Žmogiškųjų išteklių priemonės

9 VP prioritetas "Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas"

Investicinis prioritetas: 9.4. Vienodų galimybių formaliai, neformaliai ir savarankiškai mokytis visą gyvenimą suteikimas visoms amžiaus grupėms, darbuotojų žinių, įgūdžių ir kompetencijos ugdymas ir lanksčių mokymosi būdų, be kita ko pasitelkiant profesinį mokymą ir įgytos kompetencijos pripažinimą, skatinimas.

Konkretus uždavinys: 9.4.3. Didinti dirbančių žmogiškųjų išteklių konkurencingumą

Finansavimo priemonės:

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-08