Violeta Lapūnienė


1. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

1.1. sandėliuoja ministerijos materialųjį turtą;
1.2. į ministerijos sandėlį atvežtas prekes tvarkingai išdėlioja lentynose, stelažuose;
1.3. ministerijos sandėlio patalpose palaiko švarą ir tvarką;
1.4. prekes ir kitą materialųjį turtą priima sandėliuoti tik su prekių važtaraščiais arba pridėtinės vertės mokesčio sąskaitomis faktūromis, arba perdavimo–priėmimo dokumentais;
1.5. ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, išduoda prekes ir materialųjį turtą pagal ministerijoje nustatytą tvarką;
1.6. tvarko ministerijos prekių ir materialaus turto apskaitą, rengia priėmimo–perdavimo dokumentus;
1.7. nuolat informuoja skyriaus vedėją apie ministerijos sandėlyje esančių prekių ir materialaus turto kiekius;
1.8. kiekvieno mėnesio pradžioje rengia prekių ir materialaus turto ataskaitas ministerijos Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriui;
1.9. dalyvauja ministerijos materialaus turto inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
1.10. tvarko naujai gauto ilgalaikio ir trumpalaikio turto įvedimo į eksploataciją aktus;
1.11. rengia padėkos bei užuojautos raštus, leidimus automobilių įvažiavimui į ministerijos uždarą kiemą, durų užrašus.
1.12. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
1.13. rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su ministerijos sandėlio darbu;
1.14. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.15. vykdo kitus skyriaus vedėjo, skyriaus patarėjo, departamento direktoriaus ir ministerijos kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

2. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reguliuojančiais turto apskaitą ir patalpų priežiūrą;
2.3. išmanyti ministerijos administracijos struktūrą, ministerijos administracijos padalinių funkcijas;
2.4. mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas;
2.5. turėti 5 metų darbo pagal išsilavinimą patirtį;
2.6. išmanyti ir mokėti tvarkyti prekių ir materialaus turto priėmimo į sandėlį ir išdavimo iš jo tvarką, bei žinoti prekių ir materialaus turto sandėliavimo sąlygas;
2.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „MS PowerPoint“, „Internet Explorer“, kompiuterizuotomis dokumentų valdymo sistemomis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-17