Administracinės ir kitos reguliavimo naštos verslui vertinimas ir mažinimas savivaldybėse

ADMINISTRACINĖS IR KITOS REGULIAVIMO NAŠTOS VERTINIMAS IR MAŽINIMAS SAVIVALDYBĖSE

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.4-ESFA-V-921 priemonę „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“. Projekto kodas 10.1.4-ESFA-V-921-01-0003.

Projekto tikslas – sumažinti administracinę ir kitą reguliavimo naštą verslui savivaldybėse 1 mln. eurų.

Bendra projekto vertė: 319 685,53 eurų.

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Tiriamos savivaldybės: Vilniaus m., Kauno m., Klaipėdos r., Druskininkų ir Visagino savivaldybės.

Asmuo kontaktams: projekto vadovė Irmina Valytė, tel. 860553936 , el. p. irmina.valyte@eimin.lt.    

 

INFORMACIJA APIE PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMĄ

1 Veikla - Reguliavimo naštos verslui savivaldybėse identifikavimas ir įvertinimas (veikla užbaigta 2019 m. spalio 29 d.)

Įgyvendinant šią projekto veiklą, buvo parengtos Reguliavimo naštos 5 (penkiose) savivaldybėse vertinimo ataskaitos, kuriose buvo nagrinėjami konkrečių savivaldybių (Vilniaus miesto, Kauno miesto, Klaipėdos rajono, Druskininkų ir Visagino) kompetencijai priskirti teisės aktai, kuriuose yra įtvirtinti įpareigojimai, sukėlę reguliavimo naštą ūkio subjektams. Ataskaitose įvertintas šių savivaldybių teisės aktų poveikis reguliavimo naštai (vadovaujantis Prisitaikymo išlaidų ūkio subjektams vertinimo pinigine išraiška metodika, kuri buvo parengta įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą "Teisinio reguliavimo tinkamumo patikros"), nustatyti pertekliniai reikalavimai verslui, dubliavimai, nesuderinamumai, spragos ir pasenę reikalavimai.  

Iš viso projekto įgyvendinamos veiklos metu buvo peržiūrėta virš 840 Vilniaus miesto savivaldybės, virš 420 Kauno miesto savivaldybės, virš 207 Klaipėdos rajono savivaldybės, virš 89 Druskininkų savivaldybės ir virš 290 Visagino savivaldybės teisės aktų. Iš jų identifikuoti 22 Vilniaus miesto savivaldybėje, 29 Kauno miesto savivaldybėje, 11 Klaipėdos rajono savivaldybėje, 17 Druskininkų savivaldybėje ir 13 Visagino savivaldybėje analizuojamų teisės aktų, kurie paskelbti Teisės aktų registre (TAR) ir nustato įpareigojimus ūkio subjektams. Siekiant atskirti nuo nacionalinės teisės šių savivaldybių teisės aktuose nustatytus įpareigojimus, Ataskaitose išskirtos ir išanalizuotos savivaldybių politikos sritys, kuriose yra nustatyti šių savivaldybių kilmės įpareigojimai verslui, pvz., prekyba viešosiose vietose, reklama, transportas, renginių organizavimas, tvarkos ir švaros užtikrinimas, žemės darbų vykdymas, triukšmo prevencija, gyvūnų laikymas, želdynų ir želdinių apsauga, turizmo infrastruktūra. Šių Ataskaitų išvados bus panaudotos rengiant pasiūlymus dėl reguliavimo naštos verslui mažinimo šiose 5 (penkiose) savivaldybėse. 

Projekto metu buvo įvertinta ir Ataskaitose nurodyta, kad Vilniaus miesto savivaldybėje verslo patiriama reguliavimo našta, kylanti iš savivaldybės lygmens teisės aktų, sudaro 33 754 799,17 Eur (39 542,59 Eur tipiniam ūkio subjektui), Kauno miesto savivaldybėje atitinkamai 8 330 703,51 Eur (20 695,28 Eur tipiniam ūkio subjektui), Klaipėdos rajono savivaldybėje 146 254,66 Eur (13 004,32 Eur tipiniam ūkio subjektui), Druskininkų savivaldybėje 641 368,98 Eur (10 256,59 Eur tipiniam ūkio subjektui) ir Visagino savivaldybėje 567 912,42 Eur (37 781,53 Eur tipiniam ūkio subjektui).

