Geresnis reglamentavimas Lietuvoje

 

 

Geresnio reglamentavimo iniciatyvos sistemingai įgyvendinti Lietuvoje pradėtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 185 patvirtinus Geresnio reglamentavimo programą.

Geresnis reglamentavimas - tai sistemingai taikomų priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti valstybės politikos efektyvumą, nuolat tobulinti teisės aktų rengimą, priėmimą ir įgyvendinimą, gerinti teisinio reglamentavimo kokybę, didinti jo veiksmingumą ir nuoseklumą, visuma.

Svarbiausi pasiekimai

2019 metų I pusmetis

Ekonomikos ir inovacijų ministerija apskaitė, kad per 2019 m. I pusmetį buvo sudarytos prielaidos sumažinti administracinę naštą ūkio subjektams 11,694 mln. eurų. Nuo 2014 m. administracinė našta buvo sumažinta iš viso 121,13 mln. eurų. Didžiąją dalį šio rodiklio vis dar sudaro 2018 m. pasiekimai - pernai administracinė našta buvo sumažinta net 103,9 mln. eurų.

Didžiausią įtaką administracinės naštos sumažinimui per 2019 m. I pusmetį turėjo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos priimtas mažoms maisto produktų parduotuvėms taikomų maisto tvarkymo reikalavimų pakeitimas, kuriuo atsisakoma kasdieninio trijų savikontrolės žurnalų pildymo, paliekant tik jų pildymą neatitikčių atveju (9,232 mln. eurų administracinės naštos sumažėjimas) bei Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymo dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos pakeitimas (1,182 mln. eurų administracinės naštos sumažėjimas), kuriam įsigaliojus šeimos gydytojas nebeteikia pažymų, pateisinančių ugdymo institucijos nelankymą dėl ligos ir taip sutaupo ne tik ugdymo įstaigas lankančių vaikų ir tėvų laiką (piliečiams tenkanti administracinė našta), bet ir sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų laiką. 

 

Administracinės naštos mažinimo stebėsenos ataskaitą už 2019 m. I pusmetį, pateiktą Vyriausybei galite rasti čia. Taip pat pridedami Ataskaitos priedas Nr. 1, priedas Nr. 2, priedas Nr. 3, priedas Nr. 4 ir priedas Nr. 5.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 10 d. nutarimą Nr. 1016 "Dėl Administracinės naštos mažinimo 2018-2019 metais krypčių (priemonių plano) patvirtinimo", per 2019 m. I pusmetį buvo pasiekti tokie rezultatai:

1. Energetikos ministerija priėmė 3 teisės aktų pakeitimus, kuriais administracinė našta buvo sumažinta 22.845,66 eurais;

2. Sveikatos apsaugos ministerija priėmė 7 teisės aktų pakeitimus, kurie sumažino administracinę naštą 2.252.834,13 eurų;

3. Žemės ūkio ministerija per 2019 m. I pusmetį nepriėmė teisės aktų, kuriais būtų sumažinta administracinė našta priemonių plane nurodytose srityse. 

Detalesnė informacija apie Administracinės naštos mažinimo 2018-2019 metais krypčių (priemonių plano) vykdymą pateikta Administracinės naštos mažinimo stebėsenos ataskaitoje už 2019 m. I pusmetį bei jos 3-5 prieduose.

 

2018 metai

Ekonomikos ir inovacijų ministerija apskaitė, kad per 2018 m. buvo sudarytos prielaidos sumažinti administracinę naštą ūkio subjektams net 103,9 mln. eurų, iš kurių didžiausią įtaką administracinės naštos palengvinimui turės kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos pakeitimai, kurie leis naujo modelio kasos aparatų naudotojams nebepildyti popierinių žurnalų. Popierinių žurnalų pildymo leidžia atsisakyti ir atnaujintos geros higienos praktikos taisyklės. Nemažai įtakos administracinės naštos mažinimui padarys ir supaprastinta elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarka bei socialinio draudimo pranešimų teikimas.

Administracinės naštos mažinimo stebėsenos ataskaitą už 2018 m. galite rasti čia. 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas. Administracinės naštos mažinimo stebėsenos ataskaita už 2018 m. pateikta Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. spalio 10 d. priėmė nutarimą Nr. 1016 "Dėl Administracinės naštos mažinimo 2018-2019 metais krypčių (priemonių plano) patvirtinimo". Pagal institucijų pateiktus duomenis

Siekiant administracinės naštos verslui mažinimo, buvo pasirinktos sritys, kurių teisinį reguliavimą peržiūrės atsakingi vykdytojai, ir atliks atitinkamus teisės aktų pakeitimus, kurie leis sumažinti administracinę naštą nustatytoms ūkio subjektų grupėms. Nutarime numatytos 3 kryptys:

 1. energijos vartojimo, gamybos ir tiekimo teisinio reguliavimo sukeliamos administracinės naštos sumažinimas;

 2. asmens sveikatos priežiūros įstaigų, visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų teisinio reguliavimo sukeliamos administracinės naštos sumažinimas;

 3. žemės ūkio subjektų teisinio reguliavimo sukeliamos administracinės naštos sumažinimas.

