Vilma Bučinskienė

1. Referentas vykdo šias funkcijas:

1.1. padėti viceministrams organizuoti jo darbą, planuoti ir sudaryti darbotvarkes, organizuoti jų rengiamus pasitarimus, priimti ir aptarnauti pas juos atvykstančius asmenis;
1.2. informuoti viceministrus apie darbo klausimais gautą informaciją, laukiančius priėmimo pas juos lankytojus;
1.3. priminti viceministrams apie jų darbotvarkėje numatytus atlikti darbus, posėdžius, pasitarimus, susitikimus ir kitus renginius, kuriuose jie turi dalyvauti;
1.4. kviesti į posėdžius, pasitarimus ir susitikimus jų dalyvius, besikreipiantiems dėl priėmimo paskirti priėmimo pas viceministrus laiką;
1.5. informuoti ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) apie viceministrų rengiamus posėdžius, pasitarimus ir susitikimus;
1.6. viceministrų nurodymu rengti tarnybinius raštus, pažymas, ataskaitas, kitus dokumentus;
1.7. viceministrų nurodymu priimti ir išsiųsti dokumentus ir kitokią informaciją, organizuoti operatyvų dokumentų dauginimą;
1.8. sekti informaciją apie viceministrų dalyvavimą komisijose, darbo grupėse ir kt. ir registruoti ją kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje;
1.9. operatyviai sujungti viceministrus su vietiniais, tarpmiestiniais ir užsienio telefono abonentais;
1.10. užrašyti informaciją apie nesant viceministrų gautus telefoninius skambučius ir ją pateikti viceministrams;
1.11. kontroliuoti viceministrų perduodamų dokumentų pasirašymo ar vizavimo eigą, tikrinti ar valstybės tarnautojų (darbuotojų) pateikti dokumentai tinkamai pavizuoti;
1.12. pagal kompetenciją kontroliuoti, kaip vykdomi viceministrų pavedimai administracijos padaliniams, imtis operatyvių priemonių, kad jie būtų laiku ir kokybiškai įvykdyti. Gauti iš ministerijos administracijos padalinių informaciją apie atliktus darbus ir supažindinti viceministrus;
1.13. kontroliuoti, kad ministerijos valstybės tarnautojai (darbuotojai) laiku pateiktų visą reikalingą medžiagą Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitiems posėdžiams;
1.14. rūpintis, kad viceministrams netrūktų kanceliarinių priemonių, patikimai ir tiksliai veiktų organizacinė technika, kad viceministrų darbo vieta būtų tvarkinga;
1.15. jubiliejų ir švenčių progomis viceministrų vardu rašyti ir siųsti sveikinimus;
1.16. skyriaus vedėjo nurodymu pavaduoti kitus skyriaus darbuotojus;
1.17. vykdyti kitus viceministrų, skyriaus vedėjo pavedimus.


2. Referentas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, informacijos ir dokumentų valdymą, darbo santykių reguliavimą, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos darbo reglamentu, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, asmenų aptarnavimą ministerijoje reglamentuojančiais teisės aktais ir šiais pareigybės nuostatais;
2.3. mokėti sisteminti ir apibendrinti informaciją;
2.4. sklandžiai ir taisyklinga lietuvių kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti redaguoti tekstus, dirbti kompiuteriu Microsoft Office programomis (Word, Excel), faksu;
2.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
2.6. išmanyti ministerijos struktūrą, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų (toliau- viceministrai) kuruojamas sritis ir ministerijos administracijos padalinių įgaliojimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31