Dalinis palūkanų kompensavimas

Valstybė gali kompensuoti dalį verslo subjektų sumokėtų palūkanų už paskolas ir finansinės nuomos (lizingo) sutartis. Norint pasinaudoti šia priemone, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) reikia pateikti nustatytos formos paraišką ir susijusius dokumentus dėl dalinio palūkanų kompensavimo.

 • Dėl dalinio palūkanų kompensavimo gali kreiptis smulkiojo ar vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektai arba pramonės įmonės, kurios ne anksčiau kaip nuo 2015 m. spalio 1 d. su finansų įstaiga pasirašė finansavimo sutartį, atitinka projektų finansavimo sąlygų aprašo nustatytus reikalavimus ir nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2023 m. rugsėjo 30 d. mokės (mokėjo) palūkanas.

 • Pareiškėjams per tris mėnesius po finansavimo sutarties su finansų įstaiga pasirašymo dienos, pateikusiems tinkamai užpildytą paraišką, palūkanos bus kompensuojamos nuo finansavimo sutarties su finansų įstaiga pasirašymo dienos, o nepateikus tinkamai užpildytos paraiškos per tris mėnesius po finansavimo sutarties pasirašymo dienos, palūkanos bus kompensuojamos nuo paraiškos INVEGAI pateikimo dienos.

 • Paraiškas iš dalies kompensuoti palūkanas SVV subjektai ir pramonės įmonės gali teikti INVEGAI iki 2020 m. spalio 31 d. Verslo subjektams, pateikusiems paraiškas INVEGAI, palūkanos bus kompensuojamos iki 2023 m. rugsėjo 30 d.

 • SVV subjektams bus kompensuojama nuo 50 iki 95 procentų per 36 mėnesius nuo finansavimo sutarties pasirašymo dienos sumokėtų palūkanų (konkretūs kompensuojamų palūkanų dydžiai lentelėje žemiau).

 • Pramonės įmonėms bus kompensuojama iki 100 procentų palūkanų per 60 mėnesių nuo finansavimo sutarties pasirašymo dienos, sumokėtų pagal garantuotus ir negarantuotus INVEGOS individualiomis garantijomis investicinių paskolų ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius, kurie yra reikalingi įgyvendinti energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas įmonei siūlomas energijos efektyvumo didinimo priemones.

 • Bendra vienai SVV subjektui suteiktos de minimis pagalbos suma (į bendrą suteiktos pagalbos sumą priskaičiuojamos ir kompensuotos vienai įmonei palūkanos) negali viršyti 200 000 Eur per 3 finansinių metų laikotarpį. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai kelių transporto sektoriaus įmonei per trejus fiskalinius metus, suma neviršija 100 000 Eur.

 • Priemonei skirta 31,1 mln. Eur Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų.

  Daugiau informacijos apie priemonę priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše ir www.invega.lt.

Eil.

Nr.

Paskolos tipas

Palūkanų kompensavimo dydis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje

Palūkanų kompensavimo dydis regionuose

Palūkanų kompensavimo laikotarpis

1.

Investicinė paskola (lizingas) pramonės įmonei energijos vartojimo efektyvumui didinti

100 %

100%

5 m.

2.

Paskola (lizingas) iš kredito įstaigos ar nacionalinių lėšų su INVEGOS garantija arba su portfeline garantija  iš finansinės priemonės Nr. 03.1.1-FM-F-817 „Verslumas FP“ lėšų:

 1. Jei smulkiojo ar vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektas registruotas Juridinių asmenų registre ne ilgiau nei 5 m;
 2. Jei SVV subjektas registruotas Juridinių asmenų registre ilgiau nei 5 m.

 

 

80%

50%

 

 

95%

95%

 

 

3 m

3 m.

3.

Investicinė paskola/lizingas iš kredito įstaigos lėšų be INVEGOS garantijos:

 1. Jei SVV subjektas registruotas Juridinių asmenų registre ne ilgiau nei 5 m;
 2. Jei SVV subjektas registruotas Juridinių asmenų registre ilgiau nei 5 m.

80%

50%

95%

95%

3 m.

3 m.

4.

Investicinė ar apyvartinė paskola/lizingas iš nacionalinių lėšų be INVEGOS garantijos:

 1. Jei SVV subjektas registruotas Juridinių asmenų registre ne ilgiau nei 5 m;
 2. Jei SVV subjektas registruotas Juridinių asmenų registre ilgiau nei 5 m.

 

80%

50%

 

95%

95%

 

3 m.

3 m.

5.

Paskola (lizingas) SVV subjektui iš ES struktūrinių fondų lėšų (per finansinę priemonę Nr. 03.1.1-FM-F-817 „Verslumas FP“)

50%

50%

3 m.

6.

Paskola SVV subjektui iš ES struktūrinių fondų lėšų (per finansinę priemonę Nr. 03.1.1-FM-F-818 „Invest FP“ priemonę su/be INVEGOS garantija

50%

50%

3 m.

 

DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS (priemonės kodas  NR. J03-IVG-T)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas“

Kvietimas Nr.2 teikti paraiškas pagal priemonę  „Dalinis palūkanų kompensavimas“  

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2016-03-08 (09:00 val.) iki 2020-10-31 (16:00 val.)

Priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 2017 m. spalio 4 d. redakcija (doc, pdf).

          Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas
 3. priedas. Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma
 4. priedas. Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą
 5. priedas. Dotacijos sutartis.

 

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. info@invega.lt

Konsultacijos: el. paštu dpk2@invega.lt bei telefonu 8 5107513

 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo (docx). Kviečiame teikti pastabas iki 2019 m. vasario 8 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt.
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo Projektą (doc, pdf). Kviečiame teikti pastabas iki 2018 m. birželio 11 d. (darbo dienos pabaigos). Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt

Ankstesnė informacija:

 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo Projektą (docx). Projekto lyginamasis variantas (docx.) Kviečiame teikti pastabas iki 2018 m. kovo 5 d. (darbo dienos pabaigos). Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo Projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas iki 2017 m. gruodžio 12 d. (darbo dienos pabaigos). Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą (doc, pdf). Kviečiame teikti pastabas iki 2015 m. rugsėjo 17 d. (darbo dienos pabaigos). Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt Papildyta: 2015 m. rugsėjo 25 d.jungtinės priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto pastabų derinimo lentelė (docpdf).

Pridedama:

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-01