Virginijus Pašakarnis

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. sprendžia ar dalyvauja sprendžiant skyriaus kompetencijai priklausančius valstybės investicijų politikos klausimus;
1.2. padeda skyriaus vedėjui organizuoti skyriaus darbą taip, kad skyriaus nuostatuose nustatyti uždaviniai ir funkcijos būtų atliekami laiku ir kokybiškai;
1.3. pagal skyriaus kompetenciją rengia pasiūlymus formuojant Lietuvos valstybės investicijų politiką, numatant priemones investicijų aplinkai ir verslo sąlygoms gerinti;
1.4. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų bei posėdžių protokolinių sprendimų, susijusių su skyriaus kompetencija, projektus, teikia paaiškinimus dėl jų;
1.5. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais valstybės lėšų investavimo į atitinkamą sritį prioritetais, dalyvauja vertinant valstybės institucijų ir įstaigų parengtas ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijas, plėtros prioritetus ir rengia išvadas;
1.6. Ūkio ministerijos vadovybės ar departamento direktoriaus pavedimu koordinuoja atskirų su ministerijos kompetencijos klausimais susijusių investicijų projektų įgyvendinimą;
1.7. koordinuoja pramoninių teritorijų ir laisvųjų ekonominių zonų plėtros klausimus, dalyvauja pramoninių parkų, kuriems įrengti skirta valstybės finansinė parama, valdyme;
1.8. koordinuoja investicijų skatinimo priemonių klausimus, dalyvauja analizuojant taikomų investicijų skatinimo priemonių veiksmingumą ir apibendrintas išvadas teikia Ūkio ministerijos vadovybei;
1.9. dalyvauja analizuojant investicijų projektų, numatomų įgyvendinti bendradarbiaujant Lietuvos viešajam ir privačiam sektoriams, tikslingumą, lėšų poreikį, stebi jų įgyvendinimo eigą ir rengia pasiūlymus bei atitinkamų teisės aktų projektus sprendžiant susijusias problemas;
1.10. dalyvauja formuojant Lietuvos pozicijas valstybės institucijų ir įstaigų rengiamiems Europos Sąjungos teisės aktų projektams investicijų skatinimo ir plėtros klausimais;
1.11. kaupia informaciją ir dalyvauja analizuojant:
1.11.1. su investiciniais procesais Lietuvoje ir užsienio valstybėse susijusius procesus;
1.11.2. ūkio šakų plėtros tendencijas, strategijas ir joms įgyvendinti reikalingų lėšų poreikį;
1.11.3. valstybės investicijų programas ir jos formavimo tendencijas;
1.12. sukauptos informacijos pagrindu rengia apžvalginę investicinio proceso plėtros informaciją ir pasiūlymus dėl jo skatinimo, tobulinimo;
1.13. dalyvauja nagrinėjant gautus ministerijoje skundus, pareiškimus, prašymus ir kitus raštus, ir apibendrinus rengia siūlymus Ūkio ministerijos vadovybei;
1.14. dalyvauja komisijų, darbo grupių, kuriose nagrinėjami su investiciniais procesais susieti klausimai, veikloje;
1.15. skyriaus vedėjui pavedus atstovauja skyriui ministerijos organizuojamuose įvairaus lygio pasitarimuose, sprendžiant skyriaus nuostatuose apibrėžtus uždavinius, taip pat Ūkio ministerijos vadovybės ar departamento direktoriaus pavedimu atstovauja skyriui (ar departamentui) įvairaus lygio pasitarimuose kitose institucijose ir įstaigose, kai sprendžiami skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;
1.16. teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl skyriaus struktūros tobulinimo;
1.17. nesant skyriaus vedėjo atlieka jo funkcijas;
1.18. pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.19. vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo studijų krypties ar technologijos mokslų studijų srities;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais investicinę aplinką, valstybės pagalbą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimą, bei ministerijos ir departamento nuostatais;
2.3. turėti ne mažiau kaip 3 metų pagal išsilavinimą patirtį;
2.4. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
2.5. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „MS Power Point“;
2.6. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų, rusų ar vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.7. mokėti apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.8. mokėti rengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
2.9. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31