Teisinio reguliavimo tinkamumo patikrų projektas

                                                                                                                  

Projektas „Teisinio reguliavimo tinkamumo patikros“

Siekiant gerinti teisinį reglamentavimą ir sumažinti administracinę ir kitą reguliavimo naštą ūkio subjektams, Ekonomikos ir inovacijų ministerija įgyvendina projektą „Teisinio reguliavimo tinkamumo patikros“ (projekto Nr. 10.1.4-ESFA-V-921-01-0001) (toliau – projektas), finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.4-ESFA-V-921 priemonę „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“.

Projekto tikslas – pagerinti teisinį reglamentavimą ir sumažinti administracinę ir (ar) kitą reguliavimo naštą atliekant tinkamumo patikras atskirose valstybės politikos srityse. Projektu siekiama atlikti Chemijos, Gamybinių projektų vystymo ir Transporto sričių teisinio reguliavimo tinkamumo patikras, parengti prisitaikymo išlaidų vertinimo metodiką ir jos taikymo gaires bei parengti pasiūlymus dėl šių sričių politikos formavimo ir įgyvendinimo, įskaitant – reguliavimo naštos mažinimo priemones. Taip pat numatoma kelti viešojo valdymo institucijų darbuotojų kompetencijas, reikalingas geresnio reglamentavimo priemonių efektyvumo diegimo didinimui, mokant kaip praktiškai vertinti prisitaikymo išlaidas ūkio subjektams.

Įgyvendinus šias priemones Chemijos, Gamybinių projektų vystymo ir Transporto srityse administracinė ir kita reguliavimo našta verslui sumažėtų 2,5 mln. EUR pinigine išraiška.

Projekto uždaviniai:

  1. Atlikti tinkamumo patikras Chemijos, Gamybinių projektų vystymo ir Transporto srityse ir parengti susijusius tobulinimo pasiūlymus;

  2. Skleisti gerąją reguliavimo naštos vertinimo bei tinkamumo patikrų įgyvendinimo praktiką.

Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga – 2019 m. II ketv.

Bendra projekto vertė: 435 000 EUR

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto 1 dalis (veiklos užbaigtos 2018 m. liepos 11 d.)

Įgyvendinant projektą 2018 m. atlikta Teisinio reguliavimo tinkamumo patikra chemijos srityje. Patikros ataskaitą galite rasti čia. Patikros ataskaitos priedai: 1 priedas, 2 priedas (1 failas2 failas3 failas, 4 failas5 failas, 6 failas, 7 failas, 8 failas9 failas, 10 failas, 11 failas, 12 failas, 13 failas, 14 failas, nacionalinių įpareigojimų reguliavimo naštos skaičiavimai, suvestinė), 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas. Taip pat vykdant projektą parengta Prisitaikymo išlaidų vertinimo metodika ir jos taikymo gairės, parengta skaičiuoklė vertinti prisitaikymo išlaidas verslui. Taip pat surengti mokymai valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį (iš viso 61 dalyvis), kuriuose seminaro dalyviai buvo mokomi kaip praktiškai vertinti prisitaikymo išlaidas. 

Taip pat suformuluoti chemijos srities pasiūlymai dėl teisinio reglamentavimo (visų pirma, nacionalinės kilmės reguliavimo naštos mažinimo pasiūlymai), reikalingi reguliavimo naštai mažinti ar kitaip teisinio reglamentavimo kokybei ir efektyvumui didinti, tobulinimo. Paslaugų teikėjas parengė ir suderino su suinteresuotomis institucijomis iš viso 15 pasiūlymų, iš kurių 4 pasiūlymai įtakoja nacionalinės kilmės įpareigojimų sukeliamos administracinės naštos ir prisitaikymo išlaidų sumažėjimą chemijos srityje. Bendra pasiūlymais sumažinama reguliavimo našta siekia 1.445.293,24 eurų. Pasiūlymus galite rasti čia. Pasiūlymų administracinės naštos ir prisitaikymo išlaidų skaičiavimų ataskaitų formos: 6 pasiūlymo, 25 pasiūlymo, 26 pasiūlymo, 27 pasiūlymo. Pasiūlymų suvestinę dėl sumažinamos administracinės naštos ir (arba) prisitaikymo išlaidų galite rasti čia.