 

Su parengtomis Ataskaitomis galite susipažinti čia:

1. Reguliavimo naštos Vilniaus miesto savivaldybėje vertinimo ataskaita. /uploads/eimin/documents/files/Ataskaita_Vilnius.pdf

Ataskaitos priedas Nr. 1, priedas Nr. 2, priedas Nr. 3. Taip pat parengtos prisitaikymo išlaidų vertinimo ataskaitų ir administracinės naštos ataskaitų formos pagal nagrinėtas sritis 1 forma, 2 forma, 3 forma, 4 forma, 5 forma, 6 forma, 7 forma, 8 forma, 9 forma ir 10 forma

2. Reguliavimo naštos Kauno miesto savivaldybėje vertinimo ataskaita. /uploads/eimin/documents/files/Ataskaita%20Kaunas.pdf

Ataskaitos priedas Nr. 1, priedas Nr. 2, priedas Nr. 3. Taip pat parengtos prisitaikymo išlaidų vertinimo ataskaitų ir administracinės naštos ataskaitų formos pagal nagrinėtas sritis 1 forma, 2 forma, 3 forma, 4 forma, 5 forma, 6 forma, 7 forma, 8 forma ir 9 forma.

3. Reguliavimo naštos Klaipėdos rajono savivaldybėje vertinimo ataskaita. /uploads/eimin/documents/files/Ataskaita_Klaip%C4%97dos_raj.pdf

Ataskaitos priedas Nr. 1, priedas Nr. 2, priedas Nr. 3. Taip pat parengtos prisitaikymo išlaidų vertinimo ataskaitų ir administracinės naštos ataskaitų formos pagal nagrinėtas sritis 1 forma, 2 forma, 3 forma, 4 forma, 5 forma, 6 forma ir 7 forma.

4. Reguliavimo naštos Druskininkų savivaldybėje vertinimo ataskaita. /uploads/eimin/documents/files/Ataskaita_Druskininkai.pdf

Ataskaitos priedas Nr. 1, priedas Nr. 2, priedas Nr. 3. Taip pat parengtos prisitaikymo išlaidų vertinimo ataskaitų ir administracinės naštos ataskaitų formos pagal nagrinėtas sritis 1 forma, 2 forma, 3 forma, 4 forma, 5 forma, 6 forma, 7 forma, 8 forma ir 9 forma.

5. Reguliavimo naštos Visagino savivaldybėje vertinimo ataskaita. /uploads/eimin/documents/files/Ataskaita_Visaginas.pdf

Ataskaitos priedas Nr. 1, priedas Nr. 2, priedas Nr. 3. Taip pat parengtos prisitaikymo išlaidų vertinimo ataskaitų ir administracinės naštos ataskaitų formos pagal nagrinėtas sritis 1 forma, 2 forma, 3 forma, 4 forma, 5 forma, 6 forma, 7 forma ir 8 forma.

 

2 Veikla - Reguliavimo naštos verslui mažinimo pasiūlymų parengimas (veikla užbaigta 2019 m. gruodžio 31 d.)

Įgyvendinant šią projekto veiklą, buvo parengti:

1. Pasiūlymai dėl teisinio reguliavimo tobulinimo ir reguliavimo naštos verslui mažinimo Vilniaus miesto savivaldybėje. Iš 9 parengtų reguliavimo naštos verslui mažinimo pasiūlymų Vilniaus miesto savivaldybė pritarė iš dalies 2 pasiūlymams, kuriuos įgyvendinus reguliavimo našta ūkio subjektams sumažėtų 4 331 831,94 eurų. Su pasiūlymais galite susipažinti čia. Pasiūlymų, kuriems buvo pritarta, priedai: pasiūlymo Nr. I.3.1. administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaita ir pasiūlymo Nr. I.4.2. prisitaikymo išlaidų vertinimo ataskaita.

2. Pasiūlymai dėl teisinio reguliavimo tobulinimo ir reguliavimo naštos verslui mažinimo Kauno miesto savivaldybėje. Iš 5 parengtų reguliavimo naštos verslui mažinimo pasiūlymų Kauno miesto savivaldybė pritarė iš dalies 1 pasiūlymui, kurį įgyvendinus reguliavimo našta ūkio subjektams sumažėtų 136 704,96 eurų. Su pasiūlymais galite susipažinti čia. Pasiūlymo Nr. I.2.1, kuriam buvo pritarta, prisitaikymo išlaidų vertinimo ataskaita.

