Vyginta Damzenienė

1. Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1.1. koordinuoja nacionalinės administracinės naštos verslui mažinimo priemonių įgyvendinimą;
1.2. nagrinėja ir (ar) rengia pasiūlymus nacionalinės administracinės naštos verslui mažinimo srityje;
1.3. rengia pasiūlymus, galinčius pagerinti geresnio reglamentavimo ir verslo aplinkos gerinimo priemonių veikimą, kad būtų užtikrintas geresnio reglamentavimo principų įgyvendinimas, bei koordinuoja nustatytų priemonių įgyvendinimą;
1.4. užtikrina išsamią bendro administracinės naštos lygio kitimo stebėseną ir atskaitomybę;
1.5. rengia teisės aktų projektus, atsakymus į raštus, paklausimus, susijusius su verslo sąlygų gerinimo, reguliavimo (tame tarpe ir administracinės naštos mažinimo) politikos formavimu Lietuvoje, teikia pastabas dėl teisės aktų ir kitų dokumentų projektų, kad būtų koordinuojamas ES geresnio reglamentavimo politikos įgyvendinimas Lietuvoje;
1.6. analizuoja kartu su teisės aktų projektais pateiktų numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažymų kokybę poveikio verslo sąlygoms požiūriu;
1.7. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja kontaktinio centro veiklą;
1.8. departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja ES institucijų rengiamuose posėdžiuose ir susitikimuose, kad būtų tinkamai atstovaujama Lietuvos pozicijai;
1.9. dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ūkio ministro sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, kad būtų užtikrintas verslo sąlygų gerinimo politikos įgyvendinimas Lietuvoje;
1.10. pagal skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.11. dalyvauja valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo priemonėse;
1.12. vykdo kitas departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo paskirtas užduotis, kad būtų pasiekti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos strateginiai tikslai.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą vienpakopį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, teisės studijų krypties;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal išsilavinimą;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;
2.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą bei dokumentų rengimo taisyklėmis;
2.6. išmanyti teisės aktų projektų rengimo taisykles;
2.7. būti susipažinęs su bendrosiomis Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės nuostatomis, ES institucine struktūra ir sprendimų priėmimo procedūromis, ES teisės aktais, reguliuojančiais bendruosius ES vidaus rinkos klausimus;
2.8. būti susipažinęs su ES geresnio reglamentavimo politikos tikslais ir principais, Lietuvos Respublikos geresnio reglamentavimo politikos tikslais ir uždaviniais, Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 4 „Dėl Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo“.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27