8. rūpinasi aktualios informacijos apie Ūkio ministeriją skelbimu ir nuolatiniu atnaujinimu skyriui priskirtose Ūkio ministerijos interneto svetainės rubrikose;
2.1.9. atsako už sutarčių su visuomenės informavimo priemonėmis, žiniasklaidos planavimo ir reklamos, viešųjų ryšių agentūromis rengimą ir vykdymą;
2.1.10. tarpininkauja Ūkio ministerijos valstybės tarnautojams (darbuotojams) žiniasklaidos priemonėse pristatant visuomenei aktualius klausimus apie Ūkio ministerijos kuruojamas sritis, tame tarpe ir apie Ūkio ministerijos administruojamą ES struktūrinę paramą;
2.1.11. dalyvauja organizuojant Ūkio ministerijos valstybės tarnautojams (darbuotojams) mokymus ar kitas priemones, susijusias su informacijos teikimo visuomenės informavimo priemonių atstovams įgūdžių formavimu;
2.1.12. rengia ir viešai skelbia su Ūkio ministerijos kuruojamomis sritimis susijusią informaciją (tame tarpe informaciją, susijusią su ES struktūrinės paramos įgyvendinimu, rengia ir koordinuoja informacines kampanijas ir viešinimo akcijas apie Ūkio ministerijos veiklą);
2.1.13. rengia ir redaguoja oficialias Ūkio ministerijos vadovybės sveikinimo kalbas, padėkas, kitus proginius ir viešuosius tekstus bei pranešimų medžiagą;
2.1.14. prižiūri ir koordinuoja biudžetinių įstaigų prie Ūkio ministerijos viešinimo veiklas;
2.2. viešosios informacijos analizės ir archyvavimo:
2.2.1. atlieka žiniasklaidos monitoringą, įvertindami Ūkio ministerijai aktualių pranešimų žiniasklaidoje poveikį Ūkio ministerijos įvaizdžiui;
2.2.2. atlieka žiniasklaidos monitoringo mėnesines ataskaitas pateikiant rekomendacijas Ūkio ministerijos komunikacijos tobulinimui;
2.2.3. fiksuoja, kiek žiniasklaidos priemonės publikuoja Ūkio ministerijos išplatinamų pranešimų spaudai bei kitos informacijos arba ja remiantis rengia informaciją;
2.2.4. renka, kaupia, klasifikuoja informaciją ūkio politikos įgyvendinimo klausimais;
2.2.5. renka ir kaupia Ūkio ministerijos renginių ir įvykių fotoarchyvą;
2.2.6. inicijuoja tyrimus ir visuomenės nuomonės apklausas, atspindinčias Ūkio ministerijos veiklos ir jos reguliuojamos srities vertinimą;
2.3. protokolo ir renginių organizavimo:
2.3.1. rengia Ūkio ministerijos spaudos konferencijas visuomenės informavimo
priemonių atstovams;
2.3.2. dalyvauja rengiant Ūkio ministerijos viešuosius renginius, tame tarpe susijusius su Ūkio ministerijos administruojamos ES struktūrinės paramos įgyvendinimu, užtikrina informacijos apie juos viešinimą visuomenės informavimo priemonėmis, vykdo Ūkio ministerijos viešųjų
renginių komunikacijos vadybą;
2.3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu pagal skyriaus kompetenciją organizuoja valstybinių ir vyriausybinių delegacijų protokolinius priėmimus, oficialius ir darbo vizitus į užsienį, taip pat užsienio valstybinių ir vyriausybinių delegacijų oficialius ir darbo vizitus Lietuvos Respublikoje;
2.3.4. rengia ir vykdo Ūkio ministerijos vadovybės kvietimu atvykstančių užsienio oficialių delegacijų, tarptautinių organizacijų, institucijų vadovų ir jų delegacijų oficialių ir darbo vizitų, protokolinių priėmimų programas, koordinuoja delegacijų apgyvendinimo, maitinimo, protokolinių renginių organizavimo klausimus;
2.3.5. organizuoja užsienio oficialių delegacijų, tarptautinių organizacijų atstovų ir pavienių svečių susitikimus ir protokolinius priėmimus su Ūkio ministerijos vadovybe arba jos įgaliotais Ūkio ministerijos valstybės tarnautojais (darbuotojais), padeda rengti jų vizitų programas;
5.3.6. organizuoja Ūkio ministerijos vadovybės oficialius ir darbo vizitus į užsienį, sudaro tokių vizitų programas, informuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją, Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir kitas suinteresuotas institucijas ir įstaigas apie jų vizitą ir įvykusius susitikimus su užsienio svečiais;
2.3.7. rengia ir saugo užsienio svečių susitikimų su Ūkio ministerijos vadovybe atmintines;
2.3.8. koordinuoja Ūkio ministerijos vadovybės korespondencijos protokolinį apiforminimą;
2.3.9. prireikus lydi Ūkio ministerijos vadovybę vizitų Lietuvoje ir užsienyje metu;
2.3.10. padeda Ūkio ministerijos administracijos padaliniams organizuoti įvairius renginius (konferencijas, seminarus ir kt);
2.3.11. komandiruočių į užsienį vykstantiems Ūkio ministerijos valstybės tarnautojams (darbuotojams) nustatyta tvarka užsako viešbučius ir bilietus, gauna vizas;
2.4. atstovavimo bei reprezentacinio lėšų naudojimo:
2.4.1. dalyvauja kuriant ir palaikant bendrą Ūkio ministerijos reprezentacinį stilių, teikia pasiūlymus Ūkio ministerijos vadovybei dėl Ūkio ministerijos atributikos tobulinimo ir pakeitimo;
2.4.2. rūpinasi reprezentatyviu Ūkio ministerijos pristatymu ir atstovavimu jai viešojoje erdvėje, įskaitant įvairius leidinius ir renginius;
2.4.3. planuoja Ūkio ministerijos reprezentacinių lėšų panaudojimą;
2.4.4. kontroliuoja užsienio svečių vizitams skirtų reprezentacinių lėšų panaudojimą: rengia užsienio svečių, atvykstančių Ūkio ministerijos vadovybės kvietimu, apsilankymo Ūkio ministerijoje reprezentacinių lėšų panaudojimo mėnesines ataskaitas, išankstines reprezentacinių lėšų panaudojimo sąmatas ir galutinius aktus;
2.4.5. organizuoja reprezentacinių suvenyrų pirkimus ir atsiskaito už reprezentacinių suvenyrų panaudojimą;
2.4.6. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja Ūkio ministerijai kitose ministerijose, valstybės institucijose ir įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose bei jų renginiuose;
2.4.7. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupėse (tame tarpe ir Ūkio ministerijos administruojamos ES struktūrinės paramos klausimams spręsti);
2.5. vidinės komunikacijos:
2.5.1. atlieka vidinės komunikacijos užduotis - informuoja Ūkio ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) apie strateginius ūkio ministro sprendimus;
2.5.2. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, skyriaus kompetencijos klausimais, projektus;
2.5.3. vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-29