Administracinės naštos vertinimo ir mažinimo praktinė informacija

2014 m. liepos 22 d. priimtas Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos pakeitimas, juo įtvirtintas naujas administracinės naštos mažinimo tikslas ir įpareigojimas skaičiuoti administracinės naštos pokytį pinigine išraiška.

Vadovaudamosi Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodika, valstybės institucijos ir įstaigos privalo vertinti administracinės naštos verslui pokytį, kai jų rengiamuose teisės aktų projektuose numatomi nauji, naikinami ar keičiami galiojantys informaciniai įpareigojimai ūkio subjektams. Teisės aktų projektai kartu su administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaitomis turi būti teikiami Ekonomikos ir inovacijų ministerijai įvertinti.

Administracinės naštos ūkio subjektams vertinimo pavyzdžius, vertinimui aktualią informaciją galima rasti leidiniuose:

Administracinės naštos vertinimui rekomenduojami naudoti valandiniai vidinio tarifo dydžiai pagal specialistų profesijas

Norėdami palengvinti institucijoms, rengiančioms Administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaitas, darbą, parengėme Administracinės naštos skaičiuoklę, kuria siūlome naudotis.

Administracinės naštos mažinimo principai

 • Valstybės institucijos, rengdamos teisės aktų projektus, prašomos vadovautis šiais administracinės naštos mažinimo principais:
  • Mažinti nustatytą informacinių įpareigojimų vykdymo, duomenų ir (ar) informacijos teikimo periodiškumą (pavyzdžiui, vietoj kasmėnesinio duomenų ir (ar) informacijos pateikimo, formų pildymo nustatyti ketvirtinį ar metinį teikimo periodiškumą).
  • Vietoj reikalavimo duomenis ir (ar) informaciją teikti raštu sudaryti galimybę juos teikti elektroniniu būdu (internetu).
  • Įgyvendinant viešojo administravimo tarnybinio bendradarbiavimo ir vieno langelio principą, neprašyti verslo subjektų pateikti tokių duomenų ir (ar) informacijos, kuriuos administracinį sprendimą priimantis viešojo administravimo subjektas gali gauti iš savo administracijos padalinių, pavaldžių subjektų, prireikus – ir iš kitų viešojo administravimo subjektų.
  • Atsižvelgiant į tai, kad smulkiajam verslui tenka neproporcingai didelė administracinė našta, šalinti ar paprastinti mažoms įmonėms taikomus informacinius įpareigojimus (pavyzdžiui, nustatyti aiškius kriterijus, atvejus, kada informaciniai įpareigojimai joms netaikomi) arba tam tikriems informaciniams įpareigojimams naudoti statistinę atranką (taikyti juos tik tam tikram skaičiui atrinktų verslo subjektų, rotuoti juos vykdančius subjektus).
  • Informacinius įpareigojimus nustatyti tik tiems ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su didžiausia rizika (mažos rizikos, nerizikingiems verslo subjektams jų netaikyti išvis).
  • Remiantis geresnio reglamentavimo principais, vertinti visų informacinių įpareigojimų, taip pat leidimų, licencijų, sertifikatų, pažymėjimų, kvalifikacinių ir kitų reikalavimų tikslingumą, pagrįstumą ir proporcingumą, paprastinti išdavimo procedūras.
  • Nuolatos stebėti savo kompetencijos teisės aktų reikalavimų veiksmingumą praktikoje, šalinti pasenusius, neaktualius, besidubliuojančius informacinius įpareigojimus.

Rekomendacijos dėl perteklinių informacinių įpareigojimų prevencijos     

       

Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė rekomendacijas teisės aktų projektus rengiančioms institucijoms, kurios padės užtikrinti, kad verslo būtų prašoma pateikti informaciją tik išskirtinai būtinais atvejais. 

Šios rekomendacijos skirtos dviem problemoms, susijusioms su pertekline administracine našta, spręsti: visų pirma, tai situacijos, kai institucijos per dažnai įpareigoja verslą teikti informaciją, tačiau nėra aišku, ar ji vėliau panaudojama tikslingai. Kita problema –  nepagrįstai dažnas informacinių įpareigojimų vykdymo formų (pvz. ataskaitų, prašymų, deklaracijų) keitimas.

 Manoma, kad parengta praktinė priemonė padės valdžios institucijoms įvertinti, ar nustatyti informaciniai įpareigojimai, jų vykdymo būdas ir forma nevaržo verslo labiau, nei būtina.  Rekomendacijose yra išskirti pagrindiniai principai, kurie leis įvertinti, ar teisės aktuose esantys informaciniai įpareigojimai yra pagrįsti. Pabrėžiama, kad įpareigojimai verslui, susiję su teisės aktais nustatytų informacinių įpareigojimų teikimu, periodiškumu ir formos pakeitimu, neturėtų būti keičiami dažniau nei du kartus per metus.

 

Rekomendacijas galite rasti čia.

 

Administracinės naštos vertinimo ir mažinimo klausimais prašome kreiptis į:

Vygintą Damzenienę
Patarėją,
Tel. 8 706 63678,
El. p. 
vyginta.damzeniene@eimin.lt.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-16