Numatytų krypčių įgyvendinimas leis sumažinti administracinę naštą ūkio subjektų tikslinėms grupėms: energetikos įmonėms, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms, žemės ūkio subjektams. Nutarimo įgyvendinimą koordinuoja Ekonomikos ir inovacijų ministerija, kuri taip pat teikia ekspertinę, metodinę ir kitą reikalingą pagalbą institucijoms. Taip pat buvo parengta pagalbinė priemonė Nutarimo atsakingiems vykdytojams - Administracinės naštos mažinimo 2018-2019 metais krypčių (priemonių plano) vykdymo, koordinavimo ir atsiskaitymo gaires, kuriose išdėstyti svarbiausi priemonių plano įgyvendinimo aspektai. Plano atsakingiems vykdytojams siūloma vadovautis Gairėmis, kurias rasite čia.  eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/gaires_kryptys.docx

2017 metai

Įgyvendinant administracinės naštos mažinimo tikslą, Ūkio ministerija apibendrinusi institucijų pateiktus duomenis nustatė, kad per 2017 m. pavyko sumažinti administracinę naštą ūkio subjektams net 4,68 mln. eurų. Per 2017 m. I pusmetį administracinė našta buvo sumažinta 1,32 mln. eurų, per II pusmetį – 3,36 mln. eurų. Administracinės naštos mažinimo stebėsenos ataskaitą už 2017 m. galite rasti čia, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas, 6 priedas. Administracinės naštos mažinimo stebėsenos ataskaita už 2017 m. pateikta Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Administracinės naštos mažinimo stebėsenos ataskaitoje už 2017 m. taip pat pateikta informacija apie 2016–2017 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą.

 

2016–2017 m. plano vykdymas leido sumažinti administracinę naštą 1,66 mln. eurų. Iš jų:

 • ūkio subjektams – 1,4 mln. eurų

 • piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims – 0,26 mln. eurų.

2016 metai

Vyriausybės 2016 m. vasario 10 d. nutarimu Nr. 124 patvirtintas Administracinės naštos mažinimo 2016–2017 metais priemonių planas, apimantis net 60 administracinės naštos ūkio subjektams ir fiziniams asmenims mažinimo priemonių. Priemones įgyvendins 34 valstybės institucijos ir įstaigos. Priemonių planas parengtas bendradarbiaujant valstybės institucijoms ir verslo subjektams.

2016 metų pirmo pusmečio Administracinės naštos mažinimo 2016-2017 metais priemonių plano vykdymo rezultatai (viso buvo suplanuota 14 priemonių): 13 priemonių įgyvendinta, 1 priemonė, pritarus Vyriausybės kanceliarijai, bus vykdoma vėlesniu terminu. Anksčiau termino įgyvendintos 2 priemonės. Detalesnę informaciją apie priemonių plano vykdymą rasite čia.

2015 metai

Įgyvendinant administracinės naštos mažinimo tikslą, Ūkio ministerija  apskaitė administracinės naštos ūkio subjektams pokytį pagal institucijas 2015 metais. Bendroje sumoje administracinė našta verslui sumažėjo 2,226 mln. eur. Detalią administracinės naštos ūkio subjektams pokyčio apskaičiavimo informaciją galite rasti čia

Administracinės naštos mažinimo 2014-2015 metų priemonių plano, patvirtinto Vyriausybės 2014 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 630, vykdymo informacija. Iš 92 priemonių: 3 neįvykdytos priemonės, 3 priemones vėluojama įgyvendinti, 3 priemonės pritariant Geresnio reguliavimo priežiūros komisijai nebus įgyvendinamos, 83 priemonės įvykdytos. Detalesnę informaciją apie Administracinės naštos mažinimo 2014-2015 metų priemonių plano vykdymą rasite čia.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (angl. OECD) atliko Lietuvoje vykdomų reguliavimo reformų vertinimą ir pateikė rekomendacijas. Atliktas tyrimas skelbiamas http://www.oecd-ilibrary.org/governance/regulatory-policy-in-lithuania_9789264239340-en.

