Vilija Masiulienė

1. Archyvaras atlieka šias funkcijas:

1.1. priima dokumentus saugoti į ministerijos archyvą (toliau – archyvas), tvarko jų apskaitą ir užtikrina saugumą;
1.2. rengia ministerijos dokumentacijos planą, rūpinasi, kad su juo būtų susipažinę ministerijos administracijos padaliniai, ir kontroliuoja, kad jo būtų laikomasi sudarant laikino, ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas;
1.3. kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių dokumentų kaupimą, saugojimą ir tvarkingą naudojimą bei bylų pateikimą archyvui laiku;
1.4. teisės aktų nustatyta tvarka sistemina ir aprašo dokumentus;
1.5. tvarko elektroninį dokumentų archyvą;
6.6. rengia nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo dokumentų suvestinius apyrašus;
1.7. rengia bylų apyrašus ir juos derina su ministerijos Dokumentų ekspertų komisija ir Lietuvos valstybės naujuoju archyvu;
1.8. kontroliuoja archyve saugomų dokumentų būklę, esant būtinumui organizuoja jų atnaujinimą;
1.9. rengia aktus dokumentų byloms perduoti Lietuvos valstybės naujajam archyvui saugoti, nurašyti arba sunaikinti;
1.10. rengia pasiūlymus Lietuvos valstybės naujam archyvui dėl dokumentų saugojimo terminų;
1.11. dalyvauja rengiant ministerijos teisės aktų projektus dėl dokumentų valdymo ir archyvo darbo;
1.12. dalyvauja ministerijos Dokumentų ekspertų komisijos darbe, nustatant ministerijos archyvinių dokumentų mokslinę ir praktinę vertę;
1.13. pagal pareikalavimą išduoda dokumentų kopijas, rengia atsakymus į paklausimus, tvarko jų apskaitą;
1.14. teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams dėl bylų tvarkymo;
1.15. kontroliuoja archyvo patalpų mikroklimato sąlygų atitiktį higienos normoms, laikosi priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų;
1.16. vykdo kitus ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

2. Archyvaras turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos (archyvistikos) studijų krypties;
2.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius archyvų sistemos darbą, archyvinių dokumentų tvarkymą, saugojimą ir el. archyvavimą;
2.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27