COSME programa

2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME)*  (toliau – COSME programa) – tai 2014 m. sausio 1 d.–2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpio ES veiksmų, kuriais siekiama didinti įmonių konkurencingumą, programa, kurioje ypatingas dėmesys skiriamas mažosioms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ).

Pagrindiniai tikslai COSME programoje susiję su įmonių konkurencingumo ir tvarumo didinimu bei verslumo kultūros ir MVĮ steigimo bei augimo skatinimu. Taip pat siekiama didinti MVĮ galimybes gauti finansavimą nuosavo kapitalo ir skolos forma bei užtikrinti geresnes MVĮ galimybes gauti finansavimą jų steigimo, augimo ir perkėlimo etapais papildant nacionalinio ir regioninio lygių MVĮ finansavimo priemones, didinti galimybes patekti į rinkas, gerinti pagrindines turizmo sektoriaus įmonių konkurencingumo ir tvarumo sąlygas, propaguoti verslumą ir verslumo kultūrą.

COSME programos įgyvendinimo finansinis paketas – 2,3 mlrd. EUR, iš kurių 60 proc. skiriama finansinėms priemonėms gerinant MVĮ galimybes gauti finansavimą nuosavo kapitalo ir skolos forma, 21,5 proc. – skatinti MVĮ patekimą į rinkas, 11 proc. gerinti įmonių, visų pirma MVĮ, įskaitant turizmo sektoriaus įmones, konkurencingumo ir tvarumo sąlygas, 2,5 proc. – propaguoti verslumą ir verslumo kultūrą. Įgyvendinant COSME programoje numatytus tikslus siekiama užtikrinti, kad vykdomi veiksmai būtų glaudžiai derinami su veiksmais, vykdomais pagal sanglaudos politiką, programą „Horizontas 2020“ nacionaliniu ir regioniniu lygiu.

*Patvirtinta 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1287/2013, kuriuo sukuriama 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1639/2006/EB (OL 347/33, 2013-12-20).

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-09-01