2015 metais veiklą tęsė Geresnio reguliavimo priežiūros komisija. Komisijos veiklos rezultatai pateikti Komisijos 2015 metų veiklos ataskaitoje.

2014 metai

2014 m. liepos 22 d. Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos pakeitimu įtvirtintas naujas administracinės naštos mažinimo tikslas, taikomas kiekvienai institucijai individualiai: administracinės naštos, kurią ūkio subjektams sukelia institucijos kompetencijos srityje inicijuotas teisinis reguliavimas, lygis per kalendorinius metus turi išlikti nepakitęs arba mažėti.

Valstybės institucijos įpareigotos pinigine išraiška skaičiuoti administracinės naštos pokytį, o Ūkio ministerija – nustatyti bendro administracinės naštos, kurią ūkio subjektams sukelia kiekvienos institucijos kompetencijos srityje inicijuotas teisinis reguliavimas, lygio pokytį per kalendorinius metus ir pateikti ataskaitą už praėjusiais metais visų institucijų apskaičiuotą administracinės naštos pokytį ir naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą.

Įgyvendinant administracinės naštos mažinimo tikslą, Ūkio ministerija  apskaitė administracinės naštos ūkio subjektams pokytį pagal institucijas (laikotarpis nuo 2014 m. liepos 26 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d.). Bendroje sumoje administracinė našta verslui sumažėjo 1,85 mln. eur (6,4 mln. Lt). Nustatyta, kad 7 institucijos administracinę naštą sumažino, 6 institucijų administracinė našta liko nepakitusi, 4 institucijos sukūrė naują administracinę naštą. 18 institucijų ataskaitiniu laikotarpiu administracinės naštos nevertino ir neteikė vertinimų, kadangi jų teigimu nebuvo rengti teisės aktai, sukeliantys administracinę naštą ūkio subjektams. Detalią administracinės naštos ūkio subjektams pokyčio apskaičiavimo informaciją galite rasti čia

Įgyvendinant Administracinės naštos mažinimo įstatymą, sukurta ir veiklą pradėjo Geresnio reguliavimo priežiūros komisija, kuriai pavesta atlikti užduotis, susijusias su administracinės naštos įvertinimu ir jos mažinimo priemonių taikymu valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose. Komisijos 2014 metų veiklos ataskaita.

2014 m. liepos 2 d. Vyriausybė pritarė Administracinės naštos mažinimo 2014–2015 metais priemonių planui, apimančiam daugiau nei 90 administracinės naštos mažinimo verslui ir fiziniams asmenims priemonių, kurias pasiūlė verslo ir valstybės institucijų atstovai.

2013 metai

Įsigaliojo Administracinės naštos mažinimo įstatymas, numatantis naujus didesnės apimties administracinės naštos vertinimo ir mažinimo darbus:

 • Ilgesnės trukmės – dvejų metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas tvirtinamas Vyriausybės nutarimu ir teikiamas Seimui.
 • Administracinės naštos vertinimas ir mažinimas tampa privalomas ne tik valstybės, bet ir savivaldybių institucijoms.
 • Siekiant į administracinės naštos vertinimą ir mažinimą įtraukti socialinių ir ekonominių partnerių atstovus, numatyta sudaryti specialią Geresnio reguliavimo priežiūros komisiją.

Siekiant pristatyti geresnio reglamentavimo srities naujoves ir Olandijos ekspertų patirtį, Ūkio ministerijoje surengta konferencija "Sumanaus reguliavimo skatinimas". Konferencijoje pristatyti šie pranešimai:

2012 metai

2012 m. sausio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimu Nr. 4 patvirtinus Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodiką, sukurtas naujos administracinės naštos atsiradimo prevencijos mechanizmas. Nustatyta, kad turi būti vertinama visų teisės aktų projektų, numatančių naujus ar keičiančių galiojančius informacinius įpareigojimus ūkio subjektams, administracinė našta verslui, ir šie teisės aktų projektai teikiami išvadoms gauti Ūkio ministerijai.

2011 metai

Ūkio ministerijos užsakymu UAB „Deloitte Lietuva“ įvertino administracinę naštą pinigine išraiška – naudojant tarptautiniu lygiu pripažintą formulę apskaičiuotos ūkio subjektų patiriamos teisės aktų laikymosi išlaidos pinigine išraiška. Ataskaita.

