Viktorija Paplauskaitė

1.  Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. dalyvauja rengiant ir tobulinant valstybės remiamo arba valstybės vardu vykdomo draudimo priemonių schemas, rengia su tuo susijusių teisės aktų projektus, dalyvauja koordinuojant jų įgyvendinimą, dalyvauja derinant su Europos Komisija valstybės pagalbos schemas, kad būtų formuojama racionali ir efektyvi paramos verslo rinkų plėtrai sistema;
1.2. dalyvauja formuojant finansines priemones, atliekant išankstinį finansinių priemonių vertinimą, kad būtų padidintos verslo galimybės pasinaudoti įvairiais finansavimo šaltiniais;
1.3. dalyvauja formuojant ES finansinių priemonių plėtros politiką, programas ir priemones, prireikus dalyvauja rengiant pozicijas dėl ES teisės aktų ar jų projektų finansinių priemonių plėtros srityje, siekdamas užtikrinti ES ir Lietuvos finansinių priemonių plėtros politikos suderinamumą;
1.4. atlieka teisės aktuose numatytus veiksmus, susijusius su visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimu (dalyvauja atsirenkant įgyvendinančiąją instituciją, kuri dalį Veiksmų programos įgyvendins visuotinės dotacijos būdu, rengia priemonių įgyvendinimo planą, projektų atrankos kriterijus, visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutarties projektą, projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą, planuoja kvietimus teiktis paraiškas ir atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimu, atlieka veiksmus, susijusius su visuotinės dotacijos priemonės lėšų planavimu, išmokėjimu ir susigrąžinimu);
1.5. dalyvauja rengiant ir tobulinant programas bei priemones, susijusias su finansavimo šaltinių verslui paieška, kad būtų užtikrinama efektyvi verslo plėtros politika;
1.6. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administruojamas ES struktūrinės paramos panaudojimo nuostatas ir šios paramos įgyvendinimo priemones, vertina ES ir kitų užsienio valstybių finansinių priemonių įgyvendinimo praktiką;
1.7. dalyvauja skyriui palaikant ryšius su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis bei institucijomis finansinių priemonių plėtojimo klausimais, padeda rengti bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis šioje srityje sutartis bei kitus su tuo susijusius dokumentus, kad būtų užtikrintas bendradarbiavimas formuojant finansinių priemonių plėtros politiką;
1.8. dalyvauja rengiant ES struktūrinių fondų paramos panaudojimo ir kitas ataskaitas (dalyvauja teikiant vadovaujančiai institucijai informaciją, kurios reikia metinei ir galutinei 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa) įgyvendinimo ataskaitoms ir Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234 sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitai rengti);
1.9.  atlieka veiksmus, reikalingus sudaryti priežiūros komitetus ir atlieka priežiūros komitetų sekretoriaus funkcijas;
1.10. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų, reikalingų finansinėms priemonėms naudojant ES struktūrinių fondų ir nacionalinių lėšų paramą įgyvendinti, projektus (priemonių įgyvendinimo plano projektą, kriterijus, nustatančius galutinių naudos gavėjų finansavimo ir (ar) veiklų įgyvendinimo sąlygas, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su finansinių priemonių įgyvendinimu), rengia pastabas ir išvadas juos derinant, nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus, kad būtų užtikrintas tinkamas ES struktūrinių fondų paramos planavimas ir naudojimas pagal finansines priemones, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus, rengiant Veiksmų programos priedą ir jo pakeitimus;
1.11. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja, įvertina ir rengia atsakymus į valstybės institucijų ir įstaigų, asmenų paklausimus, skundus, rengiamų dokumentų projektus ir kitus raštus, teikia paaiškinimus dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo, organizuoja projektus, konferencijas, seminarus, pasitarimus, darbo grupes finansinių priemonių plėtojimo politikos klausimais ir juose dalyvauja, rengia informacinę medžiagą, dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinių fondų svetainę, pagal kompetenciją rengia informacijos atnaujinimą, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei;
1.12. pagal kompetenciją užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos ir būtų pasiekti Veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;
1.13. pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją; pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta Veiksmų programoje;
1.14. pagal kompetenciją užtikrina bendradarbiavimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais;
1.15. pagal kompetenciją supažindina ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos darbuotojus su vidaus tvarkų (procedūrų) pasikeitimais;
1.16. esant pažeidimo įtarimui, praneša apie tai įgyvendinančiajai institucijai arba, kai įgyvendinamos finansinės priemonės, – vadovaujančiajai institucijai; apie įtariamą nusikalstamą veiką, susijusią su ES struktūrinių fondų lėšų gavimu ir panaudojimu, praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir įgyvendinančiajai institucijai arba, kai įgyvendinamos finansinės priemonės, – vadovaujančiajai institucijai;
1.17. pagal kompetenciją atlieka veiksmus, susijusius su negrąžintos sumos (skolos) administravimu teisės aktuose nustatyta tvarka;
1.18. užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;
1.19. pagal kompetenciją atsako už kovos su sukčiavimu priemonių nustatymą ir diegimą;
1.20. dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.21. vykdo kitus su skyriaus veikla susijusius departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai;
1.22. užtikrina vadovaujančios institucijos atsakomybe atliekamų teisės aktuose nustatytų funkcijų įgyvendinimą, įgyvendina vadovaujančios institucijos nustatytus ir jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas funkcijų įgyvendinimo ir ministerijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas.

2.  Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo ar teisės studijų krypties;
2.2. turėti 1 metų darbo pagal išsilavinimą patirtį;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS PowerPoint“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;
2.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, strateginį planavimą, Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktais ir kitais dokumentais, reguliuojančiais ES struktūrinių fondų paramos administravimą, išmanyti dokumentų tvarkymo, apskaitos ir rengimo taisykles;
2.6. išmanyti teisės aktų projektų rengimo reikalavimus, mokėti juos taikyti rengiant teisės aktų projektus;
2.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27