3. Pasiūlymai dėl teisinio reguliavimo tobulinimo ir reguliavimo naštos verslui mažinimo Klaipėdos rajono savivaldybėje. Iš 2 parengtų reguliavimo naštos verslui mažinimo pasiūlymų Klaipėdos rajono savivaldybė pritarė abiem pasiūlymams, kuriuos įgyvendinus reguliavimo našta ūkio subjektams sumažėtų 97 875,08 eurų. Su pasiūlymais galite susipažinti čia. Pasiūlymų, kuriems buvo pritarta, priedai: pasiūlymo Nr. I.1.1. administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaita ir prisitaikymo išlaidų vertinimo ataskaita bei pasiūlymo Nr. I.2.1. prisitaikymo išlaidų vertinimo ataskaita.

4. Pasiūlymai dėl teisinio reguliavimo tobulinimo ir reguliavimo naštos verslui mažinimo Druskininkų savivaldybėje. Iš 5 parengtų reguliavimo naštos verslui mažinimo pasiūlymų Druskininkų savivaldybė pritarė arba pritarė iš dalies 3 pasiūlymams, kuriuos įgyvendinus reguliavimo našta ūkio subjektams sumažėtų 92 596,62 eurų. Su pasiūlymais galite susipažinti čia. Pasiūlymų, kuriems buvo pritarta, priedai: pasiūlymo Nr. I.1.1. administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaita ir prisitaikymo išlaidų vertinimo ataskaita, pasiūlymo Nr. I.2.1. prisitaikymo išlaidų vertinimo ataskaita, pasiūlymo Nr. I.3.1. administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaita.

5. Pasiūlymai dėl teisinio reguliavimo tobulinimo ir reguliavimo naštos verslui mažinimo Visagino savivaldybėje. Iš 3 parengtų reguliavimo naštos verslui mažinimo pasiūlymų Visagino savivaldybė pritarė visiems pasiūlymams, kuriuos įgyvendinus reguliavimo našta ūkio subjektams sumažėtų 423 361,97 eurų. Su pasiūlymais galite susipažinti čia. Pasiūlymų, kuriems buvo pritarta, priedai: pasiūlymo Nr. I.1.1. administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaita ir prisitaikymo išlaidų vertinimo ataskaita, pasiūlymo Nr. I.2.1. prisitaikymo išlaidų vertinimo ataskaita, pasiūlymo Nr. I.3.1. prisitaikymo išlaidų vertinimo ataskaita.

Įgyvendinus pasiūlymus pilna apimtimi visose penkiose savivaldybėse, reguliavimo našta verslui sumažėtų iš viso 5 082 370,57 eurų.

 

3 Veikla - Rekomendacijų dėl reguliavimo naštos verslui mažinimo visose savivaldybėse (įskaitant rekomendacijas dėl savivaldybių strateginių planų rengimo) parengimas (veikla užbaigta 2019 m. gruodžio 31 d.)

Parengtų Rekomendacijų dėl reguliavimo naštos verslui mažinimo savivaldybėse tikslas - remiantis parengtomis 5 (penkių) atrinktų (Vilniaus miesto, Kauno miesto, Klaipėdos rajono, Druskininkų ir Visagino) savivaldybių reguliavimo naštos vertinimo savivaldybėse ataskaitomis ir reguliavimo naštos ūkio subjektams mažinimo pasiūlymais, pateikti rekomendacijas savivaldybėms, kuriose atsispindėtų reguliavimo naštos mažinimo ūkio subjektams savivaldybėse problematika, taip pat apžvelgti aktualią susijusią praktiką, pateikti metodines rekomendacijas ir geros patirties pavyzdžius, tinkančius visoms savivaldybėms. 

Rekomendacijas dėl reguliavimo naštos vertinimo savivaldybėse galite rasti čia.

 

4 Veikla - Mokymų, skirtų tikslinių grupių kompetencijų stiprinimui, vertinant reguliavimo naštą verslui bei parengtų rekomendacijų savivaldybėms, rengimas (veikla užbaigta 2019 m. gruodžio 13 d.)

Įgyvendinant šią projekto veiklą, buvo suorganizuotos 5 mokymų sesijos: 2019 m. lapkričio 12 d. Kaune, 2019 m. lapkričio 18 d. Klaipėdoje, 2019 m. lapkričio 22 d. Vilniuje, 2019 m. lapkričio 29 d. Šiauliuose ir 2019 m. gruodžio 2 d. Vilniuje. Mokymuose buvo apmokyti iš viso 176  savivaldybių institucijų tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Mokymų programą galite rasti čia.

Mokymų skaidres galite rasti čia.