Vertinimo rezultatai parodė, kad institucijų pastangos mažinti administracinę naštą nebuvo pakankamos. Didžiausi administracinės naštos sumažinimo pasiekimai prioritetinėse srityse – teritorijų planavimo ir statybos srityje administracinė našta sumažėjo beveik 11 proc., statistikos srityje – apie 10 proc., o transporto – apie 8 proc. Norint pasiekti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą administracinės naštos sumažinimo rodiklį, būtina imtis papildomų administracinės naštos mažinimo veiksmų.

Ūkio ministerijos užsakymu advokatų profesinė bendrija „Baltic Legal Solutions Lietuva“ parengė nacionalinės administracinės naštos verslui prioritetinėse srityse mažinimo pasiūlymus, kuriuos įgyvendinus nacionalinė administracinė našta verslui potencialiai sumažėtų daugiau nei 30 procentų. Ataskaita.

Informacinių įpareigojimų administracinės naštos verslui prioritetinėse srityse mažinimo 2011 metais skubūs veiksmai ir papildomi skubūs veiksmai.

 

2010 metai

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir Ūkio ministerija sudarė projekto „Administracinės naštos vertinimas, teisinio reguliavimo kokybės ir efektyvumo tobulinimas ir administracinių gebėjimų stiprinimas geresnio reglamentavimo kontekste“ Nr. VP1-4.3-VRM-03-V-01-004 finansavimo ir administravimo sutartį.

Pagrindiniai administracinės naštos vertinimo projekto uždaviniai:

 • įvertinti administracinę naštą verslui pinigine išraiška septyniose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytose prioritetinėse srityse;
 • įtraukti į apskaitą administracinę naštą verslui elektroninėje duomenų bazėje (skaičiuoklėje);
 • išmokyti valstybės tarnautojus vertinti administracinę naštą pinigine išraiška, naudotis administracinės naštos duomenų baze (skaičiuokle), pildyti ją naujais duomenimis, analizuoti duomenis;
 • parengti administracinės naštos verslui mažinimo pasiūlymus.

Geresnio reglamentavimo programos įgyvendinimo 2010 metų priemonių planas.

2009 metai

Atsižvelgdama į 2007 m. Europos Vadovų Tarybos įpareigojimą Europos Sąjungos narėms nusistatyti kiekybinį administracinės naštos verslui sumažinimo rodiklį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. kovo 4 d. nutarimu Nr. 161 nustatė nacionalinės administracinės naštos verslui mažinimo prioritetinėse srityse tikslą – 30 proc. iki 2011 m. pabaigos – ir šias administracinės naštos verslui vertinimo ir mažinimo prioritetines sritis:

 • mokesčių administravimas;
 • darbo santykiai;
 • statistika;
 • aplinkos apsauga;
 • transportas;
 • nekilnojamojo turto operacijos;
 • teritorijų planavimas ir statyba.

Veiklą pradėjo Verslo aplinkos gerinimo komisija (Saulėtekio komisija) ir jos darbo grupės, sudarytos daugiausia iš verslo subjektų atstovų. Komisijos ir darbo grupių veiklos tikslas – svarstyti verslo aplinkos gerinimo klausimus ir teikti pasiūlymus, kaip tobulinti teisinį reglamentavimą ir mažinti administracinę naštą įvairiose daugiausia problemų verslui keliančiose srityse. Administracinės naštos klausimams nagrinėti sudaryta speciali Biurokratinės naštos verslui mažinimo darbo grupė, kuri 2009 m. apsvarstė 108 verslo aplinkos gerinimo, naštos mažinimo, reglamentavimo supaprastinimo klausimus, dėl kurių pateikė 80 pasiūlymų.

Ūkio ministerijos užsakymu atliktas taikomasis mokslinis tyrimas „Sprendimų poveikio vertinimo kokybės, konsultacijų su visuomene ir interesų grupėmis būdų ir veiksmingumo analizė“. Ataskaita.

2008 metai

Priėmus Programą, pradėti rengti kasmetiniai Programos įgyvendinimo priemonių planai. Pagrindinis dėmesys skirtas ad hoc administracinės naštos verslui mažinimo priemonėms – valstybės institucijos pagal savo kompetenciją keičia teisės aktus, atsisakydamos nepagrįstą administracinę naštą sukeliančių įpareigojimų.

Ūkio ministerijos užsakymu advokatų profesinė bendrija „Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“ atliko mokslinį tyrimą „Administracinę naštą verslui sukuriančių informacinių įpareigojimų supaprastinimo galimybės geresnio reglamentavimo kontekste“. Ataskaitoje pateikti informaciniai įpareigojimai sudarė pagrindą atlikti administracinės naštos vertinimą pinigine išraiška. Ataskaita.

Susiję teisės aktai:

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-13