Vytautas Kreimeris

1. Šias pareigas einantis specialistas atlieka šias funkcijas:

1.1. vairuoja jam priskirtą/-us ministerijos automobilius;
1.2. rūpinasi jam priskirtų vairuoti ministerijos automobilių technine ir estetine priežiūra bei eksploatacija;
1.3. ministerijos automobilius naudoja tik pagal jų paskirtį;
1.4. kultūringai aptarnauja vežant automobiliu ūkio ministrą, viceministrus, ministerijos kanclerį, ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, ministerijos svečius;
1.5. palaiko švarą ir tvarką ministerijos garažo patalpose;
1.6. prireikus nuveža ministerijos dokumentus į įvairias institucijas ir įstaigas;
1.7. laiku ir tiksliai pildo kelionės lapus, laikosi nustatytų kuro sunaudojimo normų;
1.8. vykdo kitus skyriaus vedėjo, skyriaus patarėjo, departamento direktoriaus ir ministerijos kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

2. Šias pareigas einantis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reguliuojančiais transporto priemonių eksploatacijos, priežiūros ir kelių eismo taisyklių reikalavimus;
2.3. turėti D kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
2.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų automobilių eksploatavimo patirtį;
2.5. žinoti kelių eismo taisykles ir vairavimo įvairiomis eismo sąlygomis pagrindus, pirmosios medicinos pagalbos suteikimo nukentėjusiajam tvarką bei būdus;
2.6. išmanyti automobilių mechanizmų ir prietaisų paskirtį, išdėstymą, sandarą, veikimą, gedimų požymius bei priežastis, jų įtaką saugiam eismui;
2.7. išmanyti automobilių eksploatavimo instrukcijas ir defektinių žiniaraščių bei kitos techninės dokumentacijos pildymo tvarką;
2.8. žinoti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, saugaus eismo ir asmens higienos reikalavimus;
2.9. mokėti naudotis žemėlapiu ir navigacinės sistemos įranga;
2.10. išmanyti automobilių remonto ir priežiūros bei aplinkos apsaugos reikalavimus;

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-20