Vilija Stirbienė

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. tikrina ir vertina ministerijos ir jos administracijos padalinių,  pavaldžių juridinių asmenų rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, siekdamas sistemingai ir visapusiškai įvertinti jų veiklą:
1.1.1. veiklos atitiktį iškeltiems tikslams bei uždaviniams, Lietuvos Respublikos įstatymams bei jų įgyvendinamiesiems teisės aktams, ūkio ministro įsakymų ir kitų teisės aktų laikymąsi;
1.1.2. sukurtos ir įdiegtos vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų pakankamumą, veiksmingumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kt.), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
1.1.3. esamų informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir projektus;
1.1.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
1.1.5. materialinių ir finansinių išteklių naudojimo efektyvumą;
1.1.6. valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto apsaugą;
1.1.7. lėšų panaudojimą investicijoms;
1.1.8. darbo organizavimą ir žmogiškųjų išteklių panaudojimo efektyvumą;
1.1.9. organizacinės sistemos ir valdymo optimalumą;
1.1.10. korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
1.2. atlieka priskirtų ministerijai valdyti projektų ir programų, finansuojamų iš Europos Sąjungos bei užsienio valstybių institucijų ar fondų lėšų, administravimo, lėšų panaudojimo bei įgyvendinimo vidaus auditą, Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemų vidaus auditus bei deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų  patikrinimus bei patikras vietoje, kad būtų užtikrintas tikslingas Europos Sąjungos bei užsienio valstybių institucijų ar fondų lėšų panaudojimas Lietuvoje;
1.3. rengia vidaus audito ataskaitas, išvadas ir rekomendacijas, atlieka pažangos stebėjimą (veiklą po audito), siekdamas užtikrinti ministerijos, jos administracijos padalinių taip pat pavaldžių  juridinių asmenų veiklos gerinimą;
1.4. formuoja bei teikia CVAS vedėjui pasiūlymus, kaip tobulinti vidaus audito atlikimo darbo dokumentus (metodines rekomendacijas, testus, klausimynus ir kt.), kaip organizuoti ir tobulinti CVAS darbą, kad būtų užtikrinta CVAS atliekamų funkcijų kokybė;
1.5. savarankiškai planuoja konkretaus vidaus audito atlikimo eigą, pasirenka metodus, klausimynus, testus, standartus ir kt., kad užtikrintų CVAS atliekamų darbų įvykdymą kokybiškai ir laiku;
1.6. CVAS vedėjo nurodymu atlieka pažangos stebėjimą po vidaus audito, kad užtikrintų CVAS pateiktų rekomendacijų įvykdymą kokybiškai ir laiku;
1.7. CVAS vedėjo nurodymu rengia raštus, tvarko CVAS bylas;
1.8. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus CVAS kompetencijos klausimais;
1.9. nesant Skyriaus vedėjo, vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas;
1.10. vykdo kitas įstatymų ir įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatytas funkcijas bei CVAS vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su vidaus auditu, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities,  ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo studijų krypties;
2.2. turėti 3 metų darbo patirtį vidaus audito arba audito srityje;
2.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, Internet Explorer;
2.4. būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus, ministerijos nuostatus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius vidaus auditą ir kontrolę, viešųjų juridinių asmenų veiklą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, dokumentų tvarkymo, apskaitos ir rengimo taisykles;
2.5. išmanyti vidaus audito, atrankinių veiklos ir valdymo patikrinimų procedūras;
2.6. išmanyti buhalterinės apskaitos organizavimą juridiniuose asmenyse;
2.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir rekomendacijas;
2.8. būti susipažinusiam su Tarptautiniais vidaus audito profesinės praktikos standartais;
2.9. mokėti rengti teisės aktų, ministerijos vidaus tvarkomųjų, organizacinių ir informacinių dokumentų projektus;
2.10. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27