Violeta Lembovič

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. pagal kompetenciją koordinuoja, kontroliuoja ir dalyvauja planuojant dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą Skyriuje ir Departamente, ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose ūkio ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse;
1.2. teikia metodinę ir praktinę pagalbą dokumentų valdymo klausimais ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų ūkio ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis; 1.3. rengia ir derina teisės aktų, susijusių su dokumentų valdymu, asmenų aptarnavimo viešojo administravimo ir kitose institucijose tvarka, projektus; pagal kompetenciją analizuoja šiuos teisės aktų projektus bei rengia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo; 1.4.Departamento ir Skyriaus vadovams pavedus, dalyvauja komisijų ir darbo grupių, susijusių su dokumentų valdymu bei asmenų aptarnavimu, veikloje;
1.5 analizuoja ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų ūkio ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių darbą, susijusį su dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimu, informuoja Departamento ir Skyriaus vadovus apie dokumentų valdymo būklę ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose ūkio ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, teikia pasiūlymus dėl dokumentų valdymo tobulinimo ir rengia metodinius nurodymus šiais klausimais;
1.6. Departamento ir Skyriaus vadovams teikia pasiūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo;
1.7. rengia pagal kompetenciją teisės aktų ir dokumentų projektus; 7.8. pagal kompetenciją padeda organizuoti Skyriaus veiklos planų ir ataskaitų bei ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų ūkio ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių dokumentų, asmenų prašymų tvarkymo analizę;
1.9. atstovauja Skyriui, esant būtinumui, ir Departamentui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose ūkio ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse bei kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose Skyriaus ar Departamento vadovybės pavedimu;
1.10. organizuoja Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės, Ministro Pirmininko, kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei ministerijos vadovybės pavedimų vykdymo ir asmenų prašymų nagrinėjimo per nustatytus terminus kontrolę;
1.11. nesant Skyriaus vedėjo, laikinai vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas;
1.12. vykdo kitus ministerijos vadovybės, Departamento ir Skyriaus vadovų pavedimus ir užduotis.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį dokumentų valdymo ir organizavimo srityse;
2.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, teisės aktų ir dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentų valdymą; 2.4. gerai išmanyti ministerijos struktūrą, ministerijos administracijos padalinių uždavinius ir funkcijas;
2.5. mokėti anglų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
2.6. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis Microsoft Office Word, Internet Explorer, Outlook Express;
2.7. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.8. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27