Virginija Dirsienė

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. inicijuoja Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų pasiūlymų dėl Strateginio veiklos plano projekto pateikimą, juos vertina ir apibendrina;
1.2. įvertina Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų pateiktų pasiūlymų suderinamumą su Ūkio ministerijos administruojamomis Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos priemonėmis ir su kitais galiojančiais strateginiais dokumentais;
1.3. rengia Strateginių veiklos planų, metinių veiklos planų, Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų (jų pakeitimo) projektus ir stebi jų įgyvendinimą;
1.4. surenka Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų pasiūlymus dėl Strateginiame veiklos plane naudojamų vertinimo kriterijų formuluočių, jų planuojamų reikšmių ir vertinimo kriterijų techninių priedų projektų ir išanalizuoja jų atitikimą strateginio planavimo dokumentuose patvirtintiems vertinimo kriterijams, 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos vertinimo kriterijams ir valstybės biudžeto, ES struktūrinės paramos, ES techninės paramos ir nebiudžetinėmis lėšomis finansuojamuose projektuose numatytiems kriterijams;
1.5. rengia ir derina su Ūkio ministerijos administracijos padaliniais ir Ūkio ministerijai pavaldžiomis biudžetinėmis įstaigomis Strateginiame veiklos plane naudojamų vertinimo kriterijų formuluotes, jų planuojamas reikšmes ir vertinimo kriterijų techninius priedus;
1.6. įveda strateginio planavimo dokumentų duomenis į Stebėsenos informacinę sistemą (toliau – SIS sistema);
1.7. kas ketvirtį surenka iš Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų vertinimo kriterijų stebėsenos duomenis ir pateikia apibendrintą informaciją skyriaus vedėjui bei įveda į SIS sistemą;
1.8. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant (atnaujinant) Valstybės pažangos strategiją „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“, Nacionalinio saugumo strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“, ir ilgalaikes nacionalinį saugumą stiprinančias programas, kitas Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamas strategijas, 2014–2020 metų nacionalinę pažangos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais tvirtinamas plėtros programas, tarpinstitucinius veiklos planus ir kitus planavimo dokumentus, ministrų įsakymais tvirtinamus veiksmų planus;
1.9. metodiškai konsultuoja Ūkio ministerijos administracijos padalinių, Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, kurios dalyvauja įgyvendinant Strateginius veiklos planus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, strateginio valdymo klausimais;
1.10. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, ūkio ministro ar Ūkio ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose;
1.11. skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja skyriui Ūkio ministerijoje, kitose valstybės institucijose ir įstaigose skyriaus kompetencijos klausimais;
1.12. tvarko skyriaus dokumentus;
1.13. vykdo kitus skyriaus vedėjo ir departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.
pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo studijų krypties;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginio planavimo ir valstybės biudžeto sudarymo principus;
2.3. turėti 1 metų darbo patirtį pagal išsilavinimą;
2.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktikoje, mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;
2.5. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo B1 lygiu.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31