Projekto 2 dalis (veiklos užbaigtos 2019 m. gegužės 2 d.)

Įgyvendinant projektą 2019 m. atlikta Teisinio reguliavimo tinkamumo patikra gamybinių projektų vystymo srityje. Patikros ataskaitą galite rasti čia. Patikros ataskaitos priedai: 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas.

Atlikus patikrą gamybinių projektų vystymo srityje buvo parengti ir su suinteresuotomis institucijomis derinami pasiūlymai dėl teisinio reglamentavimo gamybos projektų vystymo srityje, reikalingo reguliavimo naštai mažinti ar kitaip teisinio reglamentavimo kokybei ir efektyvumui didinti, tobulinimo. Atsižvelgiant į projekto techninės specifikacijos reikalavimus, pasiūlymai buvo suskirstyti į tokias grupes: patikros gamybinių projektų vystymo srityje identifikuotų problemų, su kuriomis susiduria gamybos įmonės vystydamos projektus, sprendimo priemonės, gamybos projektų srities reguliavimo teisės aktų tobulinimo pasiūlymai, nacionalinės reguliavimo naštos mažinimo pasiūlymai. Taip pat parengtos tokios 5 tobulinimo kryptys: Informacijos apie sklypus konsolidavimas ir valdymas (1 kryptis), Vieno leidimo išdavimas ir atsakomybės paskirstymas (2 kryptis), Reglamentavimo stabilumo užtikrinimas (3 kryptis), Gamybinių projektų vystytojų konsultavimas ir koordinavimas per vieną instituciją (4 Kryptis) ir/arba Vieninga proceso vykdymo informacinė sistema (5 kryptis).

Visus pasiūlymus gamybinių projektų vystymo srityje (tiek tuos, kuriems institucijos pritarė arba pritarė iš dalies, tiek tuos, kuriems institucijos nepritarė) galite rasti čia. Įgyvendinus reguliavimo naštos mažinimo pasiūlymus, kuriems institucijos pritarė ar pritarė iš dalies (1, 3 ir 6 pasiūlymai), reguliavimo našta ūkio subjektams sumažėtų 11.573.025,94 eurų. Gamybinių projektų vystymo srities pasiūlymų reguliavimo naštos skaičiavimai: 1 pasiūlymas (detalūs skaičiavimai, prisitaikymo išlaidų ūkio subjektams vertinimo ataskaitos forma), 2 pasiūlymas (detalūs skaičiavimai, prisitaikymo išlaidų ūkio subjektams vertinimo ataskaitos forma), 3 pasiūlymas (detalūs skaičiavimai, prisitaikymo išlaidų ūkio subjektams vertinimo ataskaitos forma), 4 pasiūlymas (detalūs skaičiavimai, prisitaikymo išlaidų ūkio subjektams vertinimo ataskaitos forma), 5 pasiūlymas (detalūs skaičiavimai, prisitaikymo išlaidų ūkio subjektams vertinimo ataskaitos forma), 6 pasiūlymas (detalūs skaičiavimai, prisitaikymo išlaidų ūkio subjektams vertinimo ataskaitos forma), 7 pasiūlymas (detalūs skaičiavimai, prisitaikymo išlaidų ūkio subjektams vertinimo ataskaitos forma).

Projekto 3 dalis (veiklos užbaigtos 2019 m. balandžio 29 d.)

Įgyvendinant projekto 3 dalį, 2019 m. buvo atlikta Teisinio reguliavimo tinkamumo patikra transporto srityje. Patikros ataskaitą galite rasti čia. Atlikus patikrą parengti Pasiūlymai dėl teisinio reglamentavimo transporto srityje, reikalingo reguliavimo naštai mažinti ar kitaip teisinio reglamentavimo kokybei ir efektyvumui didinti, tobulinimo. Įgyvendinus minėtus pasiūlymus reguliavimo našta ūkio subjektams sumažėtų 5.085.839,90 eurų. Pasiūlymus transporto srityje galite rasti čia.

 

Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie projektą, kreipkitės į projekto ekspertę Vygintą Damzenienę (tel. 8 706 63678, el. p. vyginta.damzeniene@eimin.lt